Convenio Colectivo de Centros Ocupacionales de Barcelona

Características

ADHESIÓN (BOP de 27 de abril de 1995)

.

.

  Vist el text de l’acord d’adhesió al Conveni col.lectiu de treball de Tallers per a Disminuïts Psíquics de Catalunya, presentat per les parts negociadores amb data 8 de març de 1995, i de conformitat amb el que disposa l’article 90.2 i 3 de l’Estatut dels Treballadors i article 11 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i altres normes d’aplicació, he resolt:

.

  Primer.-Disposar el registre de l’acord d’adhesió al Conveni col;vslectiu de Tallers per a Disminuïts Psíquics de Catalunya, presentat per la Comissió negociadora del Conveni col;vslectiu dels Centres Ocupacionals per a l’any 1994, al Registre de Convenis d’aquesta Delegació Territorial.

  Segon.-Disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la província.

.

.

.

PRIMER PACTE D’ADHESIO DELS CENTRES OCUPACIONALS QUE ES VENIEN REGINT PEL XE. CONVENI PROVINCIAL DE BARCELONA D’EDUCACIO ESPECIAL PER A CENTRES D’ASSISTENCIA, FORMACIO, REHABILITACIO. PROTECCIO I ATENCIO A DEFICIENTS MENTALS I MINUSVALIDS FISICS I SENSORIALS, AL PRIMER CONVENI DE TALLERS PER A DISMINUITS PSIQUICS DE CATALUNYA

.

  ACTA FINAL DE LA REUNIO DE LA MESA NEGOCIADORA

.

  En Barcelona es reuneixen als locals d’A.P.P.S. els representants empresarials i sindicals.

  Amb objecte de signar les taules salarials per a l’any 1994, del primer pacte d’adhesió dels centres ocupacionals que es venien regint pel . Conveni provincial de Barcelona d’Educació Especial per a Centres d’Assistencia, Formació, Rehahilitació, Protecció i Atenció a Deficients Mentals i Minusvalids Físics i Sensorials, al Primer Conveni de Tallers per a Disminuïts Psíquics de Catalunya.

  Es procedeix a la aprovació i signatura de les taules salarials, les quals s’adjunten a aquesta acta.

.

.

REVISIO SALARIAL ANY 1994

__________________________________________________________________

.

CATEGORÍAS                                       SALARI BASE

__________________________________________________________________

.

GRUP I

Personal técnic

.

.

Subgrup I

Personal educatiu

.

Director                                            184.896

Monitor                                             138.510

Auxiliar                                            107.298

.

Subgrup II

Personal no educatiu titulat

.

De grau superior                                    184.896

De grau mig                                         138.510

.

GRUP II

Personal administratiu

.

Gerent                                              184.896

Cap administratiu                                   155.703

Oficial administratiu de primera                    123.024

Oficial administratiu de segona                     114.978

Auxiliar administratiu                              107.298

.

GRUP III

Personal de serveis generals

.

Cap de serveis generals                             132.903

Oficial de serveis generals                         116.685

Auxiliar de serveis generals                        107.298

__________________________________________________________________

.

  Per tal d’aclarir qualsevol dubte, la Comissió paritária donará resposta a les consultes que se li plantegin mitjançant escrit adreçat a la Comissió paritária del Pacte d’Adhesió al Conveni de Tallers.

.