Convenio Colectivo de Carpintería, Ebanistería y Actividades Afines de Pontevedra

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2017 - 31/12/2019

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2020/01/30 BOP PONTEVEDRA 20 CALENDARI

Ámbito: PROVINCIAL
Área: PONTEVEDRA
Código: 36000215011982
Actualizacion: 2020/01/30 BOP PONTEVEDRA 20 - CALENDARI
Convenio Colectivo de Carpintería, Ebanistería y Actividades Afines de Pontevedra de ámbito Provincial. Última actualización a: 2020/01/30. Vigencia de: 01/01/2017 a 31/12/2019. Duración Tres Años. Última publicación en BOP PONTEVEDRA 20 del tipo: CALENDARI

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP número 157 – jueves, 16 de agosto de 2018)

CAPÍTULO I: ASPECTOS FORMAIS

Artigo 1º.-PARTES ASINANTES

Artigo 2º.-ÁMBITO TERRITORIAL, FUNCIONAL E PERSOAL

Artigo 3º.-ÁMBITO TEMPORAL E DENUNCIA

Artigo 4º.-CONDICIÓNS MÁIS BENEFICIOSAS

Artigo 5º.-COMISIÓN PARITARIA

Artigo 6º.-FUNCIÓNS E PROCEDEMENTOS DA COMISIÓN PARITARIA

CAPÍTULO II: CONTRATACIÓN

Artigo 7º.-CONTRATACIÓN

Artigo 8º.-PERÍODO DE PROBA

Artigo 9º.-CONTRATO PARA OBRA OU SERVIZO DETERMINADO

Artigo 10º.-CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCCIÓN

Artigo 11º.-CONTRATO PARA A FORMACIÓN

Artigo 12º.-CONTRATO EN PRÁCTICAS

Artigo 13º.-XUBILACIÓN PARCIAL

Artigo 14º.-PREAVISOS E CESAMENTOS

Artigo 15º.-PROMOCIÓN PROFESIONAL

Artigo 16º.-EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL

CAPÍTULO III: TEMPO DE TRABALLO

Artigo 17º.-XORNADA DE TRABALLO

Artigo 18º.-DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DA XORNADA DE TRABALLO

Artigo 19º.-DIAS FESTIVOS

Artigo 20º.-HORAS EXTRAORDINARIAS

Artigo 21º.-VACACIÓNS

Artigo 22º.-LICENZAS

Artigo 23º.-EXCEDENCIA

Artigo 24.-DISPOSICIÓNS COMÚNS ÁS EXCEDENCIAS

Artigo 25º.-TRABALLOS PENOSOS, TÓXICOS OU PERIGOSOS

Artigo 26º.-TRABALLO NOCTURNO

CAPÍTULO IV: RETRIBUCIÓNS

Artigo 27º.-SALARIOS

Artigo 28º.-REVISIÓN SALARIAL

Artigo 29º.-PAGAMENTO DE NÓMINAS

Artigo 30º.-ANTIGÜIDADE CONSOLIDADA

Artigo 31º.-GRATIFICACIÓNS EXTRAORDINARIAS

Artigo 32º.-RETRIBUCIÓN DAS HORAS EXTRAORDINARIAS

Artigo 33º.-GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Artigo 34º.-DESPRAZAMENTO

Artigo 35º.-AXUDAS DE CUSTO

Artigo 36º.-DESGASTE DE FERRAMENTAS

Artigo 37º.-COMPLEMENTO POR PENOSIDADE, TOXICIDADE OU PERIGOSIDADE

Artigo 38º.-COMPLEMENTO DE NOCTURNIDADE

Artigo 39º.-COMPLEMENTO DE QUENDAS

Artigo 40º.-CLÁUSULA DE NON APLICACIÓN DO RÉXIME SALARIAL

CAPÍTULO V: PRESTACIÓNS SOCIAIS

Artigo 41º.-COMPLEMENTOS DE PRESTACIÓNS DE INCAPACIDADE TEMPORAL

Artigo 42º.-INDEMNIZACIÓN POR MORTE OU INVALIDEZ

CAPÍTULO VI: REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES

Artigo 43º.-DEREITOS SINDICAIS

Artigo 44º.-GARANTÍAS

Artigo 45º.-COMPETENCIAS

CAPÍTULO VII: SAÚDE LABORAL

Artigo 46º.-VIXILANCIA DA SAÚDE

Artigo 47º.-PRENDAS DE TRABALLO

CAPÍTULO VIII: FALTAS E SANCIÓNS

Artigo 48º.-FALTAS E SANCIÓNS

Artigo 49º.-FALTAS LEVES

Artigo 50º.-FALTAS GRAVES

Artigo 51º.-FALTAS MOI GRAVES

Artigo 52º.-GRADUACIÓN DAS SANCIÓNS

CAPÍTULO IX: POLÍTICA DE IGUALDADE

Artigo 53º.-IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NON DISCRIMINACIÓN

Artigo 54º.-RISCOS PSICOSOCIAIS

Artigo 55º.-LEXISLACIÓN SUBSIDIARIA

Artigo 56º.-SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS LABORAIS

Artigo 57º.-IDIOMA

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ANEXO Nº I.- Ámbito funcional.

ANEXO Nº II.

ANEXO Nº III.- Táboa de equivalencias entre 2012 e 2016.

ANEXO Nº IV.

CALENDARIO 2018 (BOP Núm. 21 – Martes, 30 de xaneiro de 2018)

CALENDARIO 2019 (BOP Núm. 49 – Luns, 11 de marzo de 2019)

REVISIÓN SALARIAL (BOP Núm. 99 – Luns, 27 de maio de 2019)

CORRECCIÓN TABLA (BOP Núm. 125 – Martes, 2 de xullo de 2019)

CALENDARIO 2020 (BOP Núm. 20 – Xoves, 30 de xaneiro de 2020)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP número 157 – jueves, 16 de agosto de 2018)

.

.

CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS.

Código de Convenio número 36000215011982.

.

.

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba o texto do convenio colectivo do sector de Carpintería, Ebanistería e Actividades Afíns da provincia de Pontevedra, subscrito en representación da parte económica, pola Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada (ACE) e a Asociación Provincial de Empresarios da Madeira (ASEMA), e da parte social polos representantes das centrais sindicais, CIG, CC.OO e UGT, en data 26 de marzo do 2018.

.

  Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 13 de xuño do 2018.

  Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.-Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.-Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial,

  A C O R D A:

.

  Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.-Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

  Vigo, 02/08/2018.-O Xefe Territorial.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

.

.

CAPÍTULO I: ASPECTOS FORMAIS

.

.

Artigo 1º.-PARTES ASINANTES

.

  1. Son partes asinantes do presente convenio, en representación empresarial: a Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada (ACE) e a Asociación Provincial de Empresarios da Madeira (ASEMA) e, representando aos traballadores: A Federación da Construción e Madeira da Confederación Intersindical Galega (FCM-CIG); a Federación de Industria, Construcción y Agro da Unión General de Trabajadores (FICA-UGT) e a Federación de Construción e Servizos de Comisiones Obreras (CC.OO).

  2. Ambas partes recoñécense mutuamente lexitimación para negociar o presente convenio.

.

.

Artigo 2º.-ÁMBITO TERRITORIAL, FUNCIONAL E PERSOAL

.

  1. Territorial.-Este convenio será de aplicación na provincia de Pontevedra.

  2. Funcional.-O presente convenio será de aplicación e de obrigado cumprimento nas actividades do sector da madeira e do moble que se relacionan e detallan no anexo I do mesmo.

  Asimade o ámbito do presente convenio inclúe a aquelas empresas e a tódolos seus centros de traballo que, sen estar incluídos explícitamente na anterior relación, teñan como actividade principal a industria da madeira e do moble, de acordo co principio de unidade de empresa.

  A citada relación non é exhaustiva polo que é susceptible de ser ampliada ou complementada con actividades non incluídas nela que figuren na clasificación de actividades económicas actuais ou que no futuro puideran figurar.

  3. Persoal.-O presente convenio será de aplicación a tódalas empresas e traballadores que presten os seus servizos na provincia de Pontevedra, independentemente da súa nacionalidade, contratación ou categoría profesional. Aplicarase en Pontevedra, sempre que sexa máis beneficioso que o do lugar de onde proceda.

  Exclúense do presente convenio o persoal de alta dirección. Este persoal é de libre designación pola dirección da empresa e a súa relación laboral especial rexerase polo seu contrato de traballo e, no seu caso, pola normativa especial que resulte de aplicación.

  Igualmente, está excluído o persoal que desenvolva o cargo de conselleiro, nas empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, ou de alta xestión da empresa. Se un alto cargo non ten sido contratado como tal, senón que accede ao cargo por promoción interna na empresa, soamente estará excluído da aplicación deste convenio mentres desenvolva dito cargo.

  4. Dada a natureza normativa e a eficacia xeral, que lle ven dada polo disposto no artigo 3º do Estatuto dos Traballadores e pola representatividade das organizacións asinantes, o presente convenio obrigará a todo o persoal que, prestando os seus servizos nos centros de traballo establecidos ou que se establezan na provincia de Pontevedra, estean contratados polas empresas comprendidas dentro dos seus ámbitos territorial, funcional e persoal.

.

.

Artigo 3º.-ÁMBITO TEMPORAL E DENUNCIA

.

  1. O presente convenio entrará en vigor a partir da súa publicación no boletín oficial da provincia. A súa duración será de tres anos, a contar dende o 1 de xaneiro de 2017 ata o 31 de decembro do 2019.

  A súa vixencia será a da totalidade da súa duración, agás no referente ás retribucións (táboa salarial, Anexo IV), onde a vixencia está regulada segundo as Disposición Adicional Primeira e Disposición Transitoria.

  2. Para dar cumprimento ao previsto no Estatuto dos Traballadores, as partes asinantes fan constar expresamente que o presente convenio non precisa denuncia para a súa total extinción o 31-12-2019.

  3. As partes asinantes comprométense a iniciar a negociación do novo convenio, se se formulase denuncia, aínda que non houbese esgotado a súa vixencia temporal.

  Durante as negociacións manterase a vixencia do presente convenio nos termos establecidos no artigo 86.3 do Estatuto dos Traballadores.

  4. Transcorridos 12 meses dende a súa denuncia sen que se teña acordado un novo convenio que o substitúa, ou ditado laudo arbitral, este prorrogárase por anos sucesivos.

  A fin de evitar baleiro normativo, finalizada a súa vixencia, e ata que non se logre acordo expreso, perderán vixencia as súas cláusulas de obriga, manténdose as normativas ata a sinatura do convenio que o substitúa.

.

.

Artigo 4º.-CONDICIÓNS MÁIS BENEFICIOSAS

.

  Tódalas melloras contidas no presente convenio establécense con carácter de mínimas.

  Os pactos ou situacións existentes en calquera empresa, que no seu conxunto impliquen condicións máis beneficiosas respecto das convidas, serán respectadas.

.

.

Artigo 5º.-COMISIÓN PARITARIA

.

  1. Créase unha Comisión Paritaria composta por un máximo de 8 membros, designados 4 por cada unha das partes, empresarial e sindical, na forma que decidan as respectivas organizacións e coas funcións que se especifican no artigo seguinte.

  2. Os acordos da Comisión Paritaria serán adoptados en todo caso por unanimidade e, aqueles que interpreten este convenio terán a mesma eficacia que a norma que fose interpretada.

  3. A Comisión Paritaria reunirase unha vez ao ano. Poderanse convocar as reunións extraordinarias que se estimen necesarias, que serán solicitadas pola metade máis un dos seus membros.

.

.

Artigo 6º.-FUNCIÓNS E PROCEDEMENTOS DA COMISIÓN PARITARIA

.

  1. A comisión paritaria á que se refire o artigo anterior, terá as seguintes funcións:

  a) Vixilancia e seguimento do cumprimento deste convenio

  b) Interpretación da totalidade dos preceptos do presente convenio.

  c) A instancia dalgunha das partes estudiará e analizará e/ou intentará conciliar, no seu caso, en cantas cuestións e conflitos, todos eles de carácter colectivo, poidan suscitarse na aplicación do presente convenio.

  d) Cantas outras funcións tendan á maior eficacia práctica do presente convenio, ou se deriven do estipulado no seu texto e anexos que formen parte del mesmo.

  2. Como trámite, que será previo e preceptivo, a toda actuación administrativa ou xurisdicional que se promova, as partes asinantes do presente convenio obríganse a poñer en coñecemento da Comisión Paritaria cantas dúbidas, discrepancias e conflitos colectivos, de carácter xeral, puideran presentarse con relación á interpretación e aplicación del, sempre que sexan da súa competencia conforme ao establecido no punto 1. Este trámite levarase a cabo a fin de que, mediante a intervención da comisión, se resolva o problema presentado ou, se iso non fose posible, ela emita un ditame ao respecto. Dito trámite previo entenderase cumprido no caso de transcorrer o prazo previsto no apartado 5 sen que se emitise resolución ou ditame.

  3. Establécese que as cuestións propias da competencia da Comisión Paritaria e as que se promovan ante ela adoptarán a forma escrita, e o seu contido será o suficiente para que se poida examinar e analizar o problema co necesario coñecemento de causa. Deberá ter como contido obrigatorio:

  a) Exposición sucinta e concreta do asunto.

  b) Razóns e fundamentos que entenda lle asistan ao propoñente.

  c) Proposta e petición concreta que se lle formule á comisión.

  Ao escrito-proposta acompañaranse cantos documentos se consideren necesarios para a mellor comprensión e resolución do problema.

  4. A comisión poderá solicitar, por vía de ampliación, canta información ou documentación se estime pertinente para completar a información sobre o asunto. Aos efectos, concederase ao propoñente un prazo que non poderá exceder de 5 días hábiles.

  5. A comisión, unha vez recibido o escrito-proposta e, no seu caso, completada a información pertinente, disporá dun prazo non superior a 20 días hábiles para resolver a cuestión formulada ou, se non fose posíbel, emitir o oportuno ditame. Transcorrido o devandito prazo sen se producir resolución nin ditame, quedará aberta a vía administrativa ou xurisdicional competente.

  6. No caso de que a Comisión Paritaria non alcance un acordo, as partes poderán someterse a unha arbitraxe vinculante ante A Comisión Tripartita Galega para a non aplicación de convenios colectivos segundo o decreto 101/2015 de 18 de xuño (DOG nº 137 do 23/07/2015) ou no seu caso o acordo Interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo.

  7. A efectos de notificacións e comunicacións se establece como enderezo da comisión paritaria Avd. García Barbón 104-Bajo- Vigo- (Pontevedra) cp36201

.

.

CAPÍTULO II: CONTRATACIÓN

.

.

Artigo 7º.-CONTRATACIÓN

.

  1. O contrato de traballo poderase asinar nas diferentes formas establecidas pola lexislación vixente, formalizándose por escrito nos supostos que así se contemple, entregando copia ao interesado.

  2. Realizaranse por escrito as prórrogas que se formalicen, así como o aviso previo de finalización do contrato.

  O contrato de traballo deberá formalizarse no prazo de 10 días o inicio da prestación do servizo.

  3. A empresa, previamente ao seu ingreso, poderá realizar ás persoas interesadas as probas de selección, prácticas e psicotécnicas, que considere necesarias para comprobar se o seu grao de aptitude e a súa preparación son as axustadas á categoría profesional e posto de traballo que vaia a desenvolver.

  4. A empresa entregará, nun prazo non superior a dez días dende a formalización do contrato, aos representantes legais dos traballadores, unha copia básica de tódolos contratos que se realicen.

  5. As empresas quedan obrigadas a publicar, no seu taboleiro de anuncios, o modelo TC-2 correspondente ao último mes no que se fixese efectiva a liquidación.

.

.

Artigo 8º.-PERÍODO DE PROBA

.

  1. Ao traballador que se incorpore á empresa, poderáselle concertar por escrito, un período de proba que, en ningún caso, poderá exceder de:

  a) Grupos 1 e 2: Seis meses.

  b) Grupos 3 e 4: Dous meses.

  c) Grupo 5: Un mes.

  d) Grupos 6 e 7: Quince días.

  2. O traballador que nun período de dous anos formalice varios contratos de traballo, de carácter temporal, calquera que sexa a súa modalidade, para o mesmo grupo profesional e posto de traballo, e para a mesma empresa, ou grupo de empresas estará exento do período de proba.

  3. Transcorrido o período de proba sen que se producise a renuncia, o contrato producirá plenos efectos, computándose o tempo dos servizos prestados a efectos de antigüidade.

  4. A situación de incapacidade temporal, maternidade e adopción ou acollemento, que afecte ao traballador durante o período de proba interrompe o cómputo del.

.

.

Artigo 9º.-CONTRATO PARA OBRA OU SERVIZO DETERMINADO

.

  1. De acordo co artigo 15.1.a) do Estatuto dos Traballadores, as partes asinantes do presente convenio conveñen en identificar determinados traballos ou tarefas que se entendan propias dentro das actividades das empresas do sector, definidas como tales no ámbito funcional do presente convenio.

  2. A duración do contrato virá determinada pola duración da obra, no entanto a súa duración máxima será de catro anos.

  3. Só se poderán realizar contratos para obra ou servizo determinados, para as seguintes actividades:

  a) Traballos de reparación das instalacións, carga e descarga de material, embalaxe, así como outros traballos auxiliares á actividade principal da empresa.

  b) Para a realización dunha obra ou servizo determinado con sustantividade propia fora das instalacións da empresa, aínda tratándose da actividade normal da mesma incluíndose as labores na propia empresa, inherentes á preparación das mesmas.

  4. Os traballadores que formalicen un contrato para obra ou servizo determinado, terán dereito, unha vez terminado o mesmo por expiración do tempo convido, a percibir unha indemnización. Dita indemnización consistirá nunha porcentaxe sobre os conceptos salariais percibidos durante a vixencia do contrato, de acordo coa seguinte escala:

  - Ata 1 mes de duración: o 4%.

  - Máis de 1 mes de duración: o 4,5%.

  5. O traballador ao que se lle transforme o contrato para obra ou servizo determinado en indefinido, e continuase prestando servizos na empresa, non terá dereito a percibir as indemnizacións sinaladas no apartado anterior.

.

.

Artigo 10º.-CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCCIÓN

.

  1. É o contrato celebrado ao amparo do artigo 15.1º b) do Estatuto dos Traballadores, e da lexislación aplicable do Real Decreto lexislativo 2/2015 do 23 de outubro en materia de contratación; e que se concerta cando as circunstancias do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos así o esixen, aínda que se trate da actividade normal da empresa.

  2. A duración máxima dos contratos eventuais por circunstancias da produción, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos, poderá ser de ata doce meses nun período de dezaoito meses.

  3. Os contratos de duración inferior á máxima establecida no parágrafo anterior poderán prorrogarse mediante acordo das partes, por unha única vez, sen que a duración do total do contrato poida exceder de dita duración máxima.

  4. O traballador que formalice un contrato eventual por circunstancias da produción terá dereito, unha vez terminado o mesmo por expiración do tempo convido, a percibir unha indemnización. Dita indemnización consistirá nunha porcentaxe sobre os conceptos salariais percibidos durante a vixencia do contrato, de acordo coa seguinte escala:

  - Ata 1 mes de duración: o 4%.

  - Máis de 1 mes de duración: o 4,5%.

  5. O traballador ao que se lle transforme o contrato eventual por circunstancias da produción en indefinido, e continuasen prestando servizos na empresa, non terán dereito a percibir as indemnizacións sinaladas no apartado anterior.

.

.

Artigo 11º.-CONTRATO PARA A FORMACIÓN

.

  1. É o contrato celebrado ao amparo do artigo 11.2 do Estatuto dos Traballadores, e da lexislación aplicable do Real Decreto lexislativo 2/2015 do 23 de outubro en materia de contratación; e que ten por obxecto a adquisición da formación teórica e práctica necesaria para o adecuado desempeño dun oficio do sector.

  2. Poderase asinar con maiores de 16 anos e menores de 25 que carezan da titulación requirida para realizar un contrato en prácticas.

  3. En ningún caso, a duración mínima poderá ser inferior a seis (6) meses, nin a máxima superior a tres (3) anos. De ser concertado por un tempo inferior a tres anos, as partes poderán acordar dúas prórrogas, e non poderá ser a duración de cada unha delas inferior a seis meses, nin supera a duración máxima do contrato.

  4. A retribución do traballador contratado para a formación será:

  - Durante o primeiro ano do contrato, o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), vixente.

  - Durante o segundo ano do contrato, o SMI incrementado nun 10%.

  - Durante o terceiro ano do contrato, o SMI incrementado nun 20%.

  Nos tres casos, as retribucións enténdense referidas a unha xornada do 100% de traballo efectivo.

  5. A formación teórica atenderá ás seguintes consideracións:

  a) O tempo dedicado a ela deberase de alternar co traballo efectivo e será dun 15% da xornada máxima do convenio: 6 horas semanais.

  b) No suposto de que algunha empresa incumpra coas súas obrigas en materia de formación teórica, ou exceda a xornada máxima ordinaria do convenio, deberá abonarlle ao traballador o 100% do salario que lle corresponda a un oficial de 2ª, desde o momento en que se constate o devandito incumprimento.

  6. O traballador que formalice un contrato para a formación, terá dereito, unha vez rematado por expiración do tempo convido, a percibir unha indemnización. Dita indemnización consistirá na porcentaxe do 4,5% sobre os conceptos salariais percibidos durante a vixencia do contrato.

  7. O traballador ao que se lle transforme o contrato para a formación en indefinido, e continuase prestando servizos na empresa, non terá dereito a percibir as indemnizacións sinaladas no punto anterior.

.

.

Artigo 12º.-CONTRATO EN PRÁCTICAS

.

  1. O contrato de traballo en prácticas poderase concertar con quenes estiveran en posesión de título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, da acuerdo coas leis reguladoras do sistema educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade dacuerdo co previsto en la Lei das Cualificaciós e da Formación Profesional (L 5/2002), que habiliten para o exercicio profesional.

  Non poderán contratarse en prácticas aqueles traballadores que teñan rematado os seus estudios dende máis de cinco anos ou sete cando o contrato se concerte cun traballador con discapacidade.

  2. A duración non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos. De se concertar por un tempo inferior a 2 anos, as partes poderán acordar ata dúas prórrogas. A duración de cada unha delas non poderá ser inferior a 6 meses nin superar a duración total do contrato.

  3. A súa retribución será o 70% e do 85%, respectivamente, o primeiro e o segundo ano da vixencia do contrato, do salario fixado en convenio para un traballador que desempeñe o mesmo ou equivalente posto de traballo, sempre que as citadas contías non sexan inferiores ao salario mínimo interprofesional. No caso de traballadores contratados a tempo parcial, o salario reducirase en proporción ao tempo efectivamente traballado.

  4. O traballador que formalice un contrato en prácticas, terá dereito, unha vez rematado por expiración do tempo convido, a percibir unha indemnización. Dita indemnización consistirá na porcentaxe do 4,5% sobre os conceptos salariais percibidos durante a vixencia do contrato.

  5. O traballador ao que se lle transforme o contrato en prácticas en indefinido, e continuase prestando servizos na empresa, non terá dereito a percibir as indemnizacións sinaladas no punto anterior.

.

.

Artigo 13º.-XUBILACIÓN PARCIAL

.

  1. Por acordo entre empresa e traballador, este poderá, de cumprir os requisitos legais esixidos, acceder á xubilación parcial nos termos e condicións previstos, ao amparo do disposto no artg. 215 do Real Decreto lexislativo 8/2015 do 30 de outubro e ao artigo 12.6 do Estatuto dos Traballadores, e sempre que se manifeste a súa vontade de cesamento definitivo na prestación do servizo, ao cumprir, como máximo, a idade de xubilación que lle resulte esixible.

  2. Ó abeiro da consulta 19/2017 dictada pola Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS, segundo a cal a partir da data da súa publicación o pasado 10 de octubre de 2017 no procede extinguir o dereito a pensión de xubilación parcial ó amparo do previsto no artigo 16.d) do Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, polo que regulase a Seguridad Social dos trabajadores contratados a tempo parcial, así como a xubilación parcial, polo feito de que, una vez causada a pensión de xubilación parcial, o trabajador concentre nun único período ininterrumpido a totalidad de horas de traballo que debe realizar ata a data da súa xubilación plena, sempre e cando se acrediten os requisitos de alta e cotización previstos en el artículo 65.3 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General Sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.

.

.

Artigo 14º.-PREAVISOS E CESAMENTOS

.

  1. O cesamento do traballador por terminación do contrato deberá comunicarse, por escrito, ao traballador coa antelación seguinte:

  Grupos 1 a 5: Un mes.

  Grupos 6 e 7: Quince días naturais.

  Con todo, o empresario poderá substituír este aviso previo por unha indemnización equivalente á cantidade correspondente aos días de aviso previo omitidos, sen prexuízo da notificación escrita do cesamento.

  Cando fose o traballador o que comunicara a súa decisión de extinguir o contrato, antes da finalización do mesmo, operará a indemnización resarcitoria de contrario establecida en idénticos termos.

  2. Non será de aplicación o disposto anteriormente no tocante a prazo de aviso previo e indemnizacións para os contratos concertados baixo a modalidade de interinidade ou substitución, eventuais por circunstancias da produción ou obra ou servizo, inferiores ou iguais a seis meses, sen prexuízo da notificación escrita do cesamento.

  3. Idéntica indemnización resarcitoria procederá cando, o traballador fixo do cadro de persoal decidira extinguir o seu contrato, notificando por escrito a súa baixa voluntaria na empresa e, incumprise os prazos de aviso previo indicados no parágrafo cuarto.

.

.

Artigo 15º.-PROMOCIÓN PROFESIONAL

.

  Os ascensos suxeitaranse ao réxime seguinte:

  1. O ascenso a tarefas ou postos de traballo que impliquen mando ou especial confianza, serán de libre designación e revogación pola empresa.

  2. Para ascender a un perfil profesional superior, establecerase pola empresa un sistema de carácter obxectivo de avaliación de aptitudes, podendo tomar como referencia, entre outras, as seguintes circunstancias:

  a) Titulación axeitada.

  b) Coñecemento do posto de traballo.

  c) Historial profesional.

  d) Ter desempeñado funcións de superior categoría profesional, sen que iso sexa imprescindíbel.

  e) Superar satisfactoriamente as probas que se propoñan, que serán as adecuadas ao posto de traballo que se vai desempeñar, e idénticas para tódolos aspirantes.

  3. O traballador que sexa peón durante 4 anos poderá ascender á axudante.

  4. Se a empresa acredita a realización por parte do traballador das tarefas que son propias de peón, ou ben, o traballador non manifesta aptitudes suficientes para desempeñar os traballos da categoría superior; non se producirán os ascensos regulados no punto 3.

  5. Os traballadores que subscriban un contrato para a formación, segundo o establecido no artigo 11 do presente convenio, e se ao seu termo, unha vez expirado o período de máxima duración, continuasen prestando os servizos na empresa, farano dentro do grupo 6.

.

.

Artigo 16º.-EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL

.

  1. As empresas que lles sexa de aplicación o presente convenio, cando contraten os servizos de empresas de traballo temporal, garantirán que os traballadores postos a súa disposición, teñan os mesmos dereitos laborais e retributivos que lles correspondan aos seus traballadores en aplicación deste convenio colectivo. Esta obriga constará expresamente no contrato de posta a disposición asinado entre a empresa de traballo temporal e a empresa usuaria que estea vinculada polo presente convenio.

  2. A porcentaxe de traballadores postos a disposición por unha empresa de traballo temporal deberá ser inferior á porcentaxe de emprego fixo da empresa usuaria.

  3. A Comisión Paritaria poderá ser consultada para facer un seguimento dos traballadores de ETTs no sector.

.

.

.

CAPÍTULO III: TEMPO DE TRABALLO

.

.

Artigo 17º.-XORNADA DE TRABALLO

.

  1. A xornada laboral establécese en 1.752 horas de traballo efectivo, en cómputo anual, para os anos de vixencia do convenio. A xornada ordinaria de traballo será de 40 horas semanais de traballo efectivo de media en cómputo anual, distribuídas de luns a venres.

  2. Naquelas empresas con peculiaridades produtivas de distintas cargas de traballo e desprazamentos da demanda, a dirección da empresa e os representantes dos traballadores poderán regular outra distribución distinta da xornada ordinaria por un período de tempo determinado. En caso de non alcanzar acordo, acudirase á Comisión Paritaria.

  3. En cada centro de traballo a empresa exporá en lugar visible o calendario laboral antes do 31 de xaneiro.

  No calendario laboral constará a xornada diaria das distintas quendas e os días non laborables.

  4. No suposto de xornada continuada establecerase un período de descanso de quince minutos, que terá a consideración de traballo efectivo.

  Nas empresas con xornada partida, que pacten unha distribución irregular da xornada superior a nove horas diarias, cando unha das fraccións fose de seis ou máis horas, tamén se establecerá un período de descanso de quince minutos, que terá a consideración de traballo efectivo.

  5. Correspóndelle en exclusividade á dirección da empresa a dirección, organización e control do traballo.

.

.

Artigo 18º.-DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DA XORNADA DE TRABALLO

.

  1. A empresa poderá distribuír, a xornada establecida no artigo anterior, ao longo do ano mediante criterios de fixación uniforme ou irregular. Esta distribución pode afectar a todo o cadro de persoal ou poderase facer por seccións ou departamentos ou por períodos estacionais do ano, en función das previsións das distintas cargas de traballo e desprazamentos da demanda.

  2. A distribución da xornada realizada nos termos precedentes deberá fixarse e publicarse antes do 30 de abril de cada exercicio; non obstante poderá modificarse por unha soa vez o citado calendario ata o 30 de xuño. Unha vez establecido o novo calendario, as modificacións ao mesmo deberán de ser levadas ao efecto de acordo co establecido nos artigos 34 e 41 do Estatuto dos Traballadores, sen prexuízo do establecido no apartado 7 do presente artigo.

  3. Cando se practique pola empresa a distribución irregular da xornada, esta limitarase aos topes mínimos e máximos seguintes:

  1) En cómputo diario, non poderá exceder dun mínimo e máximo de sete a nove horas.

  2) En cómputo semanal, ditos límites non poderán exceder dun mínimo e máximo de trinta e cinco a corenta e cinco horas.

  4. Non obstante o fixado no punto anterior; para atender necesidades non previstas, e logo da súa xustificación, a dirección da empresa e os representantes dos traballadores, poderán variar os topes citados cos límites seguintes:

  1) En cómputo diario, non poderá exceder dun mínimo e máximo de seis a dez horas.

  2) En cómputo semanal, ditos límites non poderán exceder dun mínimo e máximo de trinta a cincuenta horas.

  5. A empresa poderá distribuír irregularmente 145 horas ao longo do ano. Esta distribución en ninghún caso pode alterar a xornada máxima anual pero si a mensual ou semanal. Igualmente poderá afectar aos horarios diarios, avisando previamente, con cinco días de antelación, aos traballadores interesados e aos seus representantes.

  6. Asemade, dentro do cómputo máximo das 145 horas anuais, o empresario disporá dunha bolsa de cinco días ou 40 horas ao ano, que poderá alterar a distribución prevista no calendario anual. Neste suposto, con carácter previo á súa aplicación, a empresa deberá avisar previamente con cinco días de antelación aos representantes dos traballadores.

  7. A distribución irregular da xornada non afectará á retribución e cotizacións do traballador.

  8. No caso de goce de días libres como compensación do exceso de horas realizadas, os traballadores percibirán tódolos conceptos retributivos salariais e extrasalariais que correspondan.

  9. Se como consecuencia da distribución irregular da xornada, ao finalizar o seu contrato o traballador tivera realizado un exceso de horas, en relación a xornada regular, o exceso das horas realizadas serán aboadas como horas extraordinarias na súa liquidación.

  10. A distribución irregular da xornada de traballo recollida no presente artigo poderá ser modificada por acordo entre a empresa e os representantes dos traballadores. No caso de non existir representantes dos traballadores, a proposta de regulación da distribución irregular da xornada presentarase por escrito á Comisión Paritaria que estudará e analizará dita proposta segundo o establecido no artigo 6 do presente convenio.

  11. A compensación e goce do saldo derivado da distribución irregular da xornada aplicarase segundo os seguintes parámetros:

  Saldo negativo:

  a) A empresa solicitará ao traballador a compensación de dito saldo negativo cunha antelación mínima de 2 días, salvo causas de forza maior debidamente xustificadas.

  b) Dita compensación realizarase seguindo os límites establecidos de xornada máxima diaria recollidos no presente convenio.

  Saldo positivo:

  a) Poderase gozar da bolsa individual para necesidades de carácter persoal e/ou familiar.

  b) Os períodos de descanso compensatorio correspondente gozaranse preferentemente en días completos ou medios días, previo acordo entre empresa e traballador afectado.

  c) Os días ou horas de descanso correspondente non poderán acumularse a pontes ou vacacións.

  d) Os días completos de goce das horas en saldo positivo, non levan consigo a perda dos pluses e complementos aboables por día laborábel de presenza.

  12. As horas de compensación xeradas en saldo positivo ou negativo, compensaranse ou gozaranse dentro dos primeiros seis meses do ano seguinte ao ano natural no que se teñen xerado.

  En todo caso, a empresa e o traballador poderán acordar de mutuo acordo, unha compensación e goce distinta á aquí recollida.

  13. En empresas en ERE suspensivo, non se aplicará a distribución irregular da xornada.

  14. Serán excluídos aqueles traballadores que teñan pactada unha xornada laboral en función de necesidades de conciliación da vida familiar anterior ao acordo da distribución irregular. Tamén quedarán excluídos os traballadores que estean gozando de redución de xornada, polo coidado de fillos ou maiores a su cargo.

.

.

Artigo 19º.-DIAS FESTIVOS

.

  1. A efectos de distribución e adecuación da xornada anual, con vixencia para o ano 2018, considéranse como non laborables e retribuidos os días: 30 de abril, 17 e 18 de maio, 11 de outubro, 2 de novembro e 7, 24 e 31 de decembro.

  2. Nos concellos onde a festividade local coincida con día non laborable ou festivo de convenio, trasladarase ao día inmediatamente seguinte. Para o ano 2018 serán festivo de convenio os seguintes días: 10 de setembro: Marín. 10 de decembro: Covelo.

  3. Os días de descanso retribuído, establecidos no apartado 1, poderán ser modificados por acordo entre a empresa e os traballadores, ou os seus representantes legais, para axustalos ás necesidades das partes.

.

.

Artigo 20º.-HORAS EXTRAORDINARIAS

.

  1. Son horas extraordinarias de forza maior, aquelas que están motivadas por un acontecemento extraordinario orixinado por causas alleas á propia actividade empresarial: incendio, inundación, explosión, derrube, etc.

  2. As horas extraordinarias, en todo caso, pola súa natureza, serán voluntarias, excepto as que teñan a súa causa en forza maior.

  3. As horas extraordinarias, en todo caso, pola súa natureza, serán voluntarias, excepto as que teñan a súa causa en forza maior.

  4. O número de horas extraordinarias que realice cada traballador, salvo nos supostos de forza maior, non excedera de oitenta horas ao ano.

.

.

Artigo 21º.-VACACIÓNS

.

  1. O persoal afectado polo convenio terá dereito ao goce dun período de vacacións anuais retribuídas de trinta días naturais de duración, dos que vintedous (22), como mínimo, serán laborábeis.

  O seu goce iniciarase, en calquera caso, en día laborábel; e, como norma xeral e salvo pacto en contrario, terá carácter ininterrompido.

  2. As empresas concederán preferentemente as vacacións entre os meses de xuño e setembro, ambos inclusive, salvo pacto individual en contrario; así mesmo, poderanse excluír por motivos de organización, determinados períodos para o seu goce.

  3. Os traballadores coñecerán, con dous meses de antelación ao seu goce, o período de vacacións. O calendario de vacacións, unha vez aprobado, quedará exposto no taboleiro de anuncios da empresa.

  4. O dereito a vacacións non é susceptíbel de compensación económica. Non entanto, o persoal que cese durante o transcurso do ano, terá dereito ao abono do salario correspondente á parte de vacacións devengadas e non gozadas, como concepto integrante da liquidación pola súa baixa na empresa, aínda que as vacacións devengadas en parte correspondan ao ano natural anterior.

  5. Cando o período de vacacións da empresa ao que se refire o parágrafo anterior, coincida no tempo cunha incapacidade temporal derivada do embarazo ou parto ou a lactancia natural, ou co período de suspensión do contrato de traballo previsto no artigo 48.4 e 48 bis do Estatuto dos Traballadores, terase dereito a gozar das vacacións en data distinta á da incapacidade temporal ou á do goce do permiso que por aplicación de dito precepto lle correspondera, ao finalizar o período de suspensión, aínda que tivera rematado o ano natural a que correspondan.

  6. No suposto de que o período de vacacións coincida cunha incapacidade temporal por continxencias distintas ás sinaladas no parágrafo anterior, que imposibilite ao traballador gozalas, total ou parcialmente, durante o ano natural a que correspondan, o traballador poderá facelo unha vez finalice a súa incapacidade, e sempre que non transcorresen máis de dezaoito meses a partir do final do ano no que se orixinaran.

  7. No caso de que o traballador sexa desprazado fóra de Galiza, sexan os días de desprazamento, acumulados en distintas saídas ou ben continuados, os traballadores gozarán de días laborábeis de descanso, segundo a seguinte escala:

  - De 10 a 30 días desprazados: 1 día.

  - De 31 a 60 días desprazados: 2 días.

  - A partir dos 61 días de desprazamento: 1 día máis, por cada mes ou fracción.

  Quedarían excluídos, os traballadores con contrato de traballo de duración inferior a 30 días.

.

.

Artigo 22º.-LICENZAS

.

  As empresas concederán, aos traballadores que o soliciten previa xustificación, se é o caso, sen perda de retribución, as licenzas sinaladas no Anexo II.

.

.

Artigo 23º.-EXCEDENCIA

.

  A excedencia poderá ser voluntaria, forzosa ou por coidado de familiares:

  1. Voluntaria: O traballador con, polo menos, unha antigüidade dun ano na empresa, terá dereito a que se lle recoñeza a posibilidade de se situar en excedencia voluntaria, por un prazo non menor de catro meses e non maior de cinco anos. O traballador so poderá exercer de novo este dereito se transcorresen catro anos dende o final da anterior excedencia.

  2. Forzosa: O traballador poderá situarse en situación de excedencia forzosa nos seguintes casos:

  - Cando fose elixido para un cargo público que imposibilite a súa asistencia ao traballo.

  - Cando exerza un cargo ou funcións sindicais de ámbito provincial ou superior.

  Neste caso a solicitude irá acompañada dunha certificación da central sindical á que pertenza, na que conste o cargo ou función sindical para a que foi elixido.

  a) Na excedencia voluntaria conservarase un dereito preferente ao reingreso nas vacantes de igual ou similar categoría á súa, que houbesen ou se produzan na empresa.

  Na excedencia forzosa o reingreso será automático na empresa, ao finalizar aquela, e a ocupar unha praza da mesma categoría que tiña antes da excedencia, así como ao cómputo da antigüidade durante a súa vixencia.

  b) No caso de excedencia voluntaria o reingreso solicitarase un mes antes do remate do prazo que lle foi concedido. Na excedencia forzosa o reingreso deberá ser solicitado dentro do mes seguinte ao cesamento no cargo para o que foi elixido.

  En ambos supostos, de non se facer a solicitude, en tempo e forma, dará lugar á perda de tódolos dereitos.

  As contestacións ás solicitudes serán feitas pola empresa, no prazo de quince días, entendéndose concedidas de non mediar resposta no prazo sinalado.

  3. Por coidado de familiares:

  a) O traballador terá dereito a un período de excedencia, de duración non superior a tres anos, para atender ao coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza, como por adopción, ou nos supostos de acollemento, tanto permanente como previo á adopción, aínda que estes sexan provisionais, a contar dende a data de nacemento ou, no seu caso, da resolución xudicial ou administrativa.

  b) Tamén terán dereito a un período de excedencia, de duración non superior a dous anos, os traballadores para atender ao coidado dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poida valerse por si mesmo, e non desempeñen actividade retribuída.

  c) A excedencia contemplada no presente acordo, cuxo período de duración poderá gozarse de maneira fraccionada, constitúe un dereito individual dos traballadores, homes ou mulleres. Non entanto, si dous ou máis traballadores da mesma empresa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o empresario poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento da empresa.

  d) Cando un novo suxeito causante dera dereito a un novo período de excedencia, o inicio da mesma dará fin ao que, no seu caso, se viñera gozando.

  e) O período no que o traballador permaneza en situación de excedencia por coidado de familiares e fillos, será computable a efectos de antigüidade, e o traballador terá dereito á asistencia a cursos de formación profesional, a cuxa participación deberá ser convocado polo empresario, especialmente con ocasión da súa reincorporación.

  Durante o primeiro ano terá dereito á reserva do seu posto de traballo. Transcorrido dito prazo, a reserva quedará referida a un posto de traballo do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente.

  Non entanto, cando o traballador forme parte dunha familia que teña recoñecida oficialmente a condición de familia numerosa, a reserva do seu posto de traballo estenderase, ata un máximo de 15 meses cando se trate dunha familia numerosa xeral, e ata un máximo de 18 meses se se trata de categoría especial.

.

.

Artigo 24.-DISPOSICIÓNS COMÚNS ÁS EXCEDENCIAS

.

  1. Na excedencia na que concorra a circunstancia da temporalidade do contrato, a duración do mesmo non se verá alterada pola situación de excedencia do traballador, e no seu caso, de chegar ao termo deste durante o transcurso da mesma, extinguirase dito contrato previa a súa denuncia de aviso previo no prazo mínimo de quince días, salvo pacto en contrario.

  2. O incumprimento do prazo de aviso previo por parte do empresario, suporá exclusivamente a obriga de compensar economicamente ao traballador no importe dos días de falta de aviso previo, no momento da súa liquidación.

  3. Durante o período de excedencia, o traballador, en ningún caso, poderá prestar servizos que supoñan unha concorrencia desleal en relación á empresa. Si así o fixese, perdería automaticamente o seu dereito de reingreso.

.

.

Artigo 25º.-TRABALLOS PENOSOS, TÓXICOS OU PERIGOSOS

.

  1. Será entendida por actividade continuada penosa, tóxica e perigosa, aqueles postos de traballo que están en contacto con colorantes minerais, pinturas, vernices ou, cando se produzan gases, vapores ou outros axentes tóxicos nos que se manipulen sustancias facilmente inflamábeis, así como tamén aqueles nos que se produza unha atmosfera de po de madeira en suspensión.

  2. Dentro do dereito de protección eficaz dos traballadores e das obrigas empresariais en materia de prevención de riscos, ante a existencia de actividades tóxicas, a empresa actuará en consonancia cos principios da acción preventiva.

  3. A petición para a determinación dun posto como tóxico ou perigoso deberá ser solicitado polo comité de empresa, previo informe solicitado ao comité de seguridade e saúde.

  O comité de seguridade e saúde, no devandito caso, deberá elaborar o informe baseándose en criterios técnicos. En caso de non coincidencia nas súas conclusións ou de falta de criterio técnico, as partes comprométense a solicitar un informe técnico externo a un organismo público especializado.

.

.

Artigo 26º.-TRABALLO NOCTURNO

.

  1. Terá a consideración de traballo nocturno, o que se realice entre as vintedúas horas da noite e as seis da mañá.

  2. No suposto de que o traballador só realizase xornada nocturna, como actividade normal e continuada, esta terá unha duración de sete horas.

  3. Por cada tres semanas de xornada nocturna, corresponderán dous días de descanso adicional.

  4. Do disposto nos números anteriores quedarán excluídos aqueles traballadores que realicen a súa actividade normal continuada en traballo a quendas.

.

.

CAPÍTULO IV: RETRIBUCIÓNS

.

.

Artigo 27º.-SALARIOS

.

  1. Todo o persoal afectado polo presente convenio percibirá, durante a vixencia do mesmo, as retribucións do Anexo IV segundo o regulado na Disposición Adicional Primeira e Disposición Transitoria.

  2. Para a vixencia deste convenio contemplarase un incremento salarial do 1,5 por cento para o ano 2017; 1,6 por cento para o ano 2018 e un 1,6 por cento para o ano 2019, con efectos do 1 de xaneiro de cada ano.

.

.

Artigo 28º.-REVISIÓN SALARIAL

.

  1. Para o segundo ano de vixencia do presente convenio (2018), no suposto de que o IPC rexistrase ao 31 de decembro un incremento respecto ao 1 de xaneiro, superior ao 1,1%, efectuarase unha revisión salarial no devandito exceso. Igualmente, para o terceiro ano de vixencia do presente convenio (2019), no suposto de que o IPC rexistrase ao 31 de decembro un incremento respecto ao 1 de xaneiro, superior ao 1,1%, efectuarase unha revisión salarial no devandito exceso.

  2. Se, tendo en conta o establecido no punto anterior, operase unha revisión salarial, a Comisión Paritaria deberá reunirse necesariamente dentro dos 15 días seguintes á data en que se coñezan os datos oficiais, co obxecto de cuantificar o exceso e proceder á elaboración da nova táboa salarial do 2016.

  Dita táboa revisada, servirá de base de cálculo para o incremento do ano seguinte.

.

.

Artigo 29º.-PAGAMENTO DE NÓMINAS

.

  1. O pagamento da nómina realizarase de forma mensual. No entanto, o persoal poderá solicitar, coa debida antelación, anticipos a conta de haberes que se ten dereito a percibir.

  Para todo o persoal, consideraranse as mensualidades de 30 días.

  2. Tódalas percepcións, agás as de vencemento superior ao mes, serán aboadas por períodos vencidos e dentro dos cinco primeiros días naturais do mes seguinte.

.

.

Artigo 30º.-ANTIGÜIDADE CONSOLIDADA

.

  1. O traballador manterá e consolidará as cantidades que, polo concepto de antigüidade gozaba o día 1 de xaneiro de 1998.

.

.

Artigo 31º.-GRATIFICACIÓNS EXTRAORDINARIAS

.

  1. Establécense dúas gratificacións extraordinarias, coa denominación de paga extra de Verán e paga extra de Nadal, que se terá dereito a percibir por semestres naturais. Serán aboadas os días 15 de xullo e 15 de decembro, respectivamente.

  2. A contía de cada unha delas, consistirá nunha mensualidade de salario base e antigüidade consolidada, no seu o caso.

  3. As gratificación extraordinarias non se percibirán mentres duren as causas de suspensión de contrato previsto no artigo 45 do Estatuto dos Traballadores.

  4. De acordo co establecido no artigo 31 do Estatuto dos Traballadores, as pagas extraordinarias poderán prorratearse nas doce mensualidades cando medie acordo entre a empresa e os representantes dos traballadores. De non existir acordo entre as partes, calquera traballador e o empresario, sí poderán acordar o prorrateo das pagas, sempre co coñecemento da representación dos traballadores.

  De non existir representantes dos traballadores, calquera traballador individualmente, e o empresario, poden acordar o prorrateo das pagas.

.

Artigo 32º.-RETRIBUCIÓN DAS HORAS EXTRAORDINARIAS

.

  1. A retribución das horas extraordinarias será determinada seguindo os seguintes criterios:

  a) As realizadas en día laborábel, serán as reflectidas no Anexo IV.

  b) As realizadas en día non laborábel, os importes sinalados no apartado 1.a) deste artigo terán un incremento do 45%.

  2. Poderase optar, logo de acordo entre as partes, entre aboar as horas extraordinarias, conforme ao previsto no apartado 1 deste artigo ou compensalas con tempo de descanso retribuído. De se exercer esta última opción, por cada hora extraordinaria realizada nun día laborábel haberá que compensar ao traballador con 1 hora e 45 minutos de descanso retribuído; de se realizar a hora extraordinaria en día non laborábel, a compensación regulamentaria será de 2 horas e 30 minutos.

  3. No caso de que o traballador teña horas de descanso acumuladas, o goce del será sempre pactado entre a empresa e o traballador.

.

.

Artigo 33º.-GASTOS DE LOCOMOCIÓN

.

  1. Cando por necesidades da empresa un traballador teña que desprazarse dende o centro de traballo, normal ou habitual, a outros lugares distintos, a empresa proverá o medio de transporte axeitado. En caso de que se utilice un servizo público colectivo, o seu custe será a cargo da empresa.

  2. Se a empresa e o traballador afectado polo desprazamento conviñeran en utilizar o vehículo deste, aquela deberá dar obrigatoriamente por escrito a autorización pertinente, aboándolle a cantidade establecida en cada momento.

  3. A estes efectos establécese, durante a vixencia do convenio, como compensación a cantidade de 0,26 euros/km.

.

.

Artigo 34º.-DESPRAZAMENTO

.

  1. Cando o traballador se teña que desprazar directamente a un centro de traballo distinto do habitual, utilizando vehículo propio, e poida pasar a noite no seu domicilio, a empresa e traballador estarán suxeitos ás consideracións e compensacións seguintes:

  - O punto de partida ou centro do radio de acción, sitúase no domicilio habitual do traballador.

  - Entenderase por radio de acción a distancia que existe entre o domicilio do traballador e o centro de traballo habitual. Esta distancia será fixada de común acordo entre a empresa e o traballador afectado polo desprazamento.

  1.2. As compensacións faranse cos seguintes criterios:

  1.2.1. Se o centro de traballo ocasional se encontra dentro do mesmo radio de acción que o centro de traballo habitual.

  a) Comezo da xornada: á hora habitual.

  b) Final da xornada: á hora habitual.

  c) Compensación por desprazamento: non.

  d) Compensación por quilometraxe: non.

  e) Compensación por comida: non.

  1.2.2. Se o centro de traballo ocasional se encontra dentro da franxa que hai desde o radio de acción e ata 30 quilómetros máis.

  a) Comezo da xornada: á hora habitual.

  b) Final da xornada: á hora habitual.

  c) Compensación por desprazamento: os quilómetros que excedan desde o radio de acción. Aboaranse a ida e a volta, a 0,13 euros/km.

  d) Compensación por quilometraxe: os quilómetros que excedan desde o radio de acción. Aboaranse a ida e a volta.

  e) Compensación por comida: si.

  1.2.3. Se o centro de traballo ocasional se encontra dentro da franxa que hai desde o radio de acción a máis de 30 quilómetros e ata 45 quilómetros.

  a) Comezo da xornada: 1/2 hora máis tarde da habitual.

  b) Final da xornada: 1/2 hora antes da habitual.

  c) Compensación por desprazamento: non

  d) Compensación por quilometraxe: os quilómetros que excedan desde o

  radio de acción. Aboaranse a ida e a volta.

  e) Compensación por comida: si.

  1.2.4. Se o centro de traballo ocasional se encontra a máis de 45 quilómetros do radio de acción.

  a) Comezo da xornada: 1/2 hora máis tarde da habitual.

  b) Final da xornada: 1/2 hora antes da habitual.

  c) Compensación por desprazamento: os quilómetros que excedan desde o radio de acción máis 45. Serán aboadas a ida e a volta, a 0,13 euros/km.

  d) Compensación por quilometraxe: os quilómetros que excedan desde o radio de acción. Aboaranse a ida e a volta.

  e) Compensación por comida: si.

  2. Cando o desprazamento sexa para dirixirse a un centro de traballo distinto do habitual, que non lle permite pasar a noite no seu domicilio, a empresa e traballador estarán suxeitos ás consideracións e compensacións seguintes:

  2.1 Se tivese que utilizar medios de transporte propio, o tempo empregado ata o lugar de destino non excedera da xornada ordinaria por cada día de desprazamento. De superar o citado tope de horas, serán consideradas como extraordinarias, e como tales serían aboadas. Neste suposto, a distancia entre o seu domicilio habitual e o lugar de destino e viceversa, será aboada segundo o artigo 33 do presente convenio.

  2.2 Cando a empresa contrate para o desprazamento un servizo público, e o tempo empregado ata o lugar de destino excedese da xornada ordinaria, aboarase ata 2 horas extraordinarias por cada día de desprazamento.

  Todo isto, sen prexuízo do acordo ao que poidan chegar a empresa e os representantes dos traballadores, para axustarse ás necesidades das partes.

  3. Cobertura no exterior: cando o desprazamento sexa fóra do país, as empresas deberán de cumprir a súa obriga de informar á Seguridade Social española do desprazamento do traballador/a para que este/a teña as coberturas necesarias no país de destino. Asemede, cada traballador/a desprazado será debidamente informado de maneira personalizada dependiendo das peculiaridades e coberturas do país de destino, de como actuar en caso de enfermidade ou accidente durante a súa estancia no extranxeiro, facilitándolle ó efecto, a quen e a dónde acudir, tanto por semana como en fin de semana.

.

.

Artigo 35º.-AXUDAS DE CUSTO

.

  1. Tódolos traballadores que por necesidades da empresa e por orde do empresario teñan que efectuar viaxes ou desprazamentos que lles impidan realizar comidas ou pasar a noite no se lugar habitual ou domicilio, terán dereito ás seguintes axudas de custo:

  - Axuda de custo completa (tres comidas/día) : 31,00 €

  - Media axuda de custo (unha comida/día) : 15,50 €

  Os gastos derivados de durmir en aloxamentos (hoteis, hostais, etc), aboaranse integramente pola totalidade da contía, que mediante factura se xustifiquen, previa autorización da empresa.

  2. Se por circunstancias excepcionais os gastos orixinados excedan os importes establecidos para o efecto, o exceso deberá ser pagado pola empresa, previo coñecemento e posterior xustificación por parte do traballador.

  3. Se a empresa se fixese cargo de tódolos gastos, non aboará cantidade ningunha por estes conceptos aos traballadores.

.

.

Artigo 36º.-DESGASTE DE FERRAMENTAS

.

  A empresa que non entregase aos seus produtores as ferramentas necesarias para os seus traballos, pagarán en compensación do desgaste delas 1,58 €uros por cada día de traballo no ano 2018, a partir da data de publicación do Convenio no BOPPO. No 2019 a compensación será de 1,61 €uros.

  A empresa que non entregase aos seus produtores as ferramentas necesarias para os seus traballos, pagarán en compensación do desgaste delas 1,54 €uros por cada día de traballo.

.

.

Artigo 37º.-COMPLEMENTO POR PENOSIDADE, TOXICIDADE OU PERIGOSIDADE

.

  1. Ao traballador que teña que realizar labores que resulten excepcionalmente penosas, tóxicas ou perigosos, deberá aboárselle un incremento do 20% sobre o seu salario base. De se efectuar estas funcións durante a metade da xornada ou en menos tempo, o incremento será do 15%, aplicado ao tempo realmente traballado.

  2. Se por calquera causa desapareceran as condicións de excepcional penosidade, toxicidade ou perigo, deixaran de aboarse os indicados incrementos non tendo por tanto carácter de consolidábel.

.

.

Artigo 38º.-COMPLEMENTO DE NOCTURNIDADE

.

  1. Ao traballador que teña que realizar traballos nocturnos, retribuiráselles cun complemento do 20% sobre o seu salario base.

  Dito complemento será aboado integramente cando a xornada de traballo e o período nocturno teñan unha coincidencia superior ás catro horas; se fose inferior a este tempo, a retribución será proporcional ao número de horas traballadas durante o período nocturno.

  2. Exceptuarase do establecido anteriormente e, por conseguinte, non haberá lugar a compensación ningunha, os traballos propios de natureza nocturna, tales como: gardas, serenos ou similares que fosen contratados para desenvolver as súas funcións durante a noite.

  3. Así mesmo, tampouco percibirán o presente complemento, aqueles traballadores que realicen o seu traballo nocturno como consecuencia do traballo a quendas.

.

.

Artigo 39º.-COMPLEMENTO DE QUENDAS

.

  1. Os traballadores que realicen a súa actividade normal e continuada en réxime de quendas, retribuiráselle cun complemento do 20% sobre o seu salario base, mentres dure o citado traballo a quendas.

  2. O complemento de quendas será aboado unicamente ao traballador que realice traballos a quendas en rotacións de mañá, tarde e noite.

.

.

Artigo 40º.-CLÁUSULA DE NON APLICACIÓN DO RÉXIME SALARIAL

.

  1. Cando en algunha das empresas afectadas polo presente convenio concorran causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción nos termos previstos no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores, poderán adoptarse medidas de non aplicación ou suspensión temporal das condicións establecidas no presente convenio, de acordo no disposto no indicado artigo.

  2. A referida non aplicación ou suspensión temporal poderá afecta ás seguintes materias:

  a) Xornada de traballo.

  b) Horario e a distribución do tempo de traballo.

  c) Réxime de traballo a quendas.

  d) Sistema de remuneración e contía salarial.

  e) Sistema de traballo e rendemento.

  f) Funcións, cando excedan dos límites que para a mobilidade funcional prevé o artigo desta Lei.

  g) Melloras voluntarias da acción protectora da Seguridade Social.

  3. Sen prexuízo das causas indicadas e previstas no artigo 82.3 do Estatuto dos Traballadores, poderase proceder á non aplicación indicada cando a empresa alternativamente teña, ou unha diminución persistente do seu nivel de ingresos, ou a súa situación e perspectivas económicas poidan verse afectadas negativamente, afectando ás posibilidades do mantemento do emprego.

  4. A efectos de indemnizacións, nos casos de extincións derivados do artigo 50 do Estatuto dos Traballadores, ou despedimentos recoñecidos ou declarados improcedentes, por causas alleas á vontade do traballador, durante a non aplicación do convenio tomarse como base do salario, o que se debera percibir no caso de que se aplicase o convenio.

  5. Procedemento a seguir:

  a) Iniciación.-As empresas nas cales concorran as causas previstas no presente artigo comunicarán aos representantes dos traballadores o seu desexo de acollerse á mesma. Nos supostos de ausencia de representación legal dos traballadores na empresa, estes poderán atribuír a súa representación a unha comisión designada conforme ao disposto no artigo 41.4 de Estatuto dos Traballadores.

  Paralelamente comunicarase o inicio do procedemento á Comisión Paritaria deste convenio.

  b) Período de consultas.-A partir da comunicación da empresa, abrirase un período de consultas dunha duración non superior a 15 días que versará sobre as causas motivadoras da decisión empresarial, debendo facilitar a empresa, xunto coa comunicación citada, a documentación que avale e xustifique a súa solicitude.

  6. En todo caso o procedemento a seguir será o establecido no Decreto 101/2015 do 18 de xuño, publicado o 22 de xullo de 2015 no DOG, polo que se crea a Comisión Tripartita Galega para a non aplicación de convenios colectivos e se regula o seu funcionamento, ou no seu caso o acordo Interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de traballo.

.

.

CAPÍTULO V: PRESTACIÓNS SOCIAIS

.

.

Artigo 41º.-COMPLEMENTOS DE PRESTACIÓNS DE INCAPACIDADE TEMPORAL

.

  As empresas complementarán a prestación económica por incapacidade temporal (IT) ata o 100% da base de cotización do traballador, nos seguintes casos e durante o tempo que se indica para cada un, sempre e cando durante os indicados prazos a relación laboral siga vixente:

  a) IT derivada de accidente laboral, incluído “in itínere” ou enfermidade profesional: Dende o primeiro día ata a alta médica ou ata o pase ao pagamento directo, o que suceda antes.

  b) IT derivada de enfermidade común ou accidente non laboral: Dende o vixésimo primeiro día e ata un máximo de 180 días.

.

.

Artigo 42º.-INDEMNIZACIÓN POR MORTE OU INVALIDEZ

.

  As empresas afectadas polo presente convenio, teñen a obriga de subscribir a correspondente póliza de seguro por accidente de traballo, accidente “in itínere” e enfermidade profesional, que cubra as seguintes continxencias:

  - En caso de morte 22.500 €

  - En caso de invalidez permanente total 26.500 €

  - En caso de absoluta ou grande invalidez 35.000 €

  Estas novas cuantías terán efectos para as continxencias declaradas ou acontecidas a partir da publicación do presente Convenio no BOPPO.

.

.

CAPÍTULO VI: REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES

.

Artigo 43º.-DEREITOS SINDICAIS

.

  1. As empresas respectarán o dereito de tódolos traballadores a sindicarse libremente. Non poderán condicionar o emprego dun traballador á obriga de non afiliarse ou renunciar a súa afiliación sindical. Non poderán despedir a un traballador nin prexudicalo, de calquera outra maneira, a causa da súa afiliación ou actividade sindical.

  2. As empresas permitirán aos traballadores afiliados a un sindicato e aos propios sindicatos, celebrar reunións, previa comunicación; recadar cotas e distribuír información sindical fóra de horas de traballo sen que perturbe a súa actividade normal.

  3. As empresas con máis de 50 traballadores, facilitarán ao Comité de Empresa un local perfectamente acondicionado, dentro da empresa, e onde poida realizar as súas actividades sindicais.

  4. Nos centros de traballo con máis de 75 traballadores, a empresa recoñecerá ás centrais sindicais, un delegado sindical, segundo o previsto no artigo 10 da Lei Orgánica de Liberdade Sindical.

  5. A empresa porá a disposición da representación sindical, un taboleiro de anuncios nun lugar visíbel e de acceso a tódolos traballadores.

.

Artigo 44º.-GARANTÍAS

.

  Os membros do Comité de Empresa, Delegados de Persoal ou Delegados Sindicais, gozarán das seguintes garantías:

  1. Non poderán ser despedidos ou sancionados durante o exercicio das súas funcións, nin dentro do ano seguinte do seu cesamento, salvo que este se produza por revogación ou dimisión, sempre que o despedimento ou sanción se basee na actuación do traballador no exercicio legal da súa representación.

  2. Posuirá prioridades de permanencia na empresa, nos supostos de suspensión ou extinción por causas tecnolóxicas ou económicas.

  3. Se o despedimento ou calquera outra sanción, por suposta falta grave ou moi grave, obedecese a outras causas deberá tramitarse expediente contraditorio, no que será escoitado á parte do interesado, o Comité de Empresa ou os Delegados de persoal.

  4. Non poderán ser discriminados, na súa promoción económica ou profesional, por causa ou razón do desempeño da súa representación.

  5. Poderán acumularse horas dos distintos membros do comité ou delegados, nun ou varios compoñentes, debéndose producir un aviso previo de, polo menos, quince días co fin de que a empresa poida programar a substitución do traballador que se trate.

  Farase sempre mención ao período no que se vai a facer uso da acumulación.

  6. Non se lle computarán no seu crédito de horas, para o exercicio das súas funcións de representación, aquelas que se produzan con motivo da designación como compoñentes da Comisión Negociadora do convenio ou das comisión paritarias.

.

.

Artigo 45º.-COMPETENCIAS

.

  Os membros do Comité de Empresa, Delegados de Persoal ou Delegados Sindicais, terán as seguintes competencias:

  1. Coñecer o balance, a conta de resultados, a memoria e, no caso de que a empresa revista a forma de sociedade por accións ou participacións, daqueles documentos que se dean a coñecer aos socios e nas mesmas condicións.

  2. Emitir informe, con carácter previo, á execución por parte da empresa das decisións adoptadas por este sobre as seguintes cuestións:

  a) Reestruturación do cadro de persoal e cesamentos totais ou parciais, definitivos ou temporais daquel.

  b) Redución da xornada, así como traslado total ou parcial das instalacións.

  c) Implantación ou revisión de sistemas de organización e control do traballo.

  d) Estudo de tempos, establecemento de sistemas de primas ou incentivos e valoración de postos de traballo.

  e) Cando a fusión, absorción ou modificación do status xurídico da empresa supoña calquera incidencia que afecte ao volume do emprego.

  3. Ser informado de tódalas sancións impostas por faltas moi graves.

  4. Colaborar coa dirección da empresa para conseguir o establecemento de cantas medidas procuren o mantemento e incremento da produtividade, de acordo co pactado no presente convenio.

.

CAPÍTULO VII: SAÚDE LABORAL

.

.

Artigo 46º.-VIXILANCIA DA SAÚDE

.

  1. A empresa garantirá aos traballadores a vixilancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo,

  Realizarase unha revisión médica ao menos unha vez ao ano.

  2. O carácter dos recoñecementos derivados da vixilancia da saúde, son voluntarios excepto nos supostos recollidos no artigo 22.1 da Lei 31/95.

  3. Cando un traballador, non estando nos supostos de excepción do mencionado artigo, se negue á realización do recoñecemento médico, deberá deixar constancia escrita da súa negativa, con carácter previo á data do recoñecemento médico.

  4. Os recoñecementos faranse sempre dentro da xornada laboral, salvo pacto entre os representantes dos traballadores e a dirección da empresa.

.

.

Artigo 47º.-PRENDAS DE TRABALLO

.

  1. As empresas entregarán a todo o persoal que o necesite polo posto de traballo que desempeñe, un conxunto de chaquetiña e pantalón cada seis meses.

  2. O incumprimento desta obriga dará lugar, mentres dure a vixencia do presente convenio, ao abono de 36 €, en compensación por cada conxunto de prendas non entregadas.

  3. A empresa facilitará a aqueles traballadores que especificamente o necesiten pola súa actividade: botas de protección, mascaras, luvas, lentes, cascos, etc.

  A periodicidade no recambio de cada unha das prendas de seguridade será, en cada caso, de acordo co tempo lóxico de duración ou ben polo seu estado de deterioro.

  4. As empresas entregarán lentes de protección graduadas ao persoal operario, cuxo posto de traballo o requira e o solicite por escrito, previa prescrición facultativa.

.

.

.

CAPÍTULO VIII: FALTAS E SANCIÓNS

.

.

Artigo 48º.-FALTAS E SANCIÓNS

.

  Será considerada falta laboral toda acción ou omisión da que resulte responsábel o traballador, que se produza con ocasión ou como consecuencia da relación laboral e que constitúa un incumprimento grave e culpábel das súa obrigas.

  As faltas se graduarán atendendo a súa importancia, transcendencia, voluntariedade e malicia na súa comisión, en: leves, graves e moi graves.

.

.

Artigo 49º.-FALTAS LEVES

.

  1. As faltas de puntualidade na asistencia ao traballo, sen causa xustificada, de dúas a catro faltas no período dun mes ou de trinta días naturais.

  2 Non cursar no momento oportuno a comunicación correspondente, cando se falte ao traballo por motivo xustificado, salvo que se probe a imposibilidade de facelo.

  3. O abandono ou ausencia do posto de traballo, sen aviso previo ou autorización, aínda que sexa por breve tempo. Se como consecuencia disto se causase algún prexuízo á empresa ou fose causa de accidente aos compañeiros de traballo, será considerada como grave ou moi grave.

  4. Pequenos descoidos na conservación do material, maquinaria, ferramentas e instalacións, salvo que repercuta na boa marcha do servizo; en cuxo caso poderá ser considerada como grave ou moi grave.

  5. Non atender ao público coa corrección e dilixencia debida.

  6. Non informar á empresa dos cambios de domicilio.

  7. As discusións sobre asuntos estraños ao traballo dentro das dependencias da empresa ou durante calquera acto de servizo. De se producir con notorio escándalo poden ser consideradas como graves ou moi graves.

  8. A inobservancia das normas en materia de seguridade e hixienes no traballo ou saúde laboral, que non entrañen risco para o traballador nin para os seus compañeiros de traballo ou terceiras persoas, xa que de darse estas circunstancias será considerado como grave ou moi grave segundo os casos.

  9. Usar o telefono da empresa para asuntos particulares, sen autorización. O uso do teléfono móbil, reprodutores multimedia ou outros dispositivos análogos (aínda sendo propiedade do traballador) para fins persoais, durante o tempo efectivo de traballo. Se o uso fose reiterado ou causase prexuízo ao proceso produtivo será constitutivo de falta grave.

  10. A embriaguez ocasional.

  11. Cambiar, mirar ou revolver os armarios, ou efectos persoais dos compañeiros de traballo, sen a debida autorización dos interesados.

  12. Uso de teléfono móbil para fins persoais durante o tempo efectivo do traballo.

  13. Non chegar ao posto de traballo á hora establecida, ben ao inicio da súa xornada ou despois dos descansos legalmente establecidos, cando sexa unha conduta reiterada.

  14. A non asistencia aos cursos de formación teórica ou práctica, dentro da xornada ordinaria de traballo, sen a debida xustificación.

  15. Non realizar a fichaxe debidamente á entrada e saída do centro de traballo.

.

.

Artigo 50º.-FALTAS GRAVES

.

  1. Alegar motivos falsos para a obtención de licencias ou permisos.

  2. Atoparse no local de traballo, fóra das horas de traballo, sen autorización.

  3. Máis de catro faltas inxustificadas de puntualidade na asistencia ao traballo, durante un mes ou trinta días naturais.

  4. Faltar ao traballo de un a tres días durante o mes sen causa xustificada.

  5. Non comunicar con dilixencia debida as alteracións familiares que poidan afectar aos procesos administrativos ou prestacións sociais. Se mediase algunha malicia será considerada como moi grave.

  6. Simular a presenza doutro traballador na empresa mediante calquera forma.

  7. A neglixencia no traballo que afecte á boa marcha del.

  8. A imprudencia no traballo, que se implicase risco de accidente para o traballador ou outros, ou ben perigo de avaría na maquinaria, ferramentas ou instalacións, poderá se considerada moi grave.

  9. A asistencia reiterada ao traballo en estado de embriaguez ou toxicomanía.

  10. A reincidencia en falta leve dentro dun trimestre, cando houbese sanción por escrito da empresa.

  11. Non advertir e instruír axeitadamente a outros traballadores, sobre os que teña algunha relación de autoridade ou mando, do risco do traballo que van a executar e do posible modo de evitalo.

  12. Transitar ou permitir o tránsito por lugares ou zonas perigosas portando útiles de ignición, así como por lugares expostos ao risco de incendio

  13. A falta de sixilo profesional divulgando dados, informes ou antecedentes que poidan producir prexuízo de calquera tipo á empresa.

  14. Calquera falsidade ou inexactitude deliberada nos partes ou documentos de traballo, ou á negativa a súa formalización, así coma proporcionar falsa información á dirección da empresa, ou aos seus superiores en relación co traballo.

  15. A inxustificada delegación de funcións ou traballo en persoal de inferior rango laboral ou non cualificado para a súa realización.

  16. A aceptación de dádivas ou regalos por dispensar trato de favor no servizo.

  17. A diminución voluntaria do rendemento do traballo normal.

  18. Non informar coa debida dilixencia aos seus xefes, ao empresario, ou a quen o represente de calquera anomalía que observe nas instalacións e demais útiles, ferramentas, maquinaria e materiais.

  19. Descoidos de importancia na conservación, limpeza ou utilización de materiais, máquinas, ferramentas e instalacións que o traballador utilice.

  20. Non actuar coa debida dilixencia, evitando situacións de risco de accidente, no caso de advertir que algún traballador sobre o que se teña algunha relación de autoridade ou mando se atopase no seu posto de traballo baixo os efectos do alcol ou drogas.

.

.

Artigo 51º.-FALTAS MOI GRAVES

.

  1. A desobediencia continuada ou persistente no traballo.

  2. Máis de dez faltas inxustificadas de puntualidade na asistencia ao traballo, cometidas nun período de tres meses ou de vinte durante seis meses.

  3. O fraude, a deslealdade, ou o abuso de confianza nas xestións encomendadas, así como o furto ou roubo tanto á empresa coma aos compañeiros de traballo ou a terceira persoa, dentro das instalacións da empresa ou durante o desenvolvemento da súa actividade profesional.

  4. Realizar, sen o oportuno permiso, traballos particulares durante a xornada de traballo, así como empregar ferramentas, útiles ou materiais para uso propio.

  5. Maliciosamente, facer desaparecer, inutilizar, esnaquizar ou causar danos en materiais, ferramentas, útiles, aparatos, instalacións, vehículos, edificios, enseres e incluso documentos da empresa.

  6. A condena por sentencia firme por delitos de roubo, furto, violación ou abusos sexuais, así como calquera outros delitos que puideran implicar desconfianza da empresa respecto ao seu autor, aínda cando estes foran cometidos fóra da empresa.

  7. A embriaguez ou toxicomanía habitual durante o traballo que repercuta negativamente no traballo.

  8. Violar o secreto da correspondencia ou de documentos reservados da empresa.

  9. Revelar a elementos estraños á empresa datos desta de obrigada reserva.

  10. Dedicarse a actividades profesionais, por conta propia, en empresas da competencia, sen a oportuna e expresa autorización.

  11. Os malos tratos de palabra ou obra ou faltas graves de respecto e consideración aos superiores, compañeiros ou subordinados.

  12. A imprudencia, neglixencia ou incumprimento das normas ou ordes sobre seguridade e hixiene no traballo, cando por iso se produza grave risco para os traballadores ou danos para as instalacións.

  13. Causar accidentes graves por neglixencia, descoido ou imprudencia inescusábeis ou serio perigo para as empresas.

  14. A non utilización dos medios ou materiais de prevención de riscos de accidentes de traballo, facilitados pola empresa.

  15. Abandonar o posto de traballo en cargo de responsabilidade ou cando con iso causara un prexuízo grave no proceso produtivo, deterioro importante das cousas ou serio perigo para as persoas.

  16. A diminución voluntaria e continuada no rendemento normal ou pactado.

  17. A reincidencia en faltas graves, aínda que sexa de distinta natureza, dentro dun período de seis meses, sempre que fora obxecto de sanción por escrito.

  18. A falta de asistencia ao traballo non xustificada por máis de tres días, no mes ou de trinta días naturais.

  19. A comisión de erros repetidos e intencionados, que poidan orixinar prexuízos á empresa.

  20. A emisión maliciosa ou por neglixencia inescusábel, de informes errados ou a sabendas de que non son exactos.

  21. A simulación de supostos de incapacidade temporal ou accidente.

.

.

Artigo 52º.-GRADUACIÓN DAS SANCIÓNS

.

  1. As sancións que poderán impoñer as empresas en cada caso, serán graduadas atendendo á gravidade da falta cometida, podendo ser as seguintes:

  a) Por faltas leves:

  - Amoestación verbal.

  - Amoestación escrita.

  b) Por faltas graves:

  - Suspensión de emprego e soldo de 1 a 20 días.

  c) Por faltas moi graves:

  - Suspensión de emprego e soldo de 21 a 90 días.

  - Despedimento.

  2. Para a aplicación e graduación das sancións que anteceden, terase en conta:

  - O maior ou menor grao de responsabilidade do que comete a falta.

  - A categoría profesional do mesmo.

  - A repercusión do feito nos demais traballadores e na empresa.

.

.

CAPÍTULO IX: POLÍTICA DE IGUALDADE

.

Artigo 53º.-IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NON DISCRIMINACIÓN

.

  1. As partes asinantes do presente Convenio, conscientes da necesidade de seguir avanzando na igualdade de mulleres e homes no ámbito laboral, e incidir na igualdade de trato e non discriminación de xénero, así como na eliminación de estereotipos, fomentando o igual valor de homes e mulleres en tódolos ámbitos, se comprometen a adoptar as medidas que se estimen necesarias e acordan levar a cabo diferentes actuacións en base aos seguintes principios:

  a) Promover a aplicación efectiva da igualdade de oportunidades na empresa en canto ao acceso ao emprego, á formación, á promoción, á protección á maternidade e nas condicións de traballo.

  b) Previr, detectar e erradicar calquera manifestación de discriminación, directa ou indirecta.

  c) Identificar conxuntamente propostas de actuación e impulsar e desenvolver accións concretas nesta materia.

  d) Impulsar unha presenza equilibrada da muller nos ámbitos da empresa.

  2. Segundo o disposto na Lei 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres, no caso de empresa de máis de 250 traballadores as medidas de igualdade deberán dirixirse á elaboración e aplicación de un Plano de Igualdade.

  3. Os planos de igualade das empresas son un conxunto ordenado de medidas, adoptadas despois de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar na empresa a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e eliminar a discriminación por razón de sexo.

  4. Os planos de igualdade fixarán os concretos obxectivos de igualdade a alcanzar, as estratexias e prácticas a adoptar para súa consecución, así como o establecemento de sistemas eficaces de seguimento e avaliación dos obxectivos fixados.

  5. Para a consecución destes obxectivos fixados, os Planos de Igualdade poderán contemplar, entre outras, as materias ao acceso ao emprego, clasificación profesional, promoción e formación, retribucións, ordenación do tempo de traballo para favorecer en termos de igualdade entre mulleres e homes, a conciliación laboral, persoal e familiar, e prevención do acoso sexual e do acoso por razón de sexo.

  6. Os Planos de Igualdade incluirán a totalidade de unha empresa, sen prexuízo do establecemento de accións especiais axeitadas respecto a determinados centros de traballo.

.

Artigo 54º.-RISCOS PSICOSOCIAIS

.

  O acoso sexual, acoso por razón de sexo e acoso psicolóxico son condutas inaceptables, que deben estar totalmente prohibidas na empresa. Por elo, a empresa promoverá que tódalas persoas que teñan relación directa no ámbito laboral con esta, gocen de un ambiente de traballo respectuoso, no que o dereito á igualdade de trato, á non discriminación, á dignidade, á intimidade e integridade, entre os principios fundamentais, se respecten en todo momento, e adopte as medidas correctoras e disciplinarias correspondentes e de protección ás persoas afectadas cando se produzan tales condutas.

.

Artigo 55º.-LEXISLACIÓN SUBSIDIARIA

.

  En todo o non expresamente previsto neste convenio estarase suxeito ao establecido na lexislación xeral ou de especial aplicación, e no Convenio Estatal da Madeira, en especial en materia de igualdade de trato e oportunidades e planos de igualdade, mentres se encontre en vigor.

.

.

Artigo 56º.-SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS LABORAIS

.

  As partes asinantes asumen o contido do Acordo interprofesional galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflictos de traballo (AGA), publicado no DOG do 24de maio de 2013, que desenvolverá os seus efectos nos ámbitos do presente convenio co alcance previsto no propio AGA.

.

Artigo 57º.-IDIOMA

.

  A publicación do convenio farase en galego no Boletín Oficial de Pontevedra (BOP)

.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA

.

  As táboas salariais fixada neste convenio para o ano 2017 non xerarán atrasos. A súa aplicación será a partir do 1 de xaneiro de 2017. Do mesmo modo, aos traballadores que se lles teña actualizado os salarios coa subida correspondente deste ano, non se lles poderá solicitar a súa devolución.

.

.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

.

  Establécese un plus lineal salarial de 250 €; que non será absorbido por ningún concepto, nin consolidable máis alá do seu vencemento. O seu abono será efectivo nun prazo máximo de tres meses a partir da publicación no BOP do presente convenio.

  A este plus terán dereito tódolos traballadores do sector que teñan prestado os seus servizos durante o ano 2017 de forma proporcional ao tempo traballado neste ano.

.

.

ANEXO Nº I.- Ámbito funcional.

.

  1. Fabricación de chapas, taboleiros contrachapados, taboleiros alistonados e de madeira laminada e similares, taboleiro de partículas (ou aglomerado), taboleiro de fibras, taboleiro de virutas (non filamentos) orientadas (OSB) e de outros taboleiros (sándwich, LVL, rechapados, etc.).

  2. Fabricación de tabiques con madeira e/ou produtos derivados da madeira.

  3. Fabricación de chans de madeira.

  4. Fabricación de estruturas de madeira e pezas de carpintería e ebanistería para a construción.

  5. Fabricación de edificios prefabricados ou o seus elementos, feitos con madeira e produtos derivados da madeira, fabricación de vivendas móbiles ben sexa de entramado lixeiro ou madeira maciza.

  6. Fabricación de portas de madeira, fiestras, persianas e os seus marcos, conteñan ou non accesorios metálicos.

  7. Fabricación doutros produtos de madeira para a construción (saunas, casetas, etc.).

  8. Fabricación de envases e embalaxes de madeira.

  9. Fabricación de caixas, gaiolas, cilindros, urnas e envases similares de madeira.

  10. Fabricación de paletas, caixas paletas, e outros paneis de madeira para a carga.

  11. Fabricación de barrís, cubas, tinas e outras manufacturas de tonelería, de madeira.

  12. Fabricación de cilindros de madeira para cable.

  13. Fabricación de outros produtos de madeira: tapicerías, tonelerías, carrocerías, carreterías, tornerías, tallistas, artesanía e decoración da madeira, modelistas, cesteiría, brochas, pinceis, cepillos e escobas e outras actividades industriais da madeira: baúis, billares, artigos diversos de madeira para o fogar, deporte, decoración, uso escolar, calzado.

  14. Fabricación de xogos e xoguetes de madeira.

  15. Fabricación de mobles para xogos, mobiliario de oficina e colectividades, mobles de cociña, mobles de baño, etc.

  16. Fabricación de colchóns, somieres, etc.

  17. Fabricación de mobiliario urbano, parques infantís, etc.

  18. Fabricación de instrumentos musicais de madeira.

  19. Fabricación de virutillas, briquetas e pellets.

  20. Recollida, tratamento e eliminación de residuos non perigosos de madeira.

  21. Actividades anexas á industria do moble (acabado, vernizado, tapizado, dorado, etc.)

  22. Toda actividade industrial de madeira que exista ou poida crearse.

.

.

ANEXO Nº II.

.

.

image1 626

.

.

.

.

image2 281

.

.

image3 255

.

.

ANEXO Nº III.- Táboa de equivalencias entre 2012 e 2016.

.

.

image4 203

.

.

.

.

image5 156

.

.

.

.

ANEXO Nº IV.

.

.

.

image6 146

.

.

.

.

.

image7 130

.

.

.

.

.

image8 115

.

.

.

.

.

image9 95

.

.

.

.

.

image10 93

.

.

.

.

.

image11 69

.

.

.

CALENDARIO 2018 (BOP Núm. 21 – Martes, 30 de xaneiro de 2018)

.

.

CALENDARIO LABORAL 2018, PARA O SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

Código de Convenio número 36000215011982.

.

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora do convenio colectivo do sector de CARPINTERÍA, EBANISTERÍA Y ACTIVIDADES AFINES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA, polo que se establece o calendario laboral para o ano 2018, subscrito en representación da parte económica, pola representación empresarial, e da parte social polos representantes das centrais sindicais, MCAUGT, CC.OO. e CIG, o 14 de decembro do 2017.

.

  Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 18 de decembro de 2017.

  Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.-Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.-Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial, A C O R D A:

.

  Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.-Ordenar a notificación desta Resolución a Mesa Negociadora do mesmo.

.

  Vigo, 27/12/2017.-O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA Y ACTIVIDADES AFINES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

.

.

  COMISION NEGOCIADORA. ACTA FESTIVOS. 14 DICIEMBRE 2017.

.

.

  ASISTENTES:

  Representación social:

  CCOO.

  Valeriano Gonzalez Alejandro.

  MCA-UGT:

  José Carlos Casal Iglesias.

  Fernando Granda Quintana.

  CIG:

  Xosé Xoán Melón González.

  Representación empresarial:

  D. Mario Cardama Barrientos (ASEMA).

  D. Félix Rodríguez Regueiro (ACE).

  Dª. Elena Moreira Agra(ACE).

.

  … En Vigo, en los locales de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, siendo las 10:00 horas del día 14 de diciembre de 2017, se reúne la mesa de la comisión negociadora del Convenio Colectivo del sector de Carpintería, Ebanistería y Afines de la provincia de Pontevedra.

  - Ambas partes acuerdan fijar para el próximo año 2018, los siguientes días festivos de convenio según el siguiente texto:

.

  ARTIGO 19: DÍAS FESTIVOS.

  1. A efectos de distribución y adecuación de la jornada anual, con vigencia para el año 2018, se considerarán como No Laborables y retribuidos los días:

  – 30 de abril, 17 y 18 de Mayo, 11 de Octubre, 2 de noviembre y 7, 24 y 31 de diciembre.

  2. En los ayuntamientos en dónde la festividad local coincida con día No Laborable o festivo de Convenio, se trasladará al día inmediatamente siguiente. Para el año 2018 será festivo de convenio los siguientes días:

  – 10 de Septiembre: Marín.

  – 10 de diciembre: Covelo.

  3. Los días de descanso retribuido, establecidos en el apartado 1, podrán ser modificados por acuerdo entre la empresa y los trabajadores, o sus representantes legales, para ajustarlos a las necesidades de las partes.

.

  Se delega en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais, sito en Algalía de Abaixo 24 15781 Santiago de Compostela, la firma de los actos exigidos por la aplicación de lo establecido en el RD 713/2010.

  …Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del 14 de diciembre de 2017, de todo lo cual las partes dan fe con su firma.

.

  1.-Francisco Estévez Rodríguez (CCOO).

  2.-Jesús Prieto Freaza.

  (MCA-UGT).

  3.-Fernando Granda Quintana (MCA-UGT).

  4.-Santiago González Antón (MCA-UGT).

  5.-Xosé Xoán Melón González (CIG).

  6.-Antonio Álvarez Merayo.

  (CIG).

  7.-Javier Iglesias Valiñas.

  (CIG).

  8.-.

  9.-Mario Cardama Barrientos (ASEMA).

  10.-Andrés Lago Sánchez (ASEMA.

  11.-D. Félix Rodríguez Regueiro (ACE).

  12.-Dª. Elena Moreira Agra (ASEMA).

  13.-Dª. Isabel Piñeiro Teijeiro (ASEMA).

.

.

.

CALENDARIO 2019 (BOP Núm. 49 – Luns, 11 de marzo de 2019)

.

CALENDARIO LABORAL 2019 DO SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS.

Código de Convenio número 36000215011982.

.

.

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora do convenio colectivo do sector de CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS da provincia de Pontevedra, polo que se establece o calendario laboral para o ano 2019, subscrito en representación da parte económica, por unha representación da asociación provincial de empresarios da madeira-ASEMA e da asociación comarcal de empresarios da Estrada-ACE, e da parte social polas centrais sindicais CIG, UGT e CC.OO., en data 09 de xaneiro do 2019.

  Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 15 de xaneiro do 2019.

  Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.-Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.-Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, Esta xefatura territorial,

.

  R E S O LV E :

.

  Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.-Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

  Data: 15/02/2019.

  O xefe territorial.

  Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA Y ACTIVIDADES AFINES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

.

  COMISIÓN NEGOCIADORA.

.

  ACTA FESTIVOS 9 ENERO 2019.

.

  ASISTENTES:

  Representación social:

  CC.OO.:

  D. Francisco Estévez Rodríguez.

  DNI: 36064859-P.

  D. Valeriano González Alejandro.

  DNI: 36070219-D.

  D. Oscar Ledo Martín..

  DNI:36099267- P.

  UGT:

  D. Fernando Granda Quintana.

  DNI: 50436203- D.

  D. Jose Carlos Casal Iglesias.

  DNI:36042085 G.

  D. Manuel Angel Fernández Vas.

  DNI: 36053181-Z.

  D. Santiago González Andión.

  DNI: 76871650- S.

  CIG:

  D. Carlos Mendez Iglesias.

  DNI: 36160571 V.

  D. Xosé Xoán Melón González.

  DNI: 36013952-T.

  Representación empresarial:

  D. Félix Rodríguez Regueiro.

  DNI: 76858195-S (ACE).

  Dª. Elena Moreira Agra.

  DNI: 32691070-C (ASEMA).

  D. Mario Cardama Barrientos.

  DNI: 36013053 K (ASEMA).

  D. Andrés Lago Sánchez.

  DNI:36122376-W (ASEMA).

.

.

  … En Vigo, en los locales de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, siendo las 10:00 horas del día 9 de ENERO de 2019, se reúne la mesa de la comisión negociadora del Convenio Colectivo del sector de Carpintería, Ebanistería y Afines de la provincia de Pontevedra.

  - Ambas partes acuerdan fijar para el año 2019, los siguientes días festivos de convenio según el siguiente texto:

.

  Articulo 19: Días festivos.

  1. A efectos de distribución y adecuación de la jornada anual, con vigencia para el año 2019, se considerarán como No Laborables y retribuidos los días: 18 de Marzo, 26 de julio, 16 de agosto y 23, 24 30 y 31 de diciembre.

  2. En los ayuntamientos en dónde la festividad local coincida con día No Laborable o festivo de Convenio, se trasladará al día inmediatamente siguiente. Para el año 2019 será festivo de convenio los siguientes días:

  – 29 de Julio: Covelo, A Lama.

  – 19 de Agosto: Arbo, Caldas de Reis, Gondomar, Mondariz, Valga, Vigo y Vilagarcia de Arousa.

  3. Los días de descanso retribuido, establecidos en el apartado 1, podrán ser modificados por acuerdo entre la empresa y los trabajadores, o sus representantes legales, para ajustarlos a las necesidades de las partes.

.

  Se delega en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais, sito en Algalía de Abaixo 24 15781 Santiago de Compostela, la firma de los actos exigidos por la aplicación de lo establecido en el RD 713/2010.

.

  …Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del 9 de enero de 2019, de todo lo cual las partes dan fe con su firma.

.

.

.

REVISIÓN SALARIAL (BOP Núm. 99 – Luns, 27 de maio de 2019)

.

.

TÁBOA SALARIAL 2019 PARA O SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS.

Código de Convenio número 36000215011982.

.

.

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora do convenio colectivo do sector de CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS da provincia de Pontevedra, polo que se establece a táboa salarial para para o ano 2019, subscrito en representación da parte económica, por unha representación da asociación provincial de empresarios da madeira-ASEMA e da asociación comarcal de empresarios da Estrada-ACE, e da parte social polas centrais sindicais CIG, UGT e CC.OO., en data 05 de febreiro do 2019.

.

  Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 16 de abril do 2019.

  Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.-Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.-Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial, R E S O LV E :

.

  Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.-Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

  Vigo, 16/04/2019.-O xefe territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA Y ACTIVIDADES AFINES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. COMISIÓN NEGOCIADORA.

.

.

  ASISTENTES:

  Representación social:

  CC.OO.:

  D. Francisco Estévez Rodríguez.

  DNI: 36064859-P.

  D. Valeriano González Alejandro.

  Dni: 36070219-D.

  UGT:

  D. Santiago Gonzalez Andión.

  DNI: 76871650- S.

  D. Fernando Granda Quintana.

  DNI: 50436203- D.

  D. Jose Carlos Casal Iglesias.

  DNI:36042085-G.

  D. Manuel Angel Fernandez Vas.

  DNI: 3605318-Z.

  CIG:

  D. Xosé Xoán Melón González.

  DNI: 36013952-T.

  Carlos Mendez Iglesias.

  DNI:36160571 V.

  Representación empresarial:

  D. Félix Rodríguez Regueiro.

  DNI: 76858195-S (ACE).

  Dª. Elena Moreira Agra.

  DNI: 32691070-C (ACE).

  D. Mario Cardama Barrientos.

  DNI: 36013053 K (ASEMA).

.

.

  … En Vigo, en los locales de la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra, siendo las 10:30 horas del día 5 de febrero de 2019, se reúne la mesa de la comisión negociadora del Convenio Colectivo del sector de Carpintería, Ebanistería y Afines de la provincia de Pontevedra.

  - Dado que el IPC del año 2018 se sitúo en el 1,2%, en virtud de lo previsto en el convenio en vigor, procede revisar la tabla salarial correspondiente al año 2018, en la diferencia entre el citado IPC y el 1,1 %.

  - Para calcular dicha tabla, se aplica el 0,1% sobre la tabla vigente al 31/12/2017, sumando el resultado obtenido a la tabla inicial del año 2018.

  - Se calcula la tabla de 2019 aplicando el 1,6% sobre la tabla revisada de 2018.

  Se adjunta tabla salarial revisada 2018 y tabla salarial 2019.

  - Confeccionadas dichas tablas, los miembros de la Comisión Paritaria proceden a su firma en prueba de conformidad, delegando en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais, sito en Algalía de Abaixo 24 15781 Santiago de Compostela para su publicación. Se levanta la sesión siendo las 10:45 del día arriba indicado Anexo.

.

.

.

.

.

.

image12 128

.

.

.

.

.

.

image13 111

.

.

.

.

.

image14 93

.

.

.

.

.

image15 80

.

.

.

.

CORRECCIÓN TABLA (BOP Núm. 125 – Martes, 2 de xullo de 2019)

.

.

MODIFICACIÓN CONVENIO COLECTIVO DO SECTOR CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS.

Código de Convenio número 36000215011982.

.

.

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora polo que se aproba a modificación do texto do convenio colectivo do sector CARPINTERIA EBANISTERIA E ACTVIDADES AFINS, subscrito en representación da parte económica, pola Asociación provincial de empresas da Madeira, e da parte social polas organizacións sindicais CCOO, UGT, e CIG, en data 19 de xuño do 2019.

  Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 19 de xuño do 2019.

  Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.-Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orde ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.-Real Decreto 713/2010, de 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial, A C O R D A:

.

  Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.-Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

  Vigo, 21/06/2019.-O Xefe Territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA Y ACTIVIDADES AFINES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

.

.

  COMISION NEGOCIADORA. ACTA 1ª REUNIÓN.

.

  Representación social:

  CC.OO.:

  Francisco Estévez Rodríguez.

  DNI: 36064859-P.

  UGT:

  D. Fernando Granda Quintana.

  Dni: 50436203- D.

  CIG:

  D. Xosé Xoán Melón González.

  dni: 36013952-T.

  Representación empresarial:

  Mario Cardama Barrientos. ASEMA.

  DNI: 36013053 K.

  Felix Rodríguez Regueiro ACE 76858195 S.

.

.

  ACTA. CORRECCIÓN DE ERRORES.

.

  En Vigo, en los locales de la Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra, siendo las diez horas del día 19 de junio de 2019, se reúnen las representaciones de trabajadores y empresarios del Sector de carpintería, ebanistería y afines de madera de la provincia de Pontevedra, al objeto de realizar el acta de corrección de errores del Convenio para dicho Sector e iniciar las negociaciones del mismo. Asisten los reseñados al margen.

  Abierta la sesión, se indica que en la publicación de la tabla salarial de 2019 del convenio colectivo de carpintería y ebanistería de la provincia de Pontevedra pubicado el 27 de mayo de 2019 en la categoría de Axudante en Xeral existe un error. Las partes acuerdan para esta categoría la siguiente cantidad:

.

  Salario 2019.

  Axudante en Xeral 1274,10 €.

.

  - Se autoriza a la persona habilitada del Consello Galego de Relacions Laborais para la inscripción de esta acta en la Plataforma Regcon, así como en todos los registros correspondientes.

  – Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas del día y lugar arriba indicados, de todo lo cual las partes dan fe.

.

.

.

CALENDARIO 2020 (BOP Núm. 20 – Xoves, 30 de xaneiro de 2020)

.

.

CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2020 DO SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS.

Código de Convenio número 36000215011982.

.

.

  Visto o Acordo da Comisión Negociadora do convenio colectivo do sector de CARPINTERÍA, EBANISTERÍA E ACTIVIDADES AFÍNS da provincia de Pontevedra, polo que se establece o calendario laboral para o ano 2020, subscrito en representación da parte económica, por unha representación da asociación provincial de empresarios da madeira-ASEMA e da asociación comarcal de empresarios da Estrada-ACE, e da parte social polas centrais sindicais CIG, UGT e CC.OO., en data 17 de decembro do 2019.

.

  Primeiro.-Dito Acordo foi presentado na Xefatura Territorial de Vigo en data 20 de decembro do 2019.

  Segundo.-Que no mesmo non se aprecia ningunha infracción da legalidade vixente e as súas cláusulas non conteñen estipulacións en prexuízo de terceiros.

.

  FUNDAMENTOS DE DEREITO

.

  Primeiro.-Que o artigo 90.2 e 3 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, do Estatuto dos Traballadores, outorga facultades a Autoridade laboral competente en orden ao rexistro, publicación, depósito e notificación dos Acordos Colectivos pactados no ámbito da súa competencia.

  Segundo.-Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre Rexistro e Depósito dos convenios e acordos colectivos de traballo.

  Terceiro.-Real decreto 2412/82, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo,

.

  Esta xefatura territorial, R E S O LV E :

.

  Primeiro.-Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro do 2010 (DOG nº 222, do 18.11.2010).

  Segundo.-Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

  Terceiro.-Ordenar a notificación desta Resolución á Mesa Negociadora do mesmo.

.

  Vigo, 14/01/2020.-O xefe territorial, Ignacio Rial Santomé.

.

.

.

.

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA Y ACTIVIDADES AFINES DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA COMISIÓN NEGOCIADORA.

.

.

  ACTA FESTIVOS 17 DICIEMBRE 2019.

.

  ASISTENTES:

  Representación social:

  CC.OO.:

  D. Francisco Estévez Rodríguez.

  DNI: 36064859-P.

  D. Valeriano González Alejandro.

  DNI: 36070219-D.

  UGT:

  D. Manuel Angel Fernandez Vas.

  DNI: 36053181 Z.

  D. Santiago Gonzalez Andino.

  DNI: 76871650- S.

  CIG:

  D. Xosé Xoán Melón González.

  DNI: 36013952-T.

  D. Carlos Mendez Iglesias.

  DNI: 36160571 V.

  Representación empresarial:

  D. Félix Rodríguez Regueiro.

  DNI: 76858195-S.

  Dª. Elena Moreira Agra.

  DNI: 32691070-C.

  D. Mario Cardama Barrientos.

  DNI: 36013053 K.

  D.-Miguel Gomez Figueroa.

  DNI: 36068641 H (ASEMA).

.

.

  … En Vigo, en los locales de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, siendo las 10:00 horas del día 17 de diciembre de 2019, se reúne la mesa de la comisión negociadora del Convenio Colectivo del sector de Carpintería, Ebanistería y Afines de la provincia de Pontevedra.

  - Ambas partes acuerdan fijar para el próximo año 2020, los siguientes días festivos de convenio según el siguiente texto:

.

  ARTIGO 19: DÍAS FESTIVOS.

  1. A efectos de distribución y adecuación de la jornada anual, con vigencia para el año 2020, se considerarán como No Laborables y retribuidos los días:

  – 24 de febrero, 20 de marzo, 25 y 26 de junio, 24 de julio, 14 de agosto, 7, 24 y 31 de diciembre.

  2. En los ayuntamientos en dónde la festividad local coincida con día No Laborable o festivo de Convenio, se trasladará al día inmediatamente siguiente. Para el año 2020 será festivo de convenio los siguientes días:

  – 23 de marzo: Caldas de Reis y Covelo.

  – 30 de marzo: Vigo.

  – 29 de Junio: A Estrada.

  – 30 de Junio: Crecente.

  – 13 de Julio: Cambados y Pontevedra.

  – 20 de Julio: Cambados.

  – 27 de Julio: Caldas de Reis.

  – 17 de Agosto: Gondomar.

  3. Los días de descanso retribuido, establecidos en el apartado 1, podrán ser modificados por acuerdo entre la empresa y los trabajadores, o sus representantes legales, para ajustarlos a las necesidades de las partes.

.

  Se delega en el personal habilitado del Consello Galego de Relacións Laborais, sito en Algalía de Abaixo 24, 15781 Santiago de Compostela, la firma de los actos exigidos por la aplicación de lo establecido en el RD 713/2010.

  …Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del 17 de diciembre de 2019, de todo lo cual las partes dan fe con su firma.

.