Convenio Colectivo de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución, … de Aguas Potables y Residuales de Lleida

Características

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2011 - 31/12/2013

Duración: TRES AÑOS

Publicación:

2014/02/14

Ámbito: PROVINCIAL
Área: LLEIDA
Código: 25000695011996
Actualizacion: 2014/02/14 -
Convenio Colectivo de Captación, Elevación, Conducción, Tratamiento, Distribución, ... de Aguas Potables y Residuales de Lleida de ámbito Provincial. Última actualización a: 2014/02/14. Vigencia de: 01/01/2011 a 31/12/2013. Duración Tres Años. Última publicación en del tipo:

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 31 – Divendres, 14 de febrer de 2014)

CAPÍTOL I. Disposicions generals.

Article 1. Àmbit territorial.

Article 2. Àmbit funcional.

Article 3. Àmbit personal.

Article 4. Àmbit temporal.

Article 5. Pròrroga i denúncia.

Article 6. Vinculació a la totalitat.

Article 7. Clàusules d’absorció.

Article 8. Compensació i garantia “ad personam”.

Article 9. Comissió paritària.

Article 10. Funcionament de la comissió paritària.

CAPÍTOL II. Organització del treball.

Article 11. Norma general.

Article 12. Plantilla.

Article 13. Prestació de treball.

Article 14. Rendiments.

Article 15. Dedicació plena a la feina.

Article 16. Roba de feina.

CAPÍTOL III. Contractació.

Article 17. Contractació.

Article 18. Subrogació del personal.

CAPÍTOL IV. Jornada i règim de treball.

Article 19. Jornada laboral.

Article 20. Horari.

Article 21. Serveis especials.

Article 22. Hores extraordinàries.

Article 23. Vacances.

Article 24. Llicències i permisos.

CAPÍTOL V. Règim econòmic general.

Article 25. Salari base.

Article 26. Antiguitat.

Article 27. Pagues extraordinàries.

Article 28. Bossa d’estiu i de Nadal.

Article 29. Participació de beneficis.

Article 30. Millora de les prestacions per incapacitat temporal.

Article 31. Plus lloc de treball.

Article 32. Plus Conveni.

Article 33. Nocturnitat.

Article 34. Menyscapte de diners.

Article 35. Dietes.

Article 36. Utilització del vehicle particular.

Article 37. Treballs de torn i plus de torn.

Article 38. Clàusula de revisió salarial.

CAPÍTOL VI. Règim disciplinari.

Article 39. Règim disciplinari.

CAPÍTOL VII. Previsió social.

Article 40. Assegurança d’accidents.

Article 41. Vinculació.

CAPÍTOL VIII. Seguretat i higiene al treball.

Article 42. Seguretat i higiene.

CAPÍTOL IX. Drets sindicals.

Article 43. Representants dels treballadors.

Article 44. Quota sindical.

Article 45. Secció sindical.

CAPÍTOL X. Formació.

Article 46. Cursos de formació.

CAPÍTOL XI. Classificació professional i definicions.

Article 47. Classificació professional.

CLÀUSULES FINALS.

Article 48. Regulació.

Article 49. Adhesió als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya.

Article 50. Igualtat efectiva de dones i homes.

Article 51. Violència de gènere i assetjament.

Article 52. Gènere neutre.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

DISPOSICIÓ FINAL.

TAULA SALARIAL DEFINITIVA, ANYS 2011-2012-2013.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP Número 31 – Divendres, 14 de febrer de 2014)

.

.

RESOLUCIÓ De 10 de febrer de 2014 la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües de les comarques de Lleida, per als anys 2011-2012-2013 (codi de Conveni número 25000695011996).

.

.

  Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües de les comarques de Lleida, per als anys 2011-2012-2013, subscrit per les parts negociadores el dia 24 de gener de 2014, l’article 90.2 i 3 del Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1.a) del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i altres normes d’aplicació.

.

  RESOLC

.

  1. Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del sector d’Indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i distribució d’aigües de les comarques de Lleida, per als anys 2011-2012- 2013 (codi de Conveni número 25000695011996), al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Lleida.

  2. Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

.

  Lleida, 10 de febrer de 2014 El director dels Serveis Territorials, Octavi Miarnau i Roca Transcripció literal del text signat per les parts:

.

.

.

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES INDÚSTRIES DE CAPTACIÓ, ELEVACIÓ, CONDUCCIÓ, TRACTAMENT, DISTRIBUCIÓ, SANEJAMENT I DEPURACIÓ D’AIGÜES POTABLES I RESIDUALS DE LA PROVÍNCIA DE LLEIDA, PER ALS ANYS 2011-2012-2013.

.

.

CAPÍTOL I. Disposicions generals.

.

.

Article 1. Àmbit territorial.

.

  Aquest Conveni col·lectiu provincial s’aplica a tots els centres de treball que pertanyen a les empreses afectes, que desenvolupen o poden desenvolupar qualsevol de les activitats previstes a l’àmbit funcional, de la província de Lleida.

.

.

Article 2. Àmbit funcional.

.

  Aquest Conveni col·lectiu regula les condicions de treball entre les empreses i els treballadors que l’activitat econòmica comprengui la gestió total o parcial del cicle integral de l’aigua: captació, elevació, conducció, tractament, inclosa la desalació, distribució d’aigües potables, tant per a usos domèstics com industrials, així com l’evacuació mitjançant xarxes de clavegueram, sanejament i depuració d’aigües residuals, tant urbanes com industrials, ja es tracti de serveis públics prestats por empreses o entintats privades o públiques, o d’activitats prestades per empreses privades.

  Per a un major rigor s’especifica, per via d’exclusió expressa, que aquest acord no serà d’aplicació als organismes públics, amb o sense personalitat jurídica pròpia, que, compresos en les activitats citades al paràgraf anterior, realitzin la seva tasca a través de personal subjecte a la normativa que regula la funció pública, no quedant exclòs el personal laboral en las empreses de naturalesa pública, en el supòsit que aquest personal no estigui subjecte a la normativa de la funció pública ni a Conveni col·lectiu propi.

.

.

Article 3. Àmbit personal.

.

  De conformitat amb l’establert en l’article anterior, s’afectarà tot el personal subjecte a relació laboral de les empreses incloses en el àmbits anteriors, tant fixes com eventuals, sigui quin sigui el grup professional al qual pertany.

.

.

Article 4. Àmbit temporal.

.

  El present Conveni col·lectiu tindrà una duració de tres (3) anys, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011 i regirà fins el 31 de desembre del 2013, ambdós inclosos.

.

.

Article 5. Pròrroga i denúncia.

.

  La denúncia al present Conveni col·lectiu s’haurà de fer, al menys, amb tres mesos d’antelació a la data de finalització o pròrroga de la mateixa. En cas de no presentar la denúncia, es prorrogarà anualment.

.

.

Article 6. Vinculació a la totalitat.

.

  Si l’autoritat laboral no aprova aquest Conveni col·lectiu o modifica algun dels seus aspectes fonamentals, la totalitat del Conveni quedarà sense eficàcia, i l’actual comissió deliberant haurà d’examinar novament el seu contingut.

.

.

Article 7. Clàusules d’absorció.

.

  El règim econòmic pactat en aquest Conveni, i valorat en còmput anual, absorbeix automàticament, i fins on arribi, qualsevol augment de salaris o qualsevol percepció salarial, directa o indirectament que, si s’escau, sigui establerta durant el període de vigència per disposició legal o reglamentària.

.

.

Article 8. Compensació i garantia “ad personam”.

.

  Les retribucions que estableix aquest Conveni, considerades anualment, també absorbeixen en concepte anual totes les retribucions que els treballadors percebin de les empreses respectives per tots els conceptes, i s’hauran de respectar “ad personam” els drets econòmics i condicions mes beneficioses que els treballadors tinguin reconeguts a títol personal que excedeixen el que es pacta en aquest Conveni.

.

.

Article 9. Comissió paritària.

.

  Es crea una Comissió Mixta Paritària, constituïda per tres representants de la patronal i tres membres de la representació social. Aquesta Comissió es reunirà a instància de part, essent les seves funcions les que a continuació es detallen:

.

  - Interpretació de la totalitat de les clàusules d’aquest Conveni col·lectiu.

  - Interpretació de l’acompliment del pactat.

  - Estudi i valoració de noves disposicions legals, de promulgació posterior a l‘entrada en vigor del present Conveni col·lectiu, que puguin afectar el seu contingut.

  - Qualsevol altres activitats que tendeixin a l’eficàcia del Conveni col·lectiu i a una major i millor solució dels conflictes.

.

  Les parts hauran de sotmetre qualsevol divergència ineludiblement i en primera instància a la Comissió Paritària. Aquesta no podrà eludir el pronunciar-se sobre la mateixa a pretext de silenci, foscor o insuficiència.

.

.

Article 10. Funcionament de la comissió paritària.

.

  Estan legitimats per promoure qüestions derivades de l’aplicació i interpretació del present Conveni col·lectiu, els representants legals dels treballadors en el si de les empreses, o les organitzacions sindicals signants del Conveni col·lectiu i les pròpies empreses.

  La Comissió es reunirà a petició raonada d’una o de l’altra representació o sempre que li sigui sotmesa una qüestió, amb un termini de preavís en la convocatòria de deu dies. De les sessions de la Comissió s’aixecarà la corresponent acta.

  En cas de desacord, els conflictes derivats de l’aplicació de la interpretació del Conveni col·lectiu es resoldran, a petició de part, per la jurisdicció competent.

.

.

CAPÍTOL II. Organització del treball.

.

.

Article 11. Norma general.

.

  L’organització tècnica i pràctica de la feina és facultat exclusiva de la Direcció de l’Empresa, que haurà de fer-ne ús d’acord amb el que estableixen les lleis.

  L’Empresa ha d’adaptar en cada moment els seus sistemes de producció a les circumstàncies tecnològiques i ha de procurar, amb caràcter primordial, capacitar el personal de la seva plantilla pel desenvolupament i l’aplicació dels nous rendiments, sense que aquests puguin redundar en perjudici dels drets econòmics o d’un altre tipus adquirits.

.

.

Article 12. Plantilla.

.

  La plantilla ha de ser la que resulti adient en cada moment per a l’explotació correcta del servei públic que l’empresa té encomanat.

.

.

Article 13. Prestació de treball.

.

  El treballador està obligat a conèixer tots els treballs necessaris per a l’execució correcta de les tasques que se li encomanen així com a exercir-los amb diligència i professionalitat, sempre dintre del grup professional al que pertany.

  Si un treballador exerceix habitualment tasques corresponents a diversos nivells dins de cada grup professional, ha de percebre la que resulti més ben remunerada, sense que això signifiqui que pugui deixar d’efectuar les de caràcter inferior.

  No regeix el paràgraf anterior si el treballador efectua algunes tasques corresponents a un nivell superior al que té i percep una compensació específica per la funció múltiple que exerceix.

.

.

Article 14. Rendiments.

.

  S’ha de procedir a la determinació del rendiment normal que cal desenvolupar en cada lloc de treball.

  Les remuneracions que estableix aquest Conveni col·lectiu corresponen a un rendiment normal.

  Per a la determinació de rendiments, la saturació de treball en els llocs, i, la fixació si s’escau d’incentius, l’empresa por efectuar el mesurament dels treballs en tots aquells casos en que és viable, tenint en compte tant els factors quantitatius com els qualitatius.

  La representació dels treballadors constituïda legalment a l’empresa té, en les matèries que especifiquen els paràgrafs anteriors, la intervenció que reconeix la legislació vigent.

.

.

Article 15. Dedicació plena a la feina.

.

  Quan és possible la realització simultània o successiva dintre de la jornada laboral de funcions corresponents a diversos llocs de treball de categoria anàloga o inferior, es poden encomanar a un sol treballador fins arribar a la plena ocupació de la seva jornada, mesura necessària per obtenir una productivitat òptima de tot el personal. El tipus de treball que se li encomana no pot ser ni vexatori ni pejoratiu. Si el treballador realitza treballs de nivell inferior el salari serà el de nivell superior.

.

.

Article 16. Roba de feina.

.

  La direcció de l’empresa acordarà amb la representació dels treballadors, en base a les característiques de l’explotació, les peces de roba de treball que s’han d’utilitzar en cada servei.

.

.

.

CAPÍTOL III. Contractació.

.

.

Article 17. Contractació.

.

  En les qüestions generals s’estarà a allò disposat en la normativa vigent.

  El treballador rebrà el seu exemplar del contracte de treball en el termini de 15 dies com a màxim des del moment de la seva signatura.

  Quan el contracte de duració determinada previst en l’apartat b) de l’article 15 del nou text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que concerneix a atendre circumstàncies del servei, acumulació de feines, etc., la duració màxima del contracte podrà ser de 12 mesos dins d’un període de 18 mesos. En cas de que es concerti per un període inferior als 12 mesos, podrà ser prorrogat mitjançant acords de les parts, sense que la duració total del contracte pugui excedir l’esmentat màxim.

.

.

Article 18. Subrogació del personal.

.

  Serà d’aplicació el Capítol IX, article 53, del IV Conveni col·lectiu estatal de les Indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals.

.

.

CAPÍTOL IV. Jornada i règim de treball.

.

.

Article 19. Jornada laboral.

.

  La jornada laboral serà de 40 hores setmanals de treball efectiu, tant en jornada intensiva o continuada com partida amb un còmput anual per cada any de 1.752 hores.

.

.

Article 20. Horari.

.

  L’horari serà pactat en cada empresa, entre aquesta i la representació dels treballadors en funció del tipus de servei que es presti.

.

.

Article 21. Serveis especials.

.

  Guàrdia: S’entén per guàrdia el temps que el treballador està disponible a les dependències de l’empresa fora de l’horari habitual de treball i/o realitzant treballs del servei com a conseqüència d’aquesta guàrdia.

  La quantia de la compensació econòmica per la realització de les guàrdies es composa d’un recàrrec del 50% sobre el preu de l’hora normal. Aquesta retribució es farà efectiva quan el treball realitzat no s’hagi compensat amb temps de descans.

  En tot cas es respectaran els pactes d’empresa que tinguin una regulació més favorable.

  Reforç: S’entén per reforç el temps durant el qual el treballador està a disposició de l’empresa fora de la jornada laboral i fora del centre de treball, però localitzable en tot moment, i, en cas de ser avisat, preparat per anar el més aviat possible al centre de treball o a qualsevol altre lloc assenyalat per l’empresa.

  Per tota la vigència del Conveni la quantia de la compensació econòmica per la realització del reforç és de 22,96 euros.

  En tot cas es respectaran els pactes d’empresa que tinguin una regulació més favorable.

  Els treballadors faran guàrdies i/o reforç segons les necessitats del servei, repartint-se equitativament entre els treballadors que les fan actualment.

.

.

.

Article 22. Hores extraordinàries.

.

  Tindran la consideració d’hores extraordinàries als efectes legals aquelles que excedeixin de la jornada màxima legal establerta en aquest Conveni col·lectiu.

  Les hores extraordinàries es compensaran preferentment amb descans, sempre que no pertorbi el normal procés productiu de les empreses. Les hores compensades per descans en els quatre mesos següents a la seva realització, no computaran a efectes del nombre màxim anual d’hores extraordinàries establert per l’article 35-2 de l’Estatut dels treballadors. En qualsevol cas, la seva compensació econòmica no podrà ser inferior a la de la hora ordinària.

  Sense perjudici del caràcter voluntari d’aquestes hores, en els termes legalment establerts i tenint en compte el caràcter públic de los serveis que es presten en aquesta activitat, i el deure de garantir la continuïtat del servei amb les mínimes interrupcions possibles, es consideraran, com a hores extraordinàries d’execució obligatòria per al treballador les següents:

  A) Circumstàncies de força major que afectin al servei

  B) Avaries o danys extraordinaris que requereixin reparacions urgents, o similars que, per la seva transcendència en el funcionament del servei siguin inajornables

  C) Altres circumstàncies de caràcter estructural derivada de la natura de l’activitat, així com qualsevol altre causa que pugui deteriorar greument la bona marxa del servei; sempre que no puguin ser substituïdes les hores extraordinàries, per la utilització de les diferents modalitats de contractació previstes legalment

.

  D’acord amb el que s’estableix a l’article 35.3 de l’Estatut dels treballadors, les hores regulades als apartats a) i b) anteriors no es tindran en compte pel còmput del número màxim d’hores extraordinàries autoritzades.

  Les hores extraordinàries realitzades en dies laborables tindran un recàrrec del 30% sobre el preu de l’hora normal (import base). Les hores extres festives (diumenges i festius intersetmanals i 24 i 31 de desembre) tindran un recàrrec del 60% sobre el preu de l’hora normal (import base).

.

.

Article 23. Vacances.

.

  Els treballadors de plantilla gaudiran d’unes vacances anuals de 26 dies feiners.

  Les vacances han de gaudir-se ininterrompudament. No obstant això, l’empresa pot autoritzar el gaudi fraccionat de les vacances, a conveniència de les necessitats del servei, però en aquest cas no poden superar-se els 30 dies naturals.

  Dintre dels 3 primers mesos de cada any, l’empresa ha d’acordar els períodes en que han de gaudir-se les vacances i ha de procurar, si les necessitats del servei ho permeten, atendre les peticions que en aquest sentit realitzin els treballadors.

  El personal que ingressa o cessa en el transcurs de l’any, gaudeix de les vacances que li corresponen segons el temps treballat.

.

.

Article 24. Llicències i permisos.

.

  Els treballadors tindran dret als permisos retribuïts previ avís i justificació, per algun dels motius i pel temps següent:

  - Quinze (15) dies naturals en cas de matrimoni.

  - Tres (3) dies naturals en cas de naixement de fill, malaltia greu, intervenció quirúrgica i mort de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan el treballador necessiti fer algun desplaçament a l’efecte fora de la província, el període de temps serà de quatre (4) dies.

  - Dos (2) dies per mort d’altres familiars, ampliant-se a tres (3) dies si el treballador ha de fer un desplaçament a l’efecte fora de la província on resideix.

  - Un (1) dia per trasllat del domicili habitual.

  - Els treballadors, per lactància de fills menors de nou (9) mesos, tindran dret a una reducció de la jornada, o absència del treball d’una hora, que podran dividir en dos fraccions a voluntat dels treballadors. Aquest permís podrà ser gaudit tant per la mare com pel pare, en cas de que ambdós treballin.

.

.

CAPÍTOL V. Règim econòmic general.

.

Article 25. Salari base.

.

  El salari base del personal afecte al present Conveni col·lectiu és el que es determina per cada nivell salarial en les taules de l’Annex 1.

.

.

Article 26. Antiguitat.

.

  La quantia de l’antiguitat és única, igual per a totes les categories.

  Per tota la vigència del Conveni, l’import es fixa en 80,34 euros bruts anuals. Aquest imports, no acumulables, es percebran prorratejats en les 12 mensualitats ordinàries.

  Els nous treballadors que ingressin a l’empresa el primer semestre de l’any natural meriten el premi el dia 1 de gener de cada any següent, els qui hi ingressin el segon semestre el meriten a partir de l’1 de juliol.

  Per als treballadors que tinguin un import superior, aquest s’incrementarà segons el que s’estableix en l’article 38.

  Els endarreriments de les antiguitats i els seus lliscament en altres conceptes retributius dels anys 2011, 2012 i 2013, si s’escau, s’abonaran, com a molt tard, en la nòmina del mes següent a la de la publicació del Conveni.

.

.

Article 27. Pagues extraordinàries.

.

  S’estableixen quatre (4) pagues extraordinàries que seran abonades amb les pagues ordinàries dels mesos de març, juny, setembre i el 20 de desembre, respectivament.

  Aquestes pagues consistiran en un salari base.

.

.

Article 28. Bossa d’estiu i de Nadal.

.

  Bossa d’Estiu:

  Per tota la vigència del Conveni, l’import de la bossa d’estiu, que s’abona junt amb la paga extraordinària de juny, queda fixada en 281,93 euros bruts.

.

  Bossa de Nadal:

  Per tota la vigència del Conveni, l’import de la bossa de Nadal, que s’abona junt amb la paga extraordinària de Nadal, és de 281,93 euros bruts.

.

.

Article 29. Participació de beneficis.

.

  La Participació de Beneficis, consistirà en un 15% del salari base mensual. Es percebrà junt amb les dotze mensualitats ordinàries, però no en les pagues extraordinàries.

.

.

Article 30. Millora de les prestacions per incapacitat temporal.

.

  En cas d’incapacitat temporal degudament acreditada per la Seguretat Social, com a conseqüència d’accident laboral o de malaltia professional, i també de malaltia comuna o accident no laboral, l’empresa ha de pagar al treballador que es trobi en aquesta situació la diferència entre el total del salari fix que percebi en el moment de produir-se la baixa i la prestació de la Seguretat Social que li pertoqui per aquesta contingència.

.

.

Article 31. Plus lloc de treball.

.

  S’estableix un plus de lloc de treball per als grups professionals 1, 2 i 3 per un import anual 437,75 euros bruts per tota la vigència del Conveni. Aquest import es percebrà prorratejat en els 12 mensualitats ordinàries a raó de 36,48 euros bruts. Aquest plus compensarà qualsevol altre que es pogués percebre en concepte de penositat, toxicitat, i/o perillositat.

.

.

Article 32. Plus Conveni.

.

  S’estableix un plus Conveni igual per a tots els grup professionals, que queda fixat per tota la vigència del Conveni en 401,70 euros bruts anuals.

  El plus de Conveni te caràcter de complement salarial, d’acord amb el que disposa l’article 26 de l’Estatut dels treballadors.

  El plus de Conveni es percep prorratejat en les dotze pagues ordinàries.

.

.

Article 33. Nocturnitat.

.

  Els treballadors que ocupin llocs de feina que requereixin treballar en horari nocturn entre les 22h fins a les 06h del matí, percebran el 25% del salari base diari del seu nivell salarial i en proporció al nombre d’hores treballades en horari nocturn.

  Si el treballador realitza fins a tres (3) hores nocturnes cobrarà exclusivament per les hores treballades. En el cas de que superés les esmentades tres (3) hores, cobraria aquest concepte per tota la jornada de treball.

.

.

Article 34. Menyscapte de diners.

.

  El personal que realitzi funcions de cobrament, tant a finestreta com a domicili, percebrà per aquest concepte la quantitat de 13,39 euros bruts mensuals. Aquest import serà fixa per tota la durada del Conveni.

.

.

Article 35. Dietes.

.

  Quan el treballador, per necessitat de l’Empresa, es desplaci fora de la localitat on s’ubiqui el seu lloc de treball, i li sigui impossible d’anar a dinar o sopar al seu domicili particular, li serà abonat l’import de la mateixa, prèvia justificació, amb un límit màxim d’11 euros per àpat. Aquest import serà fixa per tota la durada del Conveni.

  En tot cas, es respectaran els pactes d’empresa que tinguin una regulació més favorable.

.

.

Article 36. Utilització del vehicle particular.

.

  En el supòsit de que el treballador, per necessitats del servei i prèvia autorització de l’empresa, utilitzi el seu vehicle particular, percebrà per aquest concepte la quantitat de 0’19 euros per quilòmetre.

  Aquest import serà fixa per tota la durada del Conveni.

  En tot cas, es respectaran els pactes d’empresa que tinguin una regulació més favorable.

.

.

.

Article 37. Treballs de torn i plus de torn.

.

  S’entén per treballs de torns aquells que requereixen l’activitat permanent les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb torns de treball de 8 hores, amb variació setmanal del torn que correspon treballar i gaudint del descans setmanal en una jornada variable, sense que tinguin la qualificació d’hores extraordinàries les jornades treballades en diumenge o festiu intersetmanal. En cas de que hi hagués personal que de forma esporàdica realitzés treball per torns per substitució d’un altre treballador, aquest cobraria la part proporcional al temps efectivament treballat a torns.

  La retribució per tota la vigència del Conveni serà de 3,61 euros bruts per dia.

  En tot cas, es respectaran els pactes d’empresa que tinguin una regulació més favorable.

.

.

Article 38. Clàusula de revisió salarial.

.

  Els increments econòmics per l’any 2013 són els que es regulen a la Disposició Final d’aquest Conveni.

.

.

CAPÍTOL VI. Règim disciplinari.

.

.

Article 39. Règim disciplinari.

.

  Serà d’aplicació el Capítol VIII, articles del 44 al 52 del IV Conveni col·lectiu estatal de les Indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals.

.

.

CAPÍTOL VII. Previsió social.

.

.

Article 40. Assegurança d’accidents.

.

  Les empreses mantindran contractades al seu càrrec una assegurança d’accidents, laborals i extralaborals, que ha de cobrir el casos de mort, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, independentment de la protecció de la seguretat social.

  El seu import serà de (21.500 euros) vint-i-un mil cinc-cents euros a partir de la publicació d’aquest Conveni en el DOGC y per tota la durada del Conveni.

.

.

Article 41. Vinculació.

.

  L’assegurança d’accidents a la que es refereix l’article precedent, es vincularà a la permanència de l’assegurat a l’empresa.

.

.

CAPÍTOL VIII. Seguretat i higiene al treball.

.

.

Article 42. Seguretat i higiene.

.

  S’observaran les normes sobre seguretat i higiene al treball, establertes a la Llei 31/1995, sobre prevenció de riscos laborals i d’altres legislacions vigents que siguin d’aplicació.

.

CAPÍTOL IX. Drets sindicals.

.

.

Article 43. Representants dels treballadors.

.

  La representació dels treballadors estarà regida per Comitè o Delegats de personal. Els seus membres seran escollits i revocats pels treballadors, d’acord amb les disposicions legals vigents en aquesta matèria.

  Les competències i garanties de la representació dels treballadors serà l’establert en els articles 64 i 68 de l’Estatut dels treballadors i en la Llei Orgànica 11/1985, de llibertat sindical.

.

.

Article 44. Quota sindical.

.

  L’empresa procedirà al descompte en nòmina de la quota sindical corresponent a aquells treballadors que així ho sol·licitin.

  El treballador interessat en la realització d’aquesta operació, remetrà un escrit signat en el que s’expressarà amb claredat la seva voluntat de que es realitzi el descompte esmentat.

.

.

Article 45. Secció sindical.

.

  Els treballadors afiliats a un sindicat podran, en l’àmbit de l’empresa o centres de treball, constituir seccions sindicals, de conformitat amb l’establert a l’Estatut dels treballadors i d’altres normatives que siguin d’aplicació.

.

.

CAPÍTOL X. Formació.

.

.

Article 46. Cursos de formació.

.

  Les empreses, amb la col·laboració dels representats dels treballadors, podran organitzar cursos de formació i perfeccionament pel personal, orientats a aconseguir una major capacitació i productivitat i amb la finalitat addicional de possibilitar la mobilitat i promoció professional dels treballadors.

.

.

CAPÍTOL XI. Classificació professional i definicions.

.

.

Article 47. Classificació professional.

.

  A partir de 1r de gener de 2008 la classificació professional vigent serà la regulada al IV Conveni col·lectiu estatal de les Indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals, adoptant la definició de grups professionals i nivells dels articles 14 i 15 de dit Conveni. L’adaptació de la classificació professional vigent fins l’any del 2007 es va fer d’acord amb la taula d’equivalències establert a la Disposició transitòria primera del present Conveni.

.

.

.

CLÀUSULES FINALS.

.

.

Article 48. Regulació.

.

  Pel que fa a tot el que no s’estipula específicament en aquest Conveni, cal atenir-se al que disposa el IV Conveni col·lectiu estatal de les Indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals.

.

.

Article 49. Adhesió als procediments del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

  Les parts signants d’aquest Conveni, en representació dels treballadors i empreses compreses en l’àmbit personal del Conveni, pacten expressament la seva submissió als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, per a la resolució dels conflictes laborals de caràcter col·lectiu o plural que poguessin suscitar-se als efectes d’allò establert en els articles 63 i 154 del Text refós de la Llei de procediment laboral.

.

.

Article 50. Igualtat efectiva de dones i homes.

.

  Al respecte s’estarà a tot allò que disposa la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones, i d’un manera especial allò establert a l’article 63 del III Conveni col·lectiu estatal de les Indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d’aigües potables i residuals.

.

.

Article 51. Violència de gènere i assetjament.

.

  Al respecte s’estarà a tot allò que disposa la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com legislació i disposicions d’aplicació en matèria d’assetjament sexual i moral.

.

.

Article 52. Gènere neutre.

.

  Totes les referències fetes al text del Conveni als “treballadors”, “empleats”, “fills”, “interessats”, i altres referències aparentment fetes al gènere masculí, als efectes de una major simplificació en la redacció del text, s’entenen fetes a un gènere neutre, es a dir, també afecten al gènere femení.

.

.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

.

  Primera. La classificació professional del present Conveni s’adaptarà, a partir de 1r de gener de 2008, als factors d’enquadrament i grups professionals que regulen els articles 14 i 15 del III Conveni col·lectiu estatal del sector, d’acord amb la següent taula d’equivalències:

.

.

image1 345

.

image2 329

.

.

  Segona. Si durant la vigència d’aquest Conveni provincial de Lleida, les parts legitimades per la negociació pacten l’entrada en vigor d’un Conveni sectorial d’àmbit autonòmic per Catalunya, s’estarà a les condicions i terminis regulats en aquest, per a la substitució del Conveni provincial de Lleida pel d’àmbit autonòmic.

.

.

DISPOSICIÓ FINAL.

.

  En concepte de paga tancament Conveni provincial, es pagarà un import que serà únic, no consolidable, per aquelles persones que estiguin donades d’alta a la empresa, en data 31-12-2013, i proporcional al temps treballat durant l’any 2013. Les quantitats són les detallades a continuació:

.

.

.

image3 313

.

.

.

TAULA SALARIAL DEFINITIVA, ANYS 2011-2012-2013.

.

.

.

image4 254

.

.

.