Convenio Colectivo de Fabricaci贸n y Distribuci贸n de Bebidas Refrescantes de Lleida

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2015 - 31/12/2021

Duraci贸n: SIETE A脩OS

Publicaci贸n:

2019/03/05 BOP LLEIDA 45 CONVENIO

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: LLEIDA
C贸digo: 25000155011994
Actualizacion: 2019/03/05 BOP LLEIDA 45 - CONVENIO
Convenio Colectivo de Fabricaci贸n y Distribuci贸n de Bebidas Refrescantes de Lleida de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/03/05. Vigencia de: 01/01/2015 a 31/12/2021. Duraci贸n Siete A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP LLEIDA 45 del tipo: CONVENIO

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 45 – Dimarts, 5 de mar莽 de 2019)

CAP脥TOL 1 Disposicions generals.

Article 1. Parts negociadores.

Article 2. 脌mbit d’aplicaci贸.

Article 3. Den煤ncia i pr貌rroga.

Article 4. Comissi贸 parit脿ria.

Article 5. Cl脿usula d’inaplicaci贸 de les condicions de treball.

Article 6. Compensaci贸, absorci贸 i condicions m茅s beneficioses.

CAP脥TOL 2.

Article 7. Casos especials de servei.

Article 8. Jornada laboral.

Article 9. Festius.

Article 10. Llic猫ncies.

Article 11. Vacances.

CAP脥TOL 3. Condicions econ貌miques.

Article 12. Retribucions.

Article 13. Cl脿usula de revisi贸.

Article 14. Plus de Conveni.

Article 15. Plus de transport.

Article 16. Plus de tasca del personal venedor/autovenda.

Article 17. Complement d’antiguitat.

Article 18. Complements de venciment peri貌dic superior al mes.

Article 19. Menyscapte de diners.

Article 20. Plus de nocturnitat.

Article 21. Plus de toxicitat, perillositat i penositat.

CAP脥TOL 4.

Article 22. Classificaci贸 del personal.

Article 23. Contractaci贸.

CAP脥TOL 5. Faltes i sancions.

Article 24. Qualificaci贸.

Article 25. Faltes lleus.

Article 26. Faltes greus.

Article 27. Faltes molt greus.

Article 28. Arrest del treballadors/es.

Sancions

Article 29. Facultats de l’empresa.

Article 30. Classes de sancions.

Article 31. Prescripci贸 de les faltes.

CAP脥TOL 6. Disposicions diverses.

Article 32. Roba de treball.

Article 33. Dietes.

Article 34. Acomiadament.

Article 35. Asseguran莽a accidents.

Article 36. Responsabilitat civil.

Article 37. Jubilaci贸.

Article 38. Retirada del carnet de conduir.

Article 39. Salut laboral, formaci贸 professional, promoci贸 de la formaci贸 ocupacional, arbitratge i conciliaci贸.

Article 40. Cl脿usula de submissi贸 a l’acord interprofessional de Catalunya.

Article 41. Dret supletori.

Article 42. Garanties sindicals.

Article 43. Conciliaci贸 vida laboral, familiar y personal.

Cl脿usula addicional I

Cl脿usula addicional II. Conciliaci贸 de la vida familiar i laboral

ANNEXOS.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤mero 45 – Dimarts, 5 de mar莽 de 2019)

.

.

Conveni col路lectiu provincial per a les activitats de fabricaci贸 i distribuci贸 de begudes refrescants de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2021.

.

.

Resoluci贸 de 26 de febrer de 2019, per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu provincial per a les activitats de fabricaci贸 i distribuci贸 de begudes refrescants de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2021 (codi de conveni n煤m. 25000155011994).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu provincial per a les activitats de fabricaci贸 i distribuci贸 de begudes refrescants de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2021, subscrit per les parts negociadores el 17.12.2018, i de conformitat amb el que disposen els articles 86.3 i 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸,

  Resolc:

.

  1. Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu provincial per a les activitats de fabricaci贸 i distribuci贸 de begudes refrescants de les comarques de Lleida per als anys 2015 a 2021 (codi de conveni n煤m.

  25000155011994) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball en funcionament amb mitjans electr貌nics dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Lleida, amb notificaci贸 a la Comissi贸 Negociadora del Conveni.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Lleida.

.

  Lleida, 26 de febrer de 2019.

  El director en funcions, Joan Santacana i V茅lez.

.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU PROVINCIAL PER A LES ACTIVITATS DE FABRICACI脫 I DISTRIBUCI脫 DE BEGUDES REFRESCANTS DE LES COMARQUES DE LLEIDA (1-1-2015 AL 31-12-2021).

.

.

CAP脥TOL 1 Disposicions generals.

.

.

Article 1. Parts negociadores.

.

  Aquest Conveni col路lectiu ha estat pactat per les organitzacions seg眉ents: per part dels treballadors/es, la Central de Comissions Obreres (CCOO) I la Uni贸 General de Treballadors (UGT) i per la part empresarial, l’Agrupaci贸 Provincial de Distribu茂dors de Begudes Refrescants.

  Ambdues parts reconeixen m煤tuament que tenen la representativitat suficient per a la constituci贸 v脿lida de la Comissi贸 negociadora, d’acord amb el que recull l’article 88.1 de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

Article 2. 脌mbit d’aplicaci贸.

.

  a) 脌mbit territorial.

  Les normes d’aquest Conveni s’aplicaran a tots els centres de treball situats a la prov铆ncia de Lleida, sigui quin sigui el seu domicili social.

  b) 脌mbit funcional.

  Queden sotmeses les empreses a tot el que es recull en aquest Conveni col路lectiu, ja siguin f铆siques o jur铆diques, sempre que es dediquin a:

  a) L’elaboraci贸 i/o distribuci贸 de begudes refrescants.

  b) L’explotaci贸 i l’envasament d’aig眉es minerals naturals.

  Es consideren begudes refrescants les no-alcoh貌liques classificades com a aig眉es amb gas, gasoses, begudes de sucs de fruites, de tubercles i de llavors disgregades, llevat les orxates i les begudes aromatitzades.

  c) 脌mbit personal.

  Queden compreses en l’脿mbit d’aplicaci贸 d’aquest Conveni les persones que treballin per compte de les empreses a les quals els afecta, llevat que es tracti d’alguna de les relacions que es recullen als articles 1.3 i 2 del text ref贸s de la llei de l’Estatut dels Treballadors (RDL 2/2015, de 23 d’octubre).

  d) 脌mbit temporal Aquest Conveni entrar脿 en vigor, amb car脿cter retroactiu,el dia 1 de gener de 2015 sigui quina sigui la data de la seva publicaci贸 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tindr脿 una vig猫ncia de 7 anys, 茅s a dir, fins al 31 de desembre de 2021.

  A la finalitzaci贸 del Conveni col路lectiu, i mentre no es negoci茂 un de nou, restaran vigents amb el mateix contingut que el conveni anterior, tan les cl脿usules normatives com les obligacionals.

.

.

Article 3. Den煤ncia i pr貌rroga.

.

  Aquest Conveni es podr脿 prorrogar d’any en any, si no se n’efectua den煤ncia expressament per les parts. La den煤ncia esmentada es realitzar脿 amb un m铆nim de 30 dies d’antelaci贸 a la data de finalitzaci贸 de la seva vig猫ncia, amb l’obligaci贸, tamb茅 per part del denunciant, de comunicar-ho a l’altra part i a l’organisme corresponent.

.

.

Article 4. Comissi贸 parit脿ria.

.

  Es constitueix la Comissi贸 parit脿ria del present Conveni. La Comissi贸 parit脿ria tindr脿 la funci贸 d’interpretar i vigilar l’aplicaci贸 del Conveni, en tot el que es refereix a les diverg猫ncies que es puguin suscitar sobre el contingut. Ambdues parts acorden que qualsevol dubte o diverg猫ncia que pugui sorgir es sotmetr脿 pr猫viament a l’informe de la Comissi贸 parit脿ria, abans d’iniciar qualsevol reclamaci贸 davant de la jurisdicci贸 competent.

  La Comissi贸 parit脿ria es composar脿 per 4 membres, 2 escollits per la representaci贸 empresarial i 2 per la representaci贸 dels treballadors/es signants del present Conveni.

  Les funcions seran:

  1. Interpretar i vetllar per la correcta aplicaci贸 del Conveni.

  2. Informar, amb car脿cter previ i obligatori, en totes les q眉estions del conflicte col路lectiu.

  3. Sotmetre a debat les mat猫ries que a criteri d’alguna de els parts siguin necess脿ries per definir o aclarir el text del present Conveni.

  4. Resoldre els conflictes o discrep脿ncies que tinguin el seu origen en l’aplicaci贸, interpretaci贸 o regulaci贸 de les subrogacions, grups professionals, classificaci贸 professional i aplicaci贸 del sistema de retribuci贸 pactada, afectades pel present sense que en cap cas suposi una modificaci贸 de les condiciones pactades en el mateix.

  La Comissi贸 parit脿ria es reunir脿 amb car脿cter ordinari una vegada l’any, i amb car脿cter extraordinari i obligatori a instancia de qualsevol de les parts, amb un preav铆s m铆nim de 5 dies naturals, i resoldr脿 els assumpte en un termini no superior a 15 dies naturals. Les q眉estions s’hauran d’aprovar per la majoria simple de cadascuna de les parts que la formen.

  El domicili de la Comissi贸 parit脿ria es fixa a l’avinguda Prat de la Riba, 34, 25004 Lleida.

.

.

Article 5. Cl脿usula d’inaplicaci贸 de les condicions de treball.

.

  Les Empreses adherides al present Conveni Col路lectiu, sempre que concorrin les circumstancies determinades en l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, podran inaplicar les condicions de treball previstes en aquest Conveni, previ acord entre la Direcci贸 de l’Empresa I la representaci贸 dels treballadors.

  En cas de desacord, qualsevol de les parts podran sotmetre les discrep脿ncies davant de la Comissi贸 Parit脿ria d’Interpretaci贸 I Seguiment del Conveni i, si persisteix la discrep脿ncia, s’accedir脿 als procediments previstos en el Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 6. Compensaci贸, absorci贸 i condicions m茅s beneficioses.

.

  Les condicions econ貌miques pactades, considerades en el seu conjunt, seran compensables amb aquelles que eren vigents per aplicaci贸 i disposicions legals, convenis col路lectius de treball o contractes individuals, de manera que no s’abonaran difer猫ncies per cap concepte si la remuneraci贸 anual, real i total del treballador/a 茅s superior.

  Solament tindran efic脿cia en el futur i fins on arribin, les condicions econ貌miques que es recullen en disposicions legals si, globalment considerades en el seu c貌mput anual, superen les establertes en aquest Conveni.

  Les condicions actualment existents que, en el seu conjunt, excedeixin les pactades en aquest Conveni, es mantindran estrictament “ad personam”.

.

.

.

CAP脥TOL 2.

.

.

Article 7. Casos especials de servei.

.

  En el cas que hi hagi esdeveniments especials en dies festius es garantir脿 el descans m铆nim segons les disposicions vigents, treballant en el cas d’extrema necessitat i s’abonar脿 el 200% del valor hora d’acord amb l’annex d’aquest Conveni.

.

.

Article 8. Jornada laboral.

.

  La jornada ordin脿ria de treball ser脿 de 1.790 hores anuals de treball efectiu. L’horari de treball ser脿 el pactat per l’empresa i els treballadors/es o els seus representants, de com煤 acord, i s’establir脿 de forma i manera que es treballin 40 hores en c貌mput setmanal, sens perjudici dels reajustaments que procedeixin fins arribar a la jornada anual pactada, si b茅 aquests reajustaments, llevat pacte en contrari, no podr脿 suposar una alteraci贸 substancial dels horaris actualment establerts.

  El descans setmanal ser脿 de dos dies que, com a regla general, comprendr脿 el dissabte i el diumenge, amb les excepcions seg眉ents:

  a) Durant el per铆ode compr猫s entre el 5 d’abril i el 15 d’octubre, en el cas que hi hagi algun dia festiu entre setmana, es prestaran serveis durant 5 hores amb descans de mitja hora per l’entrep脿 que es computar脿 com a jornada, en la jornada del dissabte d’aquella setmana, i es compensar脿 aquell descans amb el denominat plus de dissabte en la quantia de 38.87 euros per a l’any 2017 i amb la quantitat indicada en els annexes per a la resta d’anys per cada meitat de jornada en aquelles condicions. En aquests sup貌sits, al personal que li correspongui tindr脿 dret tamb茅 al plus de tasca, que es recull a l’article 15 del Conveni.

  b) Les empreses situades en les zones pirinenques i adjacents adequaran la seva jornada al que s’ha pactat, essent una excepci贸 pel que fa a la possibilitat de treballar els dissabtes i, en aquests casos, s’abonar脿 conforme a la resta d’empreses el plus per dissabte treballat, m茅s el plus de tasca, quan aix铆 correspongui.

  c) En altres sup貌sits i en casos excepcionals i per motius de producci贸 o distribuci贸, es podran treballar dotze dissabtes a l’any com a m脿xim en les condicions esmentades a l’apartat a) i amb la compensaci贸 econ貌mica del plus dissabte i el plus de tasca.

  En tot cas, fora els horaris establerts com de jornada laboral activa, les ind煤stries o els establiments afectats per aquest Conveni s’abstindran de realitzar activitats que tinguin projecci贸 exterior.

.

.

Article 9. Festius.

.

  Es consideraran dies festius els que constin al calendari laboral de festes per a la prov铆ncia de Lleida, i aquells que disposin les autoritats competents.

.

.

Article 10. Llic猫ncies.

.

  El treballador/a, un cop fet l’av铆s i la justificaci贸, podr脿 absentar-se del treball i tindr脿 dret a la remuneraci贸 per alguns dels motius i pel temps seg眉ent:

  a) Quinze dies naturals en el cas de matrimoni.

  b) Dos dies laborables en el cas de naixement de fill o per mort, accident o malaltia greu o hospitalitzaci贸 de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquests motius el treballador/a necessiti fer un despla莽ament, el termini ser脿 de quatre dies.

  c) Dos dies laborables per trasllat del domicili habitual.

  d) Pel temps indispensable per complir un deure inexcusable de car脿cter p煤blic i personal.

  e) Per realitzar funcions sindicals o de representaci贸 del personal d’acord amb el que es recull legalment o convencionalment.

  f) Un dia laborable en el cas de boda, bateig o acte similar d’un fill.

  g) Pel temps indispensable per drets educatius generals i de formaci贸 professional, l’empresa haur脿 de reservar-li el lloc de treball, sempre que el treballador/a demostri el seu aprofitament en els estudis cursats durant aquell perm铆s.

  h) Per visita m猫dica, justificant degudament el temps que aquella duri.

.

.

Article 11. Vacances.

.

  Els treballadors/es afectats per aquest Conveni tindran dret a vacances anuals retribu茂des de 23 dies feiners durant cada any de vig猫ncia del conveni.

  L’empresa podr脿 concedir les vacances fora del per铆ode d’estiu, donada l’especial intensificaci贸 del treball en el sector, durant els mesos de juny a setembre, ambd贸s inclosos.

  El personal fix percebr脿, amb independ猫ncia del salari vacacional, una gratificaci贸 especial equivalent a 10 dies del salari base de la seva categoria m茅s antiguitat. En el cas que aquest personal no acrediti un any com a m铆nim en l’empresa, percebr脿 la part proporcional d’aquella gratificaci贸 especial. Si l’empresa per motius organitzatius concedeixen dies de vacances en el per铆ode de juny a setembre la gratificaci贸 es cobrar脿 proporcionalment a les vacances restants.

  Quan el per铆ode de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi amb una incapacitat temporal derivada de l’embar脿s, el part o la lact脿ncia natural o amb el per铆ode de suspensi贸 del contracte de treball previst a l’article 48.4 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, es tindr脿 dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del perm铆s que per aplicaci贸 de l’esmentat precepte li correspongu茅s, en finalitzar el per铆ode de suspensi贸, encara que hagi acabat l’any natural a qu猫 corresponguin, previ pacte entre empresa i treballadors/es.

.

.

.

CAP脥TOL 3. Condicions econ貌miques.

.

.

Article 12. Retribucions.

.

  S’estableixen amb car脿cter general i com a m铆nim els salaris que consten en la taula que s’acompanya com a annex d’aquest Conveni.

  L’increment pactat per l’any 2015 ser脿 del 0.80% sobre les taules definitives a 31 de desembre de 2014.

  L’increment pactat per l’any 2016 ser脿 de l’1.20% sobre les taules definitives a 31 de desembre de 2015.

  L’increment pactat per l’any 2017 ser脿 de l’1.20% sobre les taules definitives a 31 de desembre de 2016.

  Pels anys 2018, 2019 y 2020 es pacta un increment del 2.50%, sobre tots els conceptes retributius I per 2021 del 2%.

.

.

Article 13. Cl脿usula de revisi贸.

.

  Nomes per l’any 2021 es produir脿 revisi贸 amb exc茅s de l’increment pactat.

  La Comissi贸 Parit脿ria del Conveni elaborar脿 les noves taules salarials i dem茅s conceptes retributius.

.

.

Article 14. Plus de Conveni.

.

  Es tindr脿 dret a un plus de Conveni segons annexes, que es percebr脿 per dia natural igual que el salari, el qual no repercutir脿 en els complements al venciment peri貌dic superior al mes, en l’antiguitat, ni en cap altre concepte que no sigui el de vacances, diumenges i dies festius.

.

.

Article 15. Plus de transport.

.

  Es fixe l’import a l’annexes com a plus de transport per dia efectivament treballat per a totes les categories.

.

.

Article 16. Plus de tasca del personal venedor/autovenda.

.

  S’estableix als annexos un plus de tasca a favor del personal venedor/autovenda conductor de vehicle i ajudant per caixa venuda amb car脿cter d’incentiu per a la conclusi贸 de la tasca i d’una compensaci贸 convinguda per a les possibles perllongaments de jornada que pugui implicar la conclusi贸 esmentada:

  Es respectaran les condicions m茅s beneficioses que tingui reconegudes el personal, les quals, en tot cas, s’incrementaran a partir de l’ 1 de gener de 2017 amb el percentatge d’augment pactat.

  Les empreses afectades per aquest Conveni es comprometen a reflectir de manera documentada amb la representaci贸 del personal, les particularitats preexistents a la data de la signatura del Conveni sobre la forma i quantia de l’abonament del plus de tasca.

  El plus de tasca no incrementa cap concepte retributiu ni cap complement salarial, encara que formar脿 part dels conceptes que cotitzen al r猫gim general de la Seguretat Social.

  Per tenir dret al plus de tasca, ser脿 imprescindible realitzar efectivament el servei de venedor/autovenda, com tamb茅 acabar 铆ntegrament la ruta assenyalada per l’empresa, encara que aix貌 impliqui perllongar la jornada ordin脿ria de treball. En conseq眉猫ncia, no es percebr脿 el plus de tasca quan no es realitzin treballs de repartiment.

  En el cas de conflicte en la designaci贸 de ruta que no sigui l’habitual fins a la signatura del Conveni, es convocar脿 la Comissi贸 parit脿ria a fique informi sobre la controv猫rsia, i ser脿 preceptiva la mediaci贸 abans de formular qualsevol reclamaci贸 administrativa o judicial.

  Les empreses afectades per aquest Conveni es comprometen a estudiar un sistema per a l’aplicaci贸 del plus de tasca, on es tindrien en compte els factors de caixes, quil貌metres, hores i clients.

.

.

Article 17. Complement d’antiguitat.

.

  a) Suprimit el concepte tradicional d’antiguitat amb efectes de 1 de novembre de 1998, queda consolidada la quantitat abonada per les empreses de l’anterior complement per l’esmentat concepte d’antiguitat.

  b) En aquest sentit, el personal afectat no tindr脿 dret a noves quanties ni trams que es derivin de l’antic complement d’antiguitat. El personal que ingressi de nova contractaci贸 no cobrar脿 per aquest concepte.

  c) El concepte d’antiguitat consolidada, no ser脿 absorbible ni compensable en cap cas, i s’incrementar脿 amb el mateix percentatge que es recull en convenis col路lectius futurs amb el car脿cter “sine die”.

.

.

Article 18. Complements de venciment peri貌dic superior al mes.

.

  Els treballadors/es afectats per aquest Conveni percebran tres gratificacions extraordin脿ries denominades d’estiu, Nadal i beneficis, de quantia (cadascuna d’elles) d’una mensualitat del salari base Conveni, al qual s’hi afegiran els augments que corresponguin per anys de servei.

  L’abonament de la primera gratificaci贸 s’efectuar脿 durant la primera quinzena de juliol; el de la segona, el dia 22 de desembre i el de la tercera es podr脿 fraccionar en dues parts de quinze dies cadascuna, coincidents amb els mesos de mar莽 i setembre.

  El personal que ingressi o que cessi durant l’any percebr脿 les gratificacions en proporci贸 al temps treballat.

.

.

Article 19. Menyscapte de diners.

.

  Els conductors-venedors que realitzin tasques de cobrament percebran en concepte de menyscapte de diners la quantitat establerta a l’annexes o el prorrateig que correspongui en funci贸 del per铆ode en qu猫 es realitzi aquella doble funci贸.

.

.

Article 20. Plus de nocturnitat.

.

  El personal que hagi de treballar en horari compr茅s entre les 22 i les 6 hores, percebr脿 un plus del 25% sobre el salari base en les hores que coincideixin amb aquest espai d’hores.

.

.

Article 21. Plus de toxicitat, perillositat i penositat.

.

  Els treballadors/es que realitzin treballs qualificats d’excessivament penosos, perillosos o t貌xics, percebran un plus equivalent al 25% del seu salari base.

  La qualificaci贸 d’un treball com a excessivament t貌xic, pen贸s o perill贸s correspondr脿 als organismes competents, llevat que hi hagi acord previ entre l’empresa i els treballadors/es.

.

.

CAP脥TOL 4.

.

.

Article 22. Classificaci贸 del personal.

.

  Les categories professionals esmentades en aquest conveni tenen la consideraci贸 de merament enunciatives i no suposen l’obligaci贸 de tenir coberts tots els llocs de treball, si la necessitat i el volum de la ind煤stria no ho requereix.

  El treballador/a que realitzi funcions espec铆fiques d’una categoria professional determinada, tindr脿 dret a la retribuci贸 que fixi aquest conveni per l’esmentada categoria.

  Segons la seva categoria:

.

  Les empreses compreses en l’脿mbit d’aquest conveni classificaran el seu personal en qualsevol grup dels quatre professionals seg眉ents:

.

  I. T猫cnics/es.

  II. Administratius/ves.

  III. Subalterns.

  IV. Obrers.

.

  Segons el seu Grup professional.

.

  Grup I.

  Personal t猫cnic: 脡s el que realitza treballs que exigeixin uns coneixements adequats, o pr脿ctica en el treball i faran funcions de tipus facultatiu, t猫cnic o de direcci贸 especialitzada. A m茅s a m茅s tindran la consideraci贸 de t猫cnics:

  a) Encarregat/da general o cap de departament: 脡s aquell que, sota les ordres immediates de la direcci贸, coordina i controla diverses seccions, i desenvolupa els corresponents plans, programes i activitats. Ordena l’execuci贸 dels oportuns treballs amb o sense personal a les seves ordres, t茅 al seu c脿rrec, en el seu cas, l’entrenament i la disciplina del personal. Respondr脿 davant l’empresa de la seva gesti贸.

  b) Encarregat/da de secci贸: 脡s aquell que desenvolupa les mateixes funcions que l’encarregat/da general o el cap de departament, dins una secci贸 determinada de l’empresa.

  c) Encarregat/da de grup: 脡s aquell que realitza les funcions de l’encarregat de secci贸, dins un grup de persones o de funcions, en el cicle de distribuci贸. S’ocupa, tamb茅, d’aplicar i de fer aplicar les normes de treball per aconseguir els objectius assenyalats en els plans generals de l’empresa. Vetllar脿 per l’exacte compliment d’aquestes normes i informar脿 en tot moment als seus superiors immediats de tot el que sigui d’inter猫s en el desenvolupament de les tasques que efectu茂n els seus subordinats. S’encarregar脿 de la formaci贸 del personal del seu grup i acompanyar脿 als oficials de distribuci贸 en les tasques d’ensenyament als quals substituir脿 o assumir脿 les seves funcions si cal.

.

  Grup II.

  Personal administratiu: Queden compresos en aquest grup aquells que realitzin treballs de mec脿nica administrativa, comptable i altres an脿legs no compresos en el grup anterior.

  Comprendran les categories seg眉ents:

  a) Oficial de primera: 脡s la persona que amb iniciativa i responsabilitat, amb o sense treballadors/es a les seves ordres, t茅 al seu c脿rrec totes o algunes de les seg眉ents funcions: caixer de cobrament i de pagament, sense signatura ni fian莽a; efectuar脿 els assentaments comptables; redacci贸 de documents que requereixin c脿lcul i estudi i taquimecan貌grafs en un idioma estranger del qual escriuran al dictat cent paraules per minut, que caldr脿 traduir correcta i directament a m脿quina.

  b) Oficial de segona: 脡s la persona que, amb iniciativa i responsabilitat restringida, ajuda a l’oficial de primera en les seves funcions, si la import脿ncia de l’empresa aix铆 ho requereix, i t茅 cura de l’organitzaci贸 dels arxius i fitxers, correspond猫ncia, liquidaci贸 de salaris, assegurances socials i documentaci贸 del personal.

  c) Auxiliar: 脡s la persona que, sense iniciativa pr貌pia, es dedica a operacions administratives elementals i en general a les purament mec脿niques, les quals fan refer猫ncia a la tasca administrativa. Aix铆 mateix podran realitzar altres funcions estrictament burocr脿tiques tals com les d’anotaci贸 d’exist猫ncies, el seu moviment i la seva comprovaci贸, etc.

.

  Grup III.

  Personal subaltern: S贸n els treballadors/es que desenvolupen funcions que suposen generalment absoluta fidelitat i confian莽a, per a les quals no cal, llevat excepcions, m茅s formaci贸 que l’ensenyan莽a prim脿ria o reunir els requisits que en cada cas s’assenyalen, encara que assumiran, les responsabilitats inherents al c脿rrec.

  Queden compresos en aquest grup els seg眉ents:

  a) Ordenan莽a: 脡s el treballador/a que t茅 al seu c脿rrec cura dels locals d’oficina durant les hores de treball, l’execuci贸 de comandes i enc脿rrecs que se li encomanin dins i fora dels locals de l’empresa, la c貌pia de documents de premsa, la recollida i lliurament de la correspond猫ncia i aquells altres treballs f脿cils que se li encomanin.

  b) Porter o vigilant: 脡s el treballador/a que, d’acord amb les instruccions que rebi dels seus superiors, t茅 cura dels accessos a les depend猫ncies de l’empresa, exerceix funcions de vigil脿ncia i cust貌dia, tant en l’interior com en l’exterior dels esmentats locals, fa les anotacions del moviment de persones i de vehicles que es produeix en els accessos que t茅 al seu c脿rrec.

  c) Personal de neteja: 脡s el que s’ocupa de la neteja dels locals de l’empresa i d’aquells altres que per costum no realitza altre personal no especialitzat.

.

  Grup IV.

  Obrers: Inclou aquest grup el personal que executa fonamentalment treballs d’ordre material i mec脿nic, i compr猫n les categories seg眉ents:

  a) Capat脿s de torn: 脡s la persona que realitzar脿 funcions pr貌pies i espec铆fiques del seu c脿rrec i col路laborar脿 a m茅s a m茅s amb el seu superior immediat en l’organitzaci贸 de treball a efectuar per altres productors, fins a un m脿xim de vint, sobre els quals tindr脿 mandat i la responsabilitat que li correspon. Aquesta categoria afectar脿 煤nicament al personal de fabricaci贸.

  b) Oficial de primera: 脡s el treballador/a que t茅 un gran domini del seu ofici o professi贸 per la qual cosa el practica i aplica amb tanta perfecci贸 que es capa莽 d’efectuar tant els treballs de tipus general com tots aquells que suposen una especial atenci贸 i dedicaci贸.

  b-1) Personal de fabricaci贸: Tindr脿 al seu c脿rrec amb responsabilitat totes o algunes de les funcions seg眉ents:

  Tindr脿 cura del torn de fabricaci贸, com tamb茅 que es compleixi la disciplina, seguretat i higiene del personal, com el manteniment i la neteja de les m脿quines i instal路lacions, el proc茅s del qual ha de con猫ixer a la perfecci贸 a fid’obtenir-ne el rendiment adequat.

  Realitzar脿 les operacions necess脿ries per l’elaboraci贸 de xarops, per tot el qual s’ajustar脿 a les normes i a les f贸rmules que se li facilitin i tindr脿 cura de la correcta manipulaci贸, tractament i conservaci贸 tant de les seves mat猫ries primeres com de les auxiliars i dels productes ja acabats.

  Vetllar脿, i tindr脿 cura i controlar脿 la producci贸 del seu correcte estibatge, de les c脿rregues i de les desc脿rregues dels seus vehicles tant dels propis com dels aliens, com tamb茅 de la recepci贸 de mercaderies de qualsevol tipus destinades a l’empresa i de la neteja i l’ordre de totes les seves depend猫ncies.

  b-2) Personal de distribuci贸: S’ocupar脿 d’efectuar la distribuci贸 a tots els clients de l’empresa que se li assignin i conduir脿 el vehicle que se li assigni, del qual efectuar脿 tots els treballs de c脿rrega i de desc脿rrega, cobrament i liquidaci贸 de la mercaderia, activitats de promoci贸 i de prospecci贸 de vendes i de publicitat, informar脿 di脿riament als seus superiors de la seva gesti贸, i tindr脿 cura del manteniment i conservaci贸 del vehicle.

  S’assimilar脿 amb aquesta categoria, el conductor auto-venda.

  Aquells que tinguin el carnet de conduir de primera seran assimilats a oficials de primera y els de segona a oficials de segona.

  b-3) Personal de serveis complementaris o auxiliars: Se li encomanar脿 la realitzaci贸 dels treballs de car脿cter complementari o auxiliar de la ind煤stria, propis de mec脿nics de taller, ajustadors, electricistes, fusters, pintors, retolistes, llauners, paletes, conductors, etc., els quals realitzaran amb la soltura i perfecci贸 que permetr脿 saber que tenen coneixement i pr脿ctica del seu ofici.

  c) Oficial de segona: 脡s el treballador/a que sense tenir l’especialitzaci贸 exigida pels treballs perfectes, realitza els que corresponen a la seva professi贸 o ofici amb la suficient correcci贸 i rendiment. S’equiparar脿 a aquesta categoria, a efectes retributius, la d’ajudant.

  c-2) Comercial: 脡s qui amb coneixements suficients de les qualitats i varietats dels articles, realitza viatges habituals, segons les rutes que li han estat senyalades, per a oferir productes, prendre nota de comandes i informar als clients de les promocions.

  Personal de fabricaci贸: Tindr脿 al seu c脿rrec la cura de m脿quines tals com les omplidores, dosificadores, taponadores i saturadores. Aix铆 mateix, en el seu cas, tamb茅 tindr脿 al seu c脿rrec les carretilles elevadores, per tot el qual se li exigir脿 el carnet de conduir.

  Personal de serveis complementaris i auxiliars: Realitzaran els treballs que se li encomanen propis d’aquesta tasca amb la pr脿ctica suficient, per貌 sense que es pugui exigir arribar al grau de perfecci贸 de l’oficial de primera.

  d) Ajudant: 脡s el que ajuda en l’execuci贸 dels treballs propis dels oficials i efectua a茂lladament altres de menys import脿ncia.

  d-1) Personal de fabricaci贸: Realitzar脿 les operacions manuals i/o mec脿niques necess脿ries per al rentat, visualitzaci贸, etiquetatge i transport. Aix铆 mateix realitzar脿 operacions de moviment manual o amb utilitzaci贸 dels mitjans mec脿nics en les l铆nies d’embotellament i annex, d’envasat, mat猫ries primeres i auxiliars, productes acabats i semielaborats, reparaci贸 de caixons de fusta i qualsevol altra tasca similar a les esmentades.

  d-2) Personal de distribuci贸: Ajudaran en les operacions de distribuci贸 i substituiran a l’oficial quan calgui com tamb茅 efectuar脿 a m茅s a m茅s altres treballs de menys import脿ncia.

  Queden assimilats a aquesta categoria el personal auxiliar de distribuci贸, de la qual formen part aquells treballadors/es que amb tasques concretes es dediquen a la promoci贸 i propaganda dels productes de l’empresa als clients i al p煤blic en general, ja sigui en els locals de l’empresa o a l’exterior.

  e) Pe贸: 脡s el treballador/a que s’ocupa de tasques per a les quals es requereix esfor莽 f铆sic sense necessitar una preparaci贸 especial.

.

.

Article 23. Contractaci贸.

.

  El personal que presti el seu servei en qualsevol de les empreses a les quals fa refer猫ncia aquest conveni es podr脿 contractar per temps indefinit o per una duraci贸 determinada.

  Personal fix: 脡s aquell que presta els seus serveis a l’empresa d’una manera permanent un cop superat el per铆ode de prova.

  Es podran celebrar contractes de duraci贸 determinada en els seg眉ents sup貌sits:

  Quan es contracta de forma espec铆fica a un treballador/a per la temporada o per la campanya d’estiu: 脡s el contractat espec铆ficament per a la temporada o per la campanya d’estiu. La campanya tindr脿 una durada compresa entre l’1 de mar莽 i el 31 d’octubre de cada any, com a m脿xim, llevat que les parts signants d’aquest conveni, estableixin de mutu acord unes altres dates.

  Quan es contracta per substituir a un treballador/a amb dret a la reserva del lloc de treball: 脡s el contractat per les empreses per substituir a treballadors/es amb dret a la reserva del lloc de treball, sempre que en el contracte de treball s’especifiqui el nom del substitu茂t i la causa de la seva substituci贸.

  Quan es contracta per circumst脿ncies del mercat: quan l’acumulaci贸 de tasques o exc茅s de demanda o les circumst脿ncies del mercat ho exig铆s, les empreses podran contractar sota aquesta modalitat amb un per铆ode m脿xim de 18 mesos, no podent superar la duraci贸 del contracte les tres quartes parts del per铆ode de refer猫ncia, ni com m脿xim un total de 12 mesos.

  Si arribat el termini no hagu茅s den煤ncia per cap de les parts, el contracte es considerar脿 t脿citament prorrogat per temps indefinit, llevat que resulti de la voluntat de les parts el haver-lo concertat amb car脿cter temporal.

  Indemnitzaci贸 per acabament de contracte: Amb la finalitat de contribuir a la creaci贸 de feina estable, a l’acabament d’un contracte que no tingu茅s la condici贸 d’indefinit, es tindr脿 dret a una indemnitzaci贸 d e 12 dies per any treballat o fracci贸 a l’acabament del contracte segons la disposici贸 transitoria vuitena de l’Estatut dels Treballadors.

  Aquesta cl脿usula tindr脿 vig猫ncia en el moment de la publicaci贸 d’aquest Conveni al DOGC i es referir脿 als contractes subscrits a partir d’aquesta data.

.

.

.

CAP脥TOL 5. Faltes i sancions.

.

.

Article 24. Qualificaci贸.

.

  La falta que cometi un treballador/a es qualificar脿 d’acord amb la seva import脿ncia, transcend猫ncia o intencionalitat, en lleu, greu o molt greu.

.

.

Article 25. Faltes lleus.

.

  S贸n faltes lleus:

  1. La neglig猫ncia, l’error o la demora en fer qualsevol treball que no causi perjudici important en el servei encomanat.

  2. Fer d’una a tres faltes de puntualitat en l’assist猫ncia al treball durant el per铆ode d’un mes si 茅s inferior a 30 minuts, si aquests retards no causen perjudicis greus en la feina que l’empresa li encomani; en el cas de causar perjudicis es qualificar脿 la falta com a greu.

  3. No cursar en temps oport煤 la baixa corresponent quan es falti al treball per motius justificats, llevat que es demostri la impossibilitat de fer-ho.

  4. L’abandonament del treball sense causa justificada, encara que sigui per poc temps.

  5. Petites neglig猫ncies en la conservaci贸 del material.

  6. Atendre el p煤blic sense la correcci贸 i dilig猫ncia que cal.

  7. No comunicar a l’empresa els canvis de domicili.

  8. Discutir amb els companys de treball dins les depend猫ncies de l’empresa, sempre que no sigui davant el p煤blic.

  9. Faltar un dia al treball sense autoritzaci贸 o sense justificar-ne la causa.

.

.

Article 26. Faltes greus.

.

  Es consideren faltes greus:

  1. Fer m茅s de tres faltes de puntualitat al treball, no justificades, comeses en el per铆ode d’un mes.

  2. Faltar dos dies al treball durant el per铆ode d’un mes sense causa justificada.

  3. Participar en qualsevol j贸c en hores de servei.

  4. Simular malaltia o accident.

  5. Desobeir els seus superiors en qualsevol mat猫ria de feina. Si aquest fet implica perjudici manifest en el treball o se’n deriv茅s perjudici per l’empresa, es considerar脿 falta molt greu.

  6. La neglig猫ncia en la conservaci贸 d’articles i de materials de l’establiment.

  7. Simular la pres猫ncia d’un altre treballador/a, fitxant o signant per ell.

  8. La neglig猫ncia que afecti el ritme de treball.

  9. Discutir amb els companys de treball davant el p煤blic i que aquest s’assabenti del tema.

  10. Utilitzar per 煤s propi articles, estris i penyores de l’empresa.

  11. L’embriaguesa, fora de la feina si es vesteix l’uniforme de l’empresa.

  12. Reincidir en faltes lleus, encara que sigui d’una altra naturalesa, dins un trimestre i que hagi estat amonestat abans.

  13. Falta de netedat i de pulcritud del treballador/a durant el servei.

  14. L’assetjament sexual. S’entendr脿 per assetjament sexual qualsevol conducta o proposici贸 de car脿cter sexual que, per la forma de produir-se, atempti contra la llibertat o la intimitat del subjecte que la rebi.

  Seran circumstancies determinats de la qualificaci贸 com a greu o molt greu d’aquesta falta especifica, a m茅s de la pr貌pia entitat de la conducta sancionada, la reiteraci贸 d’aquesta i/o la condici贸 de prepot猫ncia o superioritat de l’ofensor.

.

.

Article 27. Faltes molt greus.

.

  S贸n faltes molt greus:

  1. Fer m茅s de 10 faltes d’assist猫ncia a la feina, sense justificar-ne la causa en un per铆ode de sis mesos, o de vint durant un any.

  2. El frau, la deslleialtat o l’ab煤s de confian莽a en les gestions encomanades, com tamb茅 en el tracte dels companys de feina o a qualsevol altra persona al servei de l’empresa en relaci贸 amb la feina, o fer negociacions de comer莽 o d’ind煤stria per compte propi o per compte d’altra persona sense estar-ne autoritzat per l’empresa.

  3. Perdre, inutilitzar, o causar desperfectes en materials, estris, aparells, instal路lacions, edificis i documents de l’empresa.

  4. El furt, robatori o malversaci贸 comesos dins o fora de l’empresa.

  5. Emborratxar-se o drogar-se en hores de feina o fora del servei si suposa pr脿ctica habitual.

  6. Violar el secret de la correspond猫ncia o de documents secrets de l’empresa.

  7. Revelar a persones de fora de l’empresa dades secretes.

  8. Dedicar-se a activitats que l’empresa hagi declarat incompatibles.

  9. Maltractar de paraula o d’obra, abusar de l’autoritat o la falta greu de respecte i de consideraci贸 als caps o als seus familiars, aix铆 com als companys i als subordinats.

  10. Renegar habitualment.

  11. La manca de netedat, sempre que s’hagi amonestat de manera reiterada el treballador/a o que sigui de tal 铆ndole que produeixi queixes justificades dels companys que treballin en el mateix local.

  12. La disminuci贸 volunt脿ria i continuada del rendiment normal de la feina.

  13. Renyir amb els companys de feina.

  14. Reincidir en cometre una falta greu, tot i que sigui d’una altra naturalesa, sempre que es faci al llarg de sis mesos des de la primera.

.

.

Article 28. Arrest del treballadors/es.

.

  La falta a la feina que es deriva de l’arrest del treballadors/es no es considera injustificada si aquest, posteriorment, es absolt dels c脿rrecs imputats o l’assumpte queda sobrese茂t.

.

.

Sancions

.

Article 29. Facultats de l’empresa.

.

  L’empresa t茅 la facultat d’imposar sancions d’acord amb el que disposa el Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i aquest Conveni.

.

.

Article 30. Classes de sancions.

.

  Les sancions m脿ximes que s’han d’imposar en cada cas, segons la qualificaci贸 de la falta comesa s贸n les seg眉ents:

.

  a) Per faltes lleus:

  1. Amonestaci贸 verbal.

  2. Amonestaci贸 per escrit.

  3. Suspensi贸 de sou i de feina de dos dies com a m脿xim.

  b) Per faltes greus:

  1. Suspensi贸 de sou i de feina de tres a quinze dies.

  c) Per faltes molt greus:

  1. Suspensi贸 de sou i de feina de setze a seixanta dies.

  2. Acomiadament disciplinari.

.

  Les sancions que s’imposin per assumptes laborals, s’entenen sens perjudici d’acudir als Tribunals competents, si el fet pot ser constitutiu de falta o de delicte. Tamb茅 es pot comunicar a l’autoritat governativa si aix貌 茅s necessari.

.

.

Article 31. Prescripci贸 de les faltes.

.

  Les faltes lleus prescriuen als deu dies, les greus als vint dies i les molt greus als seixanta dies des que l’empresari en t茅 coneixement i, en tot cas, als sis mesos d’haver-se com猫s.

.

CAP脥TOL 6. Disposicions diverses.

.

.

Article 32. Roba de treball.

.

  Les empreses facilitaran als seus treballadors/es doble equip de treball habitual a l’hivern i a l’estiu i, a m茅s, dos parells de sabates, cada dos anys. Tamb茅 es tindran a disposici贸 del personal de repartiment vestits especials per a la pluja.

.

.

Article 33. Dietes.

.

  El personal que surti de la seva resid猫ncia laboral per necessitats del servei o d’organitzaci贸 tindr脿 dret a una indemnitzaci贸 que rebr脿 el nom de dieta. La seva quantia ser脿 la fixada a l’annexes.

.

.

Article 34. Acomiadament.

.

  En el cas d’acomiadament de treballadors/es fixos de l’empresa o delegat sindical, es comunicar脿 per escrit i quinze dies com a m铆nim d’antelaci贸 a l’interessat i a la central sindical a la qual pertanyi, llevat dels casos que es recullen a l’article 54 de la Llei (text ref贸s) de l’Estatut dels Treballadors.

.

.

Article 35. Asseguran莽a accidents.

.

  Indemnitzaci贸 en el cas de mort, d’invalidesa permanent total i d’invalidesa permanent absoluta derivada d’accident de treball amb cobertura les 24 hores del dia.

  Independentment de les indemnitzacions obligat貌ries de la Seguretat Social, les empreses, mitjan莽ant la concertaci贸 d’una p貌lissa de cobertura en una entitat asseguradora, garantiran als seus treballadors/es o als seus hereus o persona designada en el cas de mort les indemnitzacions seg眉ents:

  Mort del treballadors/es: 12.802 euros.

  Incapacitat permanent i total per a la seva professi贸 habitual: 6.275 euros.

  Incapacitat permanent i absoluta per a tota classe de treball: 6.275 euros.

  La modificaci贸 d’aquest pacte, en relaci贸 amb la del Conveni anterior, entrar脿 en vigor als 30 dies de la seva publicaci贸 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

.

.

Article 36. Responsabilitat civil.

.

  L’empresa es compromet a concertar amb una entitat asseguradora la cobertura de la responsabilitat civil qu猫 pogu茅s afectar als treballadors/es com a conseq眉猫ncia de culpa o de neglig猫ncia en el desenvolupament del seu treball en l’empresa.

.

.

Article 37. Jubilaci贸.

.

  Les parts signants d’aquest Conveni consideren molt positiva la jubilaci贸 als 64 anys d’edat dels treballadors/es la qual s’adaptar脿 a la legislaci贸 vigent en cada moment.

.

.

Article 38. Retirada del carnet de conduir.

.

  En el cas que a un conductor se li retiri el carnet de conduir, sempre que sigui com a conseq眉猫ncia de conduir un vehicle de l’empresa pel seu compte i ordre i per causes no imputables a aquell, durant un per铆ode de quatre mesos com a m脿xim, haur脿 de facilitar-se al treballador/a un lloc de treball al m茅s a prop possible a l’escala de categoria del present Conveni i tindr脿 dret durant aquell per铆ode a les percepcions corresponents a la seva categoria.

.

.

Article 39. Salut laboral, formaci贸 professional, promoci贸 de la formaci贸 ocupacional, arbitratge i conciliaci贸.

.

  En relaci贸 amb la salut laboral, formaci贸 professional, promoci贸 de la formaci贸 ocupacional i la soluci贸 de conflictes de treball, caldr脿 atenir-se al que estableix l’acord interprofessional de Catalunya, signat pels empresaris Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT, com tamb茅 al que estableix el Reglament del Tribunal de Mediaci贸, Conciliaci贸 i Arbitratge i s’incorporaran aquests acords com a annex d’aquest Conveni, per al seu posterior desenvolupament en la Comissi贸 parit脿ria del Conveni.

.

.

Article 40. Cl脿usula de submissi贸 a l’acord interprofessional de Catalunya.

.

  Ambdues parts s’adhereixen a l’Acord Interprofessional de Catalunya, en relaci贸 a la soluci贸 de conflictes de treball, signat pels sindicats UGT i CCOO, i la patronal Foment de Treball Nacional vigent en cada moment.

.

.

Article 41. Dret supletori.

.

  En tots els aspectes no determinats en aquest Conveni, caldr脿 atenir-se al que disposa el Text ref贸s de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i altres disposicions vigents.

.

.

Article 42. Garanties sindicals.

.

  Els delegats de personal i membres del Comit猫 d’empresa, on n’hi hagi, gaudiran dels drets i el nombre d’hores mensuals que fixin les disposicions vigents per realitzar la seva tasca, com tamb茅 disposaran d’un tauler d’anuncis en cada centre de treball per a la difusi贸 de q眉estions sindicals.

.

.

Article 43. Conciliaci贸 vida laboral, familiar y personal.

.

  Les parts signants del present conveni es remeten expressament a la vigent normativa en mat猫ria de conciliaci贸 de la vida laboral, familiar y personal aix铆 com a la vigent Llei d’Igualtat.

.

.

.

Cl脿usula addicional I

.

  Les empreses que al路leguin d猫ficit o p猫rdues en els exercicis comptables de 2015 i 2016 ho comunicaran a la Comissi贸 Parit脿ria del conveni, a fid’estudiar de manera individualitzada la problem脿tica de cada empresa i trobar una soluci贸 harm貌nica als interessos de les parts.

.

.

Cl脿usula addicional II. Conciliaci贸 de la vida familiar i laboral

.

  Les parts signants del conveni es remeten expressament al que disposa el vigent Text Ref贸s de la Llei del Estatut dels Treballadors i altres normes d’aplicaci贸.

.

  1. Reducci贸 de la jornada per motius familiars.

  1.1. Temps de treball retribu茂t: Els treballadors/es, per lact脿ncia d’un fill o filla menor de nou mesos, tenen dret a una hora d’abs猫ncia del treball, que poden dividir en dos fraccions. La durada del perm铆s s’incrementa proporcionalment en els casos de part m煤ltiple. La mare/pare, per voluntat pr貌pia, pot substituir-ho per una reducci贸 de jornada de mitja hora o acumular-lo en jornades complertes en l’acord que obtingui amb l’empresa. Aquest perm铆s pot ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que tots dos treballin.

  1.2. Reducci贸 de la jornada amb reducci贸 de sou:

  1.2.1. Qui per raons de guarda legal tingui a la seva cura directa un menor de 12 anys o una persona minusv脿lida f铆sica, ps铆quica o sensorial que no desenvolupi una activitat retribu茂da, t茅 dret a una reducci贸 de la jornada de treball, amb la disminuci贸 proporcional del salari entre un m铆nim d’una vuitena part i un m脿xim de la meitat de la durada d’aquesta jornada. T茅 el mateix dret qui necessiti encarregar-se de la cura directa d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribu茂da.

  1.2.2. La reducci贸 de la jornada per motius familiars constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes o dones. No obstant aix貌, si dos o m茅s treballadors/es de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresa pot limitar-ne l’exercici simultani per raons justificades de funcionament.

  1.2.3. En els casos de naixement de fills o filles prematurs o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuaci贸 del part, la mare o el pare tenen dret a reduir la seva jornada laboral fins a un m脿xim de dues hores, amb la disminuci贸 proporcional del salari.

  La concreci贸 hor脿ria i la determinaci贸 del per铆ode de gaudi del perm铆s de lact脿ncia i de la reducci贸 de jornada per naixement de criatures prematures i reducci贸 per guarda legal correspon al treballador/a, dins de la seva jornada ordin脿ria. El treballador/a han d’avisar l’empresa amb quinze dies d’antelaci贸 sobre la data que es reincorpora a la seva jornada ordin脿ria.” 1.3. Suspensi贸 del contracte de treball amb dret a reserva del lloc de treball 1.3.1. La suspensi贸 per maternitat t茅 una durada de setze setmanes, que es gaudeixen de forma ininterrompuda i s贸n ampliables en el sup貌sit de part m煤ltiple a dues setmanes m茅s per cada criatura a partir de la segona. El per铆ode de suspensi贸 es gaudeix a opci贸 de la interessada, sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, amb independ猫ncia que aquesta realitz茅s o no alguna feina, l’altre progenitor pot fer 煤s de la totalitat de la suspensi贸 o, si escau, de la part que resti del per铆ode de suspensi贸, computat des de la data del part i sense que es se’n descompti la part de qu猫 la mare hagu茅s pogut gaudir anteriorment al part. En el sup貌sit de mort del fill o filla, el per铆ode de suspensi贸 no es veu redu茂t, llevat que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, la mare sol路licit茅s reincorporar-se al seu lloc de treball.

  Sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en cas que ambd贸s progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el per铆ode de descans per maternitat, pot optar perqu猫 l’altre progenitor gaudeixi de forma determinada i ininterrompuda del per铆ode de descans posterior al part, b茅 de forma simult脿nia o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor pot seguir fent 煤s del per铆ode de suspensi贸 per maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporaci贸 de la mare al treball aquesta es trobi en situaci贸 d’incapacitat temporal.

  En cas que la mare no tingui dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions d’acord amb les normes que regulen l’activitat esmentada, l’altre progenitor t茅 dret a suspendre el seu contracte de treball pel per铆ode que hauria correspost a la mare, que 茅s compatible amb l’exercici del dret reconegut en l’article seg眉ent.

  En els casos de part prematur i en aquells en qu猫, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuaci贸 del part, el per铆ode de suspensi贸 pot computar-se a inst脿ncies de la mare, o, si la figura de la mare no hi 茅s, de l’altre progenitor, a partir de la data d’alta hospital脿ria. S’exclouen d’aquest c貌mput les primeres sis setmanes posteriors al part, de suspensi贸 obligat貌ria del contracte de la mare.

  En els casos de parts prematurs amb falta de pes i d’aquells altres en qu猫 el nounat necessiti, per alguna condici贸 cl铆nica, hospitalitzaci贸 a continuaci贸 del part per un per铆ode superior a set dies, el per铆ode de suspensi贸 s’amplia a tants dies com el nascut es trobi hospitalitzat, amb un m脿xim de tretze setmanes addicionals, i en els termes en qu猫 s’estableixi reglament脿riament.

  1.3.2. Per adopci贸 o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, de menors de sis anys o de menors d’edat majors de sis anys quan es tracti de menors discapacitats o minusv脿lids o que, per les seves circumst脿ncies i experi猫ncies personals, o per provenir de l’estranger, tinguin dificultats especials d’inserci贸 social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents: la suspensi贸 t茅 una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables, en el sup貌sit d’adopci贸 o acolliment m煤ltiple, a dues setmanes m茅s per cada fill o filla a partir del segon, comptades a elecci贸 del treballadors/es, b茅 a partir de la decisi贸 administrativa o judicial d’acolliment provisional o definitiu, b茅 a partir de la resoluci贸 judicial per la qual es constitueix l’adopci贸, sense que, en cap cas, un mateix menor pugui donar dret a varis per铆odes de suspensi贸. En els sup貌sits d’adopci贸 internacional, el per铆ode de suspensi贸 pot iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resoluci贸 per la qual es constitueix l’adopci贸. En cas que la mare i el pare treballin, el per铆ode de suspensi贸 es distribueix a opci贸 de les persones interessades, que poden gaudir-lo de forma simult脿nia o successiva, sempre en per铆odes ininterromputs i amb els l铆mits assenyalats.

  En l’adopci贸 o acolliment preadoptiu permanent o simple, la durada no pot ser inferior a un any, encara que aquests siguin provisionals.

  Tant en els sup貌sits de part com d’adopci贸 o acolliment, la suspensi贸 pot gaudir-se en r猫gim de jornada completa o a temps parcial, un cop acordat entre l’empresa i el treballadors/es afectats, en el termes que es determinin reglament脿riament.

  En els sup貌sits d’adopci贸 internacional, quan sigui necessari el despla莽ament previ dels progenitors al pa铆s d’origen de l’adoptat o adoptada, el per铆ode de suspensi贸 pot iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resoluci贸 per la qual es constitueix l’adopci贸.

  En els sup貌sit de discapacitat del fill o filla o del menor adoptat o acollit, la suspensi贸 del contracte t茅 una durada addicional de dues setmanes.

  1.3.3. Per paternitat, en el sup貌sit de naixement de fill o filla, adopci贸 o acolliment, el treballador/a t茅 dret a la suspensi贸 del contracte durant cinc setmanes, ampliables en el sup貌sit de part, adopci贸 o acolliment m煤ltiples en dos dies m茅s per cada fill i filla a partir del segon. Aquesta suspensi贸 茅s independent del gaudi compartit dels per铆odes de descans per maternitat.

  En el sup貌sit de part, la suspensi贸 correspon en exclusiva a l’altre progenitor. En els sup貌sits d’adopci贸 o acolliment, aquest dret correspon nom茅s a un dels progenitors, a elecci贸 dels interessats o interessades; quan la suspensi贸 per maternitat es gaudeixi en la totalitat per un dels progenitors, el dret a la paternitat nom茅s pot ser exercit per l’altre.

  El per铆ode d’exercir el dret va des de la finalitzaci贸 del perm铆s per naixement de fill o filla, o des de la resoluci贸 judicial per la qual es constitueix l’adopci贸, o coincidint amb la suspensi贸 per maternitat o immediatament despr茅s de finalitzar la suspensi贸 per maternitat. Es pot gaudir en jornada completa o parcial un m铆nim del 50%, un cop acordat entre empresa i treballadors/es i conforme reglament脿riament. El treballador/a ho ha de comunicar amb la deguda antelaci贸 i en els termes del conveni col路lectiu.

  1.3.4. Risc durant l’embar脿s i per铆ode de lact脿ncia d’un menor de 9 mesos Si els resultats de l’avaluaci贸 revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussi贸 sobre l’embar脿s o la lact脿ncia natural de les treballadors/es esmentades, l’empresa ha d’adoptar les mesures necess脿ries per evitar l’exposici贸 a aquest risc, mitjan莽ant una adaptaci贸 de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures han d’incloure, quan resulti necessari, la no-realitzaci贸 de treball nocturn o de treball per torns.

  Si aquesta adaptaci贸 no 茅s possible o si, malgrat l’adaptaci贸, les condicions del lloc de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o del fetus, i si aix貌 es certifica i se n’informa en els termes previstos en l’article 26.2 de la Llei de prevenci贸 de riscos laborals, aquesta treballadora ha de passar a desenvolupar un lloc de treball o funci贸 diferent compatible amb el seu estat, i l’empresa ha de determinar, un cop consultada amb els representants dels treballadors/es, la relaci贸 de llocs exempts de riscos a aquest efecte, aix铆 com els llocs alternatius a aquells.

  El canvi de lloc o funci贸 es duu a terme conforme a les regles i els criteris de la mobilitat funcional. En el sup貌sit que, despr茅s d’aplicar les regles esmentades, no existeixi cap lloc de treball o funci贸 compatible, la treballadora pot ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o categoria equivalent, si b茅 conserva el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen.

  Si aquest canvi de lloc no resulta t猫cnicament o objectivament possible, o si no pot exigir-se raonablement per motius justificats, el contracte de treball pot suspendre’s en els termes previstos en l’article 45.1 d) de l’Estatut dels Treballadors i amb dret a la prestaci贸 regulada en els articles 134 i 135 del Text ref贸s de la Llei general de la Seguretat Social, durant el per铆ode necessari per a la protecci贸 de la seva seguretat o de la seva salut i mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.

  Les mesures previstes en els tres primers par脿grafs s贸n tamb茅 d’aplicaci贸 durant el per铆ode de lact脿ncia, si les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la dona o del fill o filla i si aix貌 es certifica en els termes previstos en l’article 26.4 de la Llei de prevenci贸 de riscos laborals.

  La suspensi贸 del contracte finalitza el dia que s’inicia la suspensi贸 del contracte per maternitat biol貌gica o quan el lactant compleix nou mesos, respectivament, o, en ambd贸s casos, quan desapareix la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre de compatible amb el seu estat.

.

  2. Exced猫ncies.

  Els treballadors/es tenen dret als per铆odes d’exced猫ncia seg眉ents:

  1. Amb almenys una antiguitat d’un any a l’empresa, t茅 dret que se li reconegui la possibilitat d’estar en exced猫ncia volunt脿ria per un termini no inferior a quatre mesos i no superior a cinc anys. Aquest dret nom茅s pot ser exercit una altra vegada pel mateix treballador/a si han transcorregut quatre anys des del final de l’exced猫ncia anterior.

  2. A un per铆ode no superior a tres anys per la cura de cada fill o filla, tant si ho s贸n per naturalesa com per adopci贸, o, en el sup貌sit d’acolliment, tant permanent com preadoptiu, que es compta des de la data de naixement o, si escau, de la resoluci贸 judicial o administrativa.

  3. A un per铆ode d’un m脿xim de dos anys per atendre un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que, per raons d’edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi cap activitat retributiva.

  El per铆ode d’exced猫ncia en els dos 煤ltims sup貌sits pot gaudir-se de forma fraccionada en un o m茅s per铆odes i 茅s computable com a antiguitat. El treballador o treballadora t茅 dret, durant aquest per铆ode, a l’assist猫ncia a cursos de formaci贸 professional, a la participaci贸 dels quals ha de ser convocat per l’empresa, especialment amb motiu de la seva reincorporaci贸. Durant el primer any t茅 dret a la reserva del seu lloc de treball. Transcorregut aquest termini, la reserva queda referida a un lloc de treball del mateix grup professional o de categoria equivalent.

  L’exced猫ncia per a la cura de familiars constitueix un dret individual dels treballadors/es, homes o dones. No obstant aix貌, si dos o m茅s treballadors/es de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’empresa pot limitar el dret simultani per raons justificades de funcionament.

  Quan un nou subjecte causant d贸na dret a un nou per铆ode d’exced猫ncia, l’inici d’aquesta exced猫ncia posa fi a la que s’estigui gaudint, si 茅s el cas.

.

  3. Acomiadament i extinci贸 del contracte.

  Ser脿 nul l’acomiadament en els seg眉ents sup貌sits:

  1. El de treballadors/es durant el per铆ode de suspensi贸 del contracte per maternitat, adopci贸 o acolliment, risc durant l’embar脿s, risc durant la lact脿ncia natural o per malalties causades per embar脿s, part o lact脿ncia natural, durant la suspensi贸 del contracte per paternitat, o la notificada en una data tal que el termini de preav铆s finalitzi dins del per铆ode esmentat.

  2. El de treballadores embarassades, des de la data d’inici de l’embar脿s fins a la del comen莽ament del per铆ode de suspensi贸 a qu猫 es refereix el punt anterior, i als treballadors/es que hagin sol路licitat un dels permisos a qu猫 es refereixen els apartats 4, 4 bis i 5 de l’article 37 d’aquesta llei, o n’estiguin gaudint, o hagin sol路licitat l’exced猫ncia prevista en l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei. I a les treballadors/es v铆ctimes de viol猫ncia de g猫nere, per l’exercici dels drets de reducci贸 o reordenaci贸 del seu temps de treball, de mobilitat geogr脿fica, de canvi de centre de treball o de suspensi贸 de la relaci贸 laboral, en els termes i condicions legalment establerts.

  3. El de treballadors/es despr茅s d’haver-se reintegrat a la feina en finalitzar els per铆odes de suspensi贸 del contracte per maternitat, adopci贸 o acolliment o paternitat, sempre que no hagin transcorregut m茅s de nou mesos des de la data de naixement, adopci贸 o acolliment del fill o filla.

  El que s’estableix en els par脿grafs anteriors s’aplica tret que es declari la proced猫ncia de la decisi贸 extintiva o de l’acomiadament per motius diferents dels assenyalats.

  Cl脿usules especials D’acord amb l’article 11 de la LOLS, l’empresa descomptar脿 en concepte de c脿non de negociaci贸 la quantitat de 15’03 euros pels anys 2017,2018,2019,2020 y2021 respectant-se en tot cas la voluntat individual del treballadors/es que haur脿 de complimentar per escrit, pr猫viament al descompte, el formulari que a l’efecte es repartir脿 i que haur脿 de complimentar-se en el termini d’un mes a partir de la publicaci贸 en el DOGC Aquestes quantitats recaptades es repartiran proporcionalment entre les centrals sindicals signants d’aquest Conveni.

  Aquest Conveni ha estat elaborat per lliure manifestaci贸 de la voluntat de les parts, emesa per les seves respectives representacions i, en prova de conformitat, el signen de com煤 acord.

.

  Lleida, 15 de febrer de 2019.

.

ANNEXOS.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deja un comentario