Convenio Colectivo de Centros de Asistencia y Educación Infantil de Baleares

Características

.

ACTA (BOCAIB de 17 de abril de 1999)

ACTA (BOCAIB de 9 de octubre de 1999)

ACTA (BOCAIB de 18 de mayo de 2002)

ACUERDO (BOIB Num. 73, 22-05-2004)

s

ACTA (BOCAIB de 17 de abril de 1999)

.

.

  Vista l’acta del 30 de novembre de 1998, subscrita a la seu de la Associació Autonòmica Educació i Gestió de les Illes Balears entre S.T.E.I., FETE-U.G.T., FE-CC.OO., Federació d’Escoles Infantils de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, i Educació i Gestió de les Illes Balears, amb l’bjecte fixar complements salarials dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears resolc:

  Que es publiqui l’acta esmentada amb el seu acord, en el B.O.C.A.I.B.

.

.

  ACTA

.

  Palma, 30 de novembre de 1999, reunides a la seu de l’Associació Autonòmica Educació i Gestió de les Illes Balears les persones esmentades a continuació, en nom de les organitzacions més representatives del sector de les Escoles d’Educació Infantil no integrades, inclòs dins l’ambit funcional del Vè Conveni Col-lectiu d’ambit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil; per l’STEi, la Sra. M.ª Neus Santaner Pons; per FETE-U.G.T., els Srs. Margalida Ballester Pou i Francisco J. Verdejo Pérez; per FE-CC.OO., el Sr. Miquel Angel Molina Torrens; per la Federació d’Escoles Infantils de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, els Srs. Francisca Picornell Darder i Jaume Forteza Picó; per Educació i Gestió de les Illes Balears, els Srs. Marta Monfort Miserachs i Marc González Sabater.

  Prèvia convocatòria de les organitzacions sindicals del sector, amb l’objecte de fixar complements salarials dins l’ámbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, manifesten:

.

  I. Que el Decret 38/1998, de 20 de març (B.O.C.A.I.B. de 24 de març), en la seva disposició transitòria segona, va establir que el mòdul de concert de les unitats concertades de segon cicle d’Educació Infantil -integrades i no integrades- seria equivalent al módul de l’Educació Primària, la qual cosa suposa equiparar el salari del professorat concertats d’aquest nivell, qualsevol sigui el Conveni d’aplicació. Això implica la necessitat d’establir, a través de la negociació col-lectiva, els instruments jurídics, perquè aquesta diferència salarial entre les retribucions del professorat dels centres d’Educació Infantil no integrats i les del professorat dels centres integrats afectats pel III Conveni col-lectiu d’Empreses d’Ensenyança sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, es pugui fer efectiva adeqüadament a les nòmines d’aquest professorat.

  II. Que l’Hnble. Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear ha expressat públicament el seu compromís polític de finançar, amb càrrec al pressupost de la C.A.I.B., l’abonament d’un complement salarial per tal de que el professorat concertat amb règim de pagament delegat assolís de forma progressiva unes retribucions equivalents al 95 per cent de les que pertoquen al professorat de la xarxa pública de la C.A.I.B.

  III. Que, recollint l’esmentat compromís, i sense perjudici de la total homologació salarial reivindicada pel banc sindical i acceptada pel patronal, i que serà objecte d’una propera negociació amb el Govern Balear per tal d’obtenir el seu finançament progressiu, les organitzacions reunides, amb la intenció de no returar l’efectiu augment salarial al professorat dels centres concertats, i amb l’emparament legal del títol III de l’Estatut dels Traballadors, acorden el següent:

.

  Primer.-El professorat inclòs en nòmina de pagament delegat dels centres afectats per l’àmbit d’aplicació del Vè Conveni col-lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, corresponent a unitats concertades, percebrà, des de 1 de setembre de 1998 un complement anomenat “complement de concert”, equivalent a la diferència existent entre el salari que efectivament venia abonant l’empresa i el salari establert per al professorat del mateix nivell afectats pel III Conveni col-lectiu d’Empreses d’Ensenyança sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, que a l’any 1998 és de 200.004 pessetes. Així mateix, l’esmentat professorat percebrà el plus d’insularitat per import equivalent al que perceb el professorat dels centres integrats, actualment, 7.465 pessetes.

  Segon.-D’altra banda l’esmentat personal parcebrà, amb efectes de 1 de setembre de 1998, un complement salarial anomenat “complement retributiu de les Illes Balears”, de 9.633 pessetes.

  El pagament serà proporcional en el cas del professorat contractat a jornada parcial.

  Tercer.-Els complements establerts als apartats primer i segon d’aquest acord tendran caràcter consolidable i no absorbible, sense perjudici de que es pactin futures millores com a fruit del procés de negociació amb l’Administració educativa i de l’increment vegetatiu de les retribucions.

  Quart.-El pagament dels esmentats complements està condicionat a que el seu abonament efectiu sigui duit a terme amb el finançament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern Balear, en règim de pagament delegat mentre les empreses hi estiguin acollides i, en conseqüència, no aboraran directament cap quantitat per aquest concepte i, en cap cas, estaran obligades al pagament dels complements.

  Cinquè.-Aquest acord serà remés a la Comissió paritària del Vè Conveni col-lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, i depositat davant la Direcció General de Treball del Govern Balear per tal que procedeixi a la seva publicació al B.O.C.A.I.B., facultant-se al secretari de la Mesa negociadora, Sr. Marc González Sabater, per que dugui a terme aquestes diligències.

.

.

.

ACTA (BOCAIB de 9 de octubre de 1999)

.

.

  Vista l’acta del 23 de juliol de 1999, subscrita a la seu de FETE-U.G.T. de les Illes Balears, entre: S.T.E.I., FETE-U.G.T., FE-CC.OO., FE-U.S.O., Federació d’Escoles Infantils de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, i Educació i Gestió de les Illes Balears, amb l’objecte fixar complements salarials dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears resolc:

  Que es publiqui l’acta esmentada en el Butlletí Oficial d’aquesta Comunitat Autònoma.

.

  ACTA

.

  Palma, 23 de juliol de 1999, reunides a la seu de FETE-U.G.T. de les Illes Balears les persones esmentades a continuació, en nom de les organitzacions més representatives del sector de les Escoles d’Educació Infantil no integrades, inclòs dins l’ambit funcional del Vè Conveni col-lectiu d’ambit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil; per l’STEi, la Sra. M.ª Neus Santaner Pons; per FETE-U.G.T., els Srs. Andreu Ferrer Gomila i Francisco J. Verdejo Pérez; per FE-CC.OO., el Sr. Miquel Angel Molina Torrens; per la Federació d’Escoles Infantils de la Petita i Mitjana Empresa de Balears, la Sra. Francisca Picornell Darder; per Educació i Gestió de les Illes Balears, els Srs. Miquel Balles Palou i Marc González Sabater.

  Prèvia convocatòria de les organitzacions sindicals del sector, amb l’objecte de fixar complements salarials dins l’ámbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, manifesten:

.

  I. Que el Decret 38/1998, de 20 de març (Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 24 de març), en la seva disposició transitòria segona, va establir que el mòdul de concert de les unitats concertades de segon cicle d’Educació Infantil -integrades i no integrades- seria equivalent al mòdul de l’Educació Primària, la qual cosa suposa equiparar el salari del professorat concertat d’aquest nivell, qualsevol sigui el Conveni d’aplicació. Això implica la necessitat d’establir, a través de la negociació col-lectiva, els instruments jurídics, perquè aquesta diferència salarial entre les retribucions del professorat dels centres d’Educació Infantil no integrats i les del professorat dels centres integrats afectats pel III Conveni col-lectiu d’Empreses d’Ensenyança sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, es pugui fer efectiva adeqüadament a les nòmines d’aquest professorat.

  II. Que l’Hnble. Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Esports del Govern balear ha expressat públicament el seu compromís polític de finançar, amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’abonament d’un complement salarial per tal de que el professorat concertat amb règim de pagament delegat assolís de forma progressiva unes retribucions equivalents al 99,4 per cent de les que pertoquen al professorat de la xarxa pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  III. Que en data de 30 de novembre de 1998 les organitzacions sindicals i patronals signaren un primer acord retributiu pel període setembre-desembre de 1998, com a primer pas cap a l’homologació salarial, que va esser assumit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern balear.

  IV. Que, recollint el compromís esmentat, tenint en compte l’acord signat, i sense perjudici de la total homologació salarial reivindicada pel banc sindical i acceptada pel patronal, les organitzacions reunides, amb la intenció de no returar l’efectiu augment salarial al professorat dels centres concertats, i amb l’emparament legal del títol III de l’Estatut dels Treballadors, acorden el següent:

.

  Primer.-El professorat inclòs en nòmina de pagament delegat dels centres afectats per l’àmbit d’aplicació del Vè Conveni col-lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, corresponent a unitats concertades, percebrà, des de 1’ú de gener de 1999 el complement anomenat “complement de concert”, equivalent a la diferència existent entre el salari que efectivament venia abonant l’empresa i el salari establert per al professorat del mateix nivell afectats pel III Conveni col-lectiu d’Empreses d’Ensenyança sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, que per l’any 1999 és de 203.604 pessetes. Així mateix, l’esmentat professorat percebrà el plus d’insularitat per import equivalent al que perceb el professorat dels centres integrats, actualment, 7.602 pessetes.

  Segon.-D’altra banda l’esmentat personal percebrà, amb efectes de 1’ de setembre de 1999, el complement salarial anomenat “complement retributiu de les Illes Balears”, per import de 19.266 pessetes mensuals.

  El pagament serà proporcional en el cas del professorat contractat a jornada parcial.

  Tercer.-Els complements establerts als apartats primer i segon d’aquest acord tendran caràcter consolidable i no absorbible, sense perjudici de que es pactin futures millores com a fruit del procés de negociació amb l’Administració educativa i de l’increment vegetatiu de les retribucions.

  Quart.-El pagament dels esmentats complements està condicionat a que el seu abonament efectiu sigui duit a terme amb el finançament de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports del Govern balear, en règim de pagament delegat mentre les empreses hi estiguin acollides i, en conseqüència, les empreses no aboraran directament cap quantitat per aquest concepte i, en cap cas, estaran obligades al pagament dels complements.

  Cinquè.-Essent conscients que els complements salarials acordats no són suficients pel compliment de la premissa que aspira a l’equiparació retributiva amb el professorat de la xarxa pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Mesa continuarà proposant en reunions posteriors que, com a mínim, i amb efectes del día 1 de setembre de 1999, les quantitats anterios siguin incrementades amb l’equivalent de la puja de l’I.P.C. experimentada per l’augment de retribucions del professorat de l’ensenyament públic.

  Així mateix, la Mesa es proposa aconseguir, com a màxit el día 1 de setembre de l’any 2001 la igualació absoluta, inclosos els augments corresponents a l’I.P.C., amb el professorat de la xarxa pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i es compromet a realitzar les gestions adequades a la consecució d’aquest objectiu.

  Sisè.-Aquest acord serà remés a la Comissió paritària del Vè Conveni col-lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, i depositat davant la Direcció General de Treball del Govern balear, per tal que procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, facultant-se al secretari de la Mesa negociadora, Sr. …, per que dugui a terme aquestes diligències.

.

.

ACTA (BOCAIB de 18 de mayo de 2002)

.

.

  Atesos els acords de 28 de febrer de 2002 i de 5 de mar de 2002, subscrits a Palma per les patronals i per les parts socials que s’hi indiquen, per establir un complement específic per al personal d’administració i de serveis dels centres docents d’educació infantil concertats de la CAIB (el de 28-02-02) i per establir un complement específic per al personal complementara, d‘administració i de serveis dels centres d’educació especial concertats de la CAIB (el de 05-03-02), diet la següent resolució:

  S’han de publicar els acords esmentats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

.

.

ACORD PER A L’ESTABLIMENT D’UN COMPLEMENT ESPECÍFIC PER AL PERSONAL COMPLEMENTARI, D’ADMINISTRACIó 1 DE SERVEIS DELS CENTRES D’EDUCACIO ESPECIAL CONCERTATS DE LES ILLES BALEARS.

.

  Com a conseqüéncia de l’aplicació de Papartat VIIIé de l’Acord per a la millora de I’ensenyament privat concertat, subscrit el 14 de maig de 2001 per les entitats patronals i sindicals i per la Conselieria d’Educació i Cultura, 1’Administració educativa ha comenqat el procés per equiparar progressivament el módul de personal complementara i la partida anomenada “altres despeses” al cost real de les despeses de funcionament dels centres d’educació especial concertats.

  AiXÓ ha ocasionat que, al llarg de 1’any 2002, alguns centres rebin un petit inerement net sobre les quantitats rebudes Fany 2001 per aquest concepte.

  Per aquesta raó, les patronals i les organitzacions sindicals del sector, creient convenient que aquest increment es reflecteixi en les retribucions del personal d’administració 4 i de serveis dels centres concertats, han acordat:

.

  Primer. Ámbit d’aplicació.

  Aquest Acord és aplicable ala centres d’educació especial concertats deis Illes Balears ala quals és aplicable el IX Convenio Colectivo de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación i Promoción de Minusválidos, d’acord arnb l’article 7 del Conveni esmentat.

.

  Segon. Personal afectat.

  UAcord afecta el personal complementar¡ (logopedes, fisioterapeutes, ajudants técnica educatius, psicólegs-pedagoga i treballadors socials) que es descriu en l’annex III del Conveni esmentat i el personal d’administració i de serveis, i, concretament, a les categories professionals que cobren amb cárrec ala móduls de concerts educatius.

.

  Tercer. Complement Illes Balears-Mentre els centres afectats per aquest Acord mantenguin la condició de centres totalment o parcialment concertats, han d’abonar al personal d’administració i de serveis en jornada completa un complement de lloc de treball, dotze vegades a I’any, juntament amb la mensualitat ordinária, les quantitats següents:

.

  De gener a agost de 2002: 24 euros.

  De setembre a desembre de 2002: 30 euros.

.

  L´import ha de ser proporcional en el cas del personal contractat a temps parcial i en el cas del personal que efectivament treballi una part de la jornada al centre educatiu. El complement ha de ser, inicialment, lineal per a totes les categories, sense perjudici de la seva futura proporcionalitat, d’acord amb les retribucions de cadascuna de les categories professionals del Conveni.

.

  Quart. Compensació i absorció.

  Els centres que, en el moment d’entrar en vigor aquest Acord, ja abonaven complements de millora al personal Xadministració i de serveis podran aplicar les regles de compensació i d’absorció, de manera que podran reduir o absorbir aquests complementa dins el Complement Illes Balears que passin a abonar.

.

  Cinqué. Futurs incrementa.

  Essent conscients que aquest Acord és només una primera passa per compensar el desequilibri que hí ha en la nostra comunitat entre les retribucions del personal docent i no docent de centres d’educació especial concertats, les parts signants manifesten la voluntat de treballar junts per a Fadequació progressiva de les partides que reben en concepte de despeses de funcionament al seú cost real. En la mesura que futurs augments d’aquestes partides suposin per ala centres d’educació especial concertats increments nets de les quantitats rebudes actualment de l’Administració educativa –tenint en compte els incrementa d’IPC i I’import efectivament abonat en el moment de procedir a Fincrement-, les patronals s’obliguen a.destinar una part d’ aquests augments a incrementar el Complement Illes Balears del personal d’administráció i de serveis, fins a restablir la proporciona litat salarial i a compensar la pérdua de poder adquisitiu que el personal no docent pateix des de 1998.

.

  Sisé. Informació als representants legals deis trebaIladors.

  Les empreses han de comunicar a la representació legal deis treballadors la proporció de la jornada que assignin al centre educatiu en el cas del personal contractat de manera no específica.

.

.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL

  Aquest acord será aplicable a partir de gener de 2002, i será exigible un cop que l’Administració educativa hagi liquidat 1’increment del módul de personal complementara i de la partida de despeses de funcionament prevists en la normativa vigent sobre I’establiment dels móduls económics deis centres d’educació especial concertats de la CAIB.

.

  Per la part patronal

  Juan Perera Mezquida

.

  Per UNAC

  Marc Gonzalez Sabater

.

  Per Educació i Gestió

.

  Per la part social

  Andreu Ferrer Gomila

  Per FETE-UGT

.

  Francisca Negre Bennássar

  Per FE-CCOO

.

.

.

ACUERDO (BOIB Num. 73, 22-05-2004)

.

.

Resolución de la Directora General de Trabajo y Salud Laboral de fecha 05-05-2004, por la que nuevamente se hacen públicos los acuerdos de fechas 28-02-2002 y 05-03-2002, sobre complementos específicos, referentes a centros de Educación Infantil, el primero, y de Educación Especial el segundo.

.

  Visto el BOIB nº 60 del 18-05-2002, donde se publica el acuerdo para el establecimiento de un complemento específico para el personal complementario, de administración y de servicios de los centros de educación especial concertados de las Islas Baleares, y teniendo en cuenta que se han detectado error en la citada publicación, se efectúa la oportuna corrección de errores haciendo nuevamente públicos los citados acuerdos, y de acuerdo con el art. 90.3 del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo y el art. 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE del 14.1.99); RESUELVO:

.

  1. Publicar nuevamente los acuerdos citados, de fechas 28-02-2002 y de 05-03-2002.

  2.- Dar conocimiento de esta publicación a las representaciones legales (patronal y social), que firmaron los acuerdos.

.

  Palma, 5 de mayo de 2004

  La Directora General de Trabajo y Salud Laboral Margalida G. Pizà Ginard

.

.

ACORD PER A L.ESTABLIMENT D.UN COMPLEMENT ESPECÍFIC PER AL PERSONAL D.ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS CENTRES DOCENTS D.EDUCACIÓ INFANTIL CONCERTATS DE LES ILLES BALEARS.

.

  Com a conseqüències de l.aplicació de l.apartat VIIIè de l.Acord per a la millora de l.ensenyament privat concertat, subscrit dia 14 de maig de 2001 per les entitats patronals i sindicals i la Conselleria d.Educació i Cultura, l.administració educativa ha iniciat el procés per equiparar progressivament la partida anomenada .altres despeses. al cost real de les despeses de funcionament dels centres concertats.

  Això ha ocasionat que, al llarg de l.any 2002, alguns centres rebran un petit increment net sobre les quantitats rebudes l.any 2001 per aquest mateix concepte.

  Per aquesta raó, les patronals i organitzacions sindicals del sector, creient convenient que aquest increment tingui reflex sobre les retribucions del personal d.administració i serveis dels centres concertats, han acordat:

.

  Primer. Àmbit d.aplicació. El present acord serà d.aplicació en els centres concertats als quals sigui aplicable el VI Conveni Col·lectiu d.àmbit estatal de centres d.assistència i educació infantil (BOE de 25 de gener de 2000).

.

  Segon. Personal afectat. L.acord afecta al personal d.administració i serveis descrit a l.article 8 de l.esmentat conveni i, concretament, a les categories professionals detallades al Grup IV que cobri amb càrrec al concert.

.

  Tercer. Complement Illes Balears. En tant els centres afectats per aquest acord mantinguin la seva condició de centres totalment o parcialment concertats, abonaran al personal d.administració i serveis amb jornada completa un complement de lloc de feina, dotze vegades a l.any, i juntament amb la mensualitat ordinària, les quantitats següents:

.

  Des de gener a agost de 2002: 24 euros.

  Des de setembre a desembre de 2002: 30 euros.

.

  L.import serà proporcional en el cas de personal contractat a temps parcial. El complement serà, inicialment, lineal per a totes les categories, sense perjudici de la seva futura proporcionalitat, d.acord amb les retribucions de cadascuna de les categories professionals del Conveni.

.

  Quart. Compensació i absorció. Els centres que, en el moment d.entrar en vigor aquest acord, ja venien abonant complements de millora al personal d.administració i serveis, podran aplicar les regles de compensació i absorció, de tal manera que podran reduir o absorbir aquests complements dins el Complement Illes Balears que passin a abonar.

.

  Cinquè. Futurs increments. Essent conscients de que aquest acord és només una primera passa per tal de compensar el desequilibri existent a la nostra comunitat entre les retribucions dels personal docent i no docent dels centres concertats, les parts signants manifesten la seva voluntat de treballar junts per a l.adequació progressiva de les partides que es reben en concepte de despeses de funcionament al seu cost real. En la mesura que futurs augments d.aquestes partides suposin per als centres concertats increments nets de les quantitats rebudes actualment de l.administració educativa, -tenint en compte els increments d.IPC i l.import efectivament abonat en el moment de procedir a l.increment-, les patronals s.obliguen a destinar una part d.aquests augments a incrementar el Complement Illes Balears del personal d.administració i serveis, fins al restabliment de la proporcionalitat salarial i la compensació de la pèrdua de poder adquisitiu del PAS soferta des de 1998.

.

  Sisè. Proporcionalitat. Tenint en compte el caràcter inicial d.aquest acord, tot el personal d.administració i serveis rebrà el complement que es crea de forma lineal, sigui quina sigui la seva categoria professional i en atenció, únicament, a la seva jornada. No obstant això, els futurs increments no vegetatius que es produeixin podran tenir en consideració la progressiva proporcionalitat del complement, per tal de respectar les diferències salarials entre les categories que estableixi el conveni.

.

  Disposició addicional. Aquest acord serà d.aplicació a partir de gener de 2002, i serà exigible un cop l.administració educativa hagi liquidat l.increment de la partida de despeses de funcionament previst a la normativa vigent sobre l.establiment dels mòduls econòmics dels centres concertats de la CAIB.

.

  Disposició final.

.

  Palma, 28 de febrer de 2002

  Per la part patronal

  Miquel Bal·le Palou

  Per Educació i Gestió

  Josep Maria Balaguer Poblet

  Per CECE

  Francisca Picornell

  Per FEIPIMEB

.

  Per la part social

  Neus Santaner Pons

  Per l.STEI-i

  Andreu Ferrer Gomila

  Per FETE-UGT

  Francisca Negre Bennàssar

  Per CCOO

  Antònia Seguí Soler

  Per USO

.

.

.

.

ACORD PER A L.ESTABLIMENBT D.UN COMPLEMENT ESPECÍFIC PER AL PERSONAL COMPLEMENTARI,D.ADMINISTRACIÓ I DE SERVEIS DELS CENTRES D.EDUCACIÓ ESPECIAL CONCERTATS DE LA CAIB

.

  Com a conseqüència de l.aplicació de l.apartat VIIIè de l.acord per a la millora de l.ensenyament privat concertat, subscrit dia 14 de maig de 2001 per les entitats patronals i sindicals i la Conselleria d.Educació i Cultura, l.Administració educativa ha iniciat el procés per equiparar progressivament el mòdul de personal complementari i la partida anomenada .altres despeses. al cost real de les despeses de funcionament dels centres d.educació especial concertats.

  Això ha ocasionat que, al llarg de l.any 2002, alguns centres rebin un petit increment net sobre les quantitats rebudes l.any 2001 per aquest mateix concepte.

  Per aquesta raó, les patronals i organitzacions sindicals del sector, creient convenient que aquest increment es reflecteixi en les retribucions del personal d.administració i serveis dels centres concertats, han acordat:

.

  Primer. Àmbit d.aplicació. Aquest acord és aplicable als centres d.educació especial concertats de les Illes Balears als quals és aplicable al .IX Convenio Colectivo de Assistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación i promoción de Minusválidos. d.acord amb l.article 7 del conveni esmentat.

.

  Segon. Personal afectat. L.Acord afecta al personal complementari (logopedes, fisioterapèutes, ajudants tècnics educatius, psicòlegs-pedagogs i treballadors socials ) que es descriu a l.annex III del Conveni esmentat i el personal d.administració i de serveis, i, concretament, a les categories professionals que cobren en càrrec als mòduls de concert educatius.

.

  Tercer. Complement Illes Balears. Mentre els centres afectats per aquest Acord mantinguin la condició de centres totalment o parcialment concertats, abonaran al personal d.administració i de serveis en jornada completa un complement de lloc de treball, dotze vegades a l.any, i juntament amb la mensualitat ordinària, les quantitats següents:

.

  Des de gener a agost de 2002: 24 euros.

  Des de setembre a desembre de 2002: 30 euros.

.

  L.import serà proporcional en el cas de personal contractat a temps parcial i en el cas del personal que efectivament treballi al centre educatiu. El complement serà, inicialment, lineal per a totes les categories, sense perjudici de la seva futura proporcionalitat, d.acord amb les retribucions de cadascuna de les categories professionals del Conveni.

.

  Quart. Compensació i absorció. Els centres que, en el moment d.entrar en vigor aquest Acord, ja venien abonant complements de millora al personal d.administració i serveis, podran aplicar les regles de compensació i absorció, de tal manera que podran reduir o absorbir aquests complements dins el Complement Illes Balears que passin a abonar.

.

  Cinquè. Futurs increments. Essent conscients de que aquest Acord és només una primera passa per compensar el desequilibri existent a la nostra comunitat entre les retribucions dels personal docent i no docent dels centres d.educació especial concertats, les parts signants manifesten la seva voluntat de treballar junts per a l.adequació progressiva de les partides que es reben en concepte de despeses de funcionament al seu cost real. En la mesura que futurs augments d.aquestes partides suposin per als centres concertats d.educació especial increments nets de les quantitats rebudes actualment de l.Administració educativa, – tenint en compte els increments d.IPC i l.import efectivament abonat en el moment de procedir a l.increment -, les patronals s.obliguen a destinar una part d.aquests augments a incrementar el Complement Illes Balears del personal d.administració i de serveis, fins al restabliment de la proporcionalitat salarial i a compensar de la pèrdua de poder adquisitiu que el personal no docent pateix des de 1998.

.

  Sisè. Informació al representant legal dels treballadors .Les empreses han de comunicar als representants legals dels treballadors la proporció de la jornada que assignin al centre educatiu en el cas del personal no contractat de manera no específica.

.

  Disposició addicional. Aquest acord serà d.aplicació a partir de gener de 2002, i serà exigible un cop l.administració educativa hagi liquidat el mòdul de personal complementari i de l.increment de la partida de despeses de funcionament previst a la normativa vigent sobre l.establiment dels mòduls econòmics dels centres concertats de la CAIB.

.

.

  Palma, 5 de març de 2002.

.

  Per la part patronal

  Juan Parera Mesquida

  Per UNAC

  Marc González Sabater

  Per Educació i Gestió

.

  Per la part social

  Francisca Negre Bennàssar

  Per CCOO

  Andreu Ferrer Gomila

  Per FETE-UGT

.

.

Deja un comentario