Convenio Colectivo de Almacenaje, Conservaci贸n, Manipulaci贸n y Venta de Frutas y Verduras de Girona

Caracter铆sticas

afecta a miles de personas
Vigencia:
01/01/2017 - 31/12/2019

Duraci贸n: TRES A脩OS

Publicaci贸n:

2019/04/09 BOP GIRONA 70 CORRECCI脫N

脕mbito: PROVINCIAL
脕rea: GIRONA
C贸digo: 17002095012005
Actualizacion: 2019/04/09 BOP GIRONA 70 - CORRECCI脫N
Convenio Colectivo de Almacenaje, Conservaci贸n, Manipulaci贸n y Venta de Frutas y Verduras de Girona de 谩mbito Provincial. 脷ltima actualizaci贸n a: 2019/04/09. Vigencia de: 01/01/2017 a 31/12/2019. Duraci贸n Tres A帽os. 脷ltima publicaci贸n en BOP GIRONA 70 del tipo: CORRECCI脫N

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 11 – 16 de gener de 2018)

Article Preliminar. Parts signat脿ries

Article 1. 脌mbit funcional.

Article 2. 脌mbit territorial.

Article 3. Vig猫ncia.

Article 4. Den煤ncia i revisi贸.

Article 5. Jornada.

Article 6. Vacances.

Article 7. Llic猫ncies retribu茂des.

Article 8. Drets de la dona treballadora en el cas d’embar脿s.

Article 9. Protecci贸 del treballador.

Article 10.

Article 11. Retribuci贸 salarial.

Article 12. Gratificacions extraordin脿ries.

Article 13. Hores extraordin脿ries.

Article 14. Sortides, viatges, dietes i despla莽aments.

Article 15. Indemnitzaci贸 per causa de mort o per invalidesa absoluta.

Article 16. Plus de treballs nocturns, t貌xics, penosos i perillosos.

Article 17. Cl脿usula d’inaplicaci贸.

Article 18. Salaris pactats.

Article 19. Roba de treball.

Article 20. Bestretes.

Article 21. Classificaci贸 dels treballadors segons la seva perman猫ncia.

Article 22. Classificaci贸 Professional.

Article 23. Contractes de treball.

Article 24. Treballadors fixos discontinus.

Article 25. Exced猫ncies.

Article 26. Formaci贸 professional i cultural.

Article 27. Abs猫ncia al treball.

Article 28. Garantia de compliment d’obligacions socials.

Article 29. Funcions dels representants sindicals: comit猫s i delegats.

Article 30 . Garanties dels representants sindicals.

Article 31. Hores sindicals.

Article 32 . Locals i tauler d’anuncis.

Article 33. Quotes sindicals.

Article 34. Drets laborals.

Article 35.

Article 36. Comit猫s intercentres.

Article 37. Legitimaci贸.

Article 38. Llic猫ncies en cas de negociaci贸 del conveni.

Article 39. Comissi贸 Parit脿ria.

Article 40. Funcions de la Comissi贸 Parit脿ria.

Article 41. Procediment.

Article 42. R猫gim disciplinari.

Article 43. Indivisibilitat del conveni.

Article 44. Garanties individuals.

Article 45. Condicions anteriors a l’entrada en vigor del conveni.

Article 46. Condicions futures a l’entrada en vigor del conveni.

Article 47. Dret supletori.

Article 48. Increment salarial.

Article 49.

Article 50.

Article 51. Fred industrial.

Article 52.

Article 53.

Article 54.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL PRIMERA.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL SEGONA. Igualtat d’oportunitats.

DISPOSICI脫 TRANSIT脪RIA PRIMERA.

DISPOSICI脫 TRANSIT脪RIA SEGONA.

ANNEX I. Taules 2017.

ANNEX 2. Taules 2018.

ANNEX 3. Taules 2019.

CORRECCI脫N TABLA (BOP N煤m. 70 – 9 d’abril de 2019)

.

.

CONVENIO COLECTIVO (BOP N煤m. 11 – 16 de gener de 2018)

.

.

Resoluci贸 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector d’emmagatzematge, conservaci贸, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona, per als anys 2017-2018-2019 (codi de conveni n煤m. 17002095012005).

.

.

  Vist el text del Conveni col路lectiu de treball del sector d’emmagatzematge, conservaci贸, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona, per als anys 2017-2018-2019 subscrit, d’una banda, per l’Associaci贸 de Centrals Hortofruct铆coles de la prov铆ncia de Girona i, de l’altra, per UGT i CCOO, el dia 27 de novembre de 2017, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸, Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 del Conveni col路lectiu de treball del sector d’emmagatzematge, conservaci贸, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona, per als anys 2017-2018-2019 (codi de conveni n煤m. 17002095012005) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Girona.

  -2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  Girona, 22 de desembre de 2017.

  Marta Casacuberta i Sol脿.

  Directora dels Serveis Territorials.

.

.

.

.

CONVENI COL路LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR D’EMMAGATZEMATGE, CONSERVACI脫, MANIPULACI脫 I VENDA DE FRUITES I VERDURES DE LES COMARQUES DE GIRONA 2017-2018-2019.

.

.

  Pre脿mbul.

  La negociaci贸 col路lectiva t茅 com a finalitat fonamental la millora de les condicions de treball del grup de persones que estan en l’脿mbit funcional del Conveni. El que s’acaba de signar avui aqu铆, 茅s voluntat de les parts que tingui una major transcend猫ncia, i volen que quedi const脿ncia del seu clam en favor del sector del que viuen. En definitiva encara que el t铆tol del Conveni 茅s el de: Sector d’Emmagatzematge, Conservaci贸, Manipulaci贸 i Venda de Fruites i Verdures; tots sabem que a Girona vol dir Sector de la Poma.

  Aquest Conveni 茅s doncs el de la denominaci贸 Poma de Girona. Treballar en un sector “denominaci贸 d’origen” ens omple d’orgull perqu猫 som el pont que posa en contacte la natura i les urbs amb la garantia que suposa el reconeixement d’una declaraci贸 d’origen.

  La negociaci贸 del Conveni ha esdevingut llarga i feixuga per貌 tothom ha cedit en alguna de les seves leg铆times aspiracions, tant els productors com els treballadors igualment. Som conscients uns i altres que tenim a les nostres mans una petita joia de la que, els gironins, poden sentir-nos orgullosos.

  Cal explicar b茅 que la poma de Girona amb les seves varietats: Gala, Golden, Vermella i Granny Smiht, no t茅 res a envejar de les pomes Marlene, Italiana i Francesa. Els firmants del Conveni, productors de la Poma i treballadors, garanteixen la seva qualitat i fan una crida a la societat per que ajudi al sector: com, comprant “pomes de Girona denominaci贸 d’origen.” Podem assegurar-los que gaudiran d’una fruita sensacional i entendran perqu猫 la “serp” va aconseguir f脿cilment que l’Eva meng茅s aquesta fruita prohibida, reservada per els paladars mes refinats.

  La firma del Conveni assegura la continu茂tat del cultiu i comercialitzaci贸 de la poma de Girona, i per tant del gaudir d’aquesta fruita paradis铆aca que amb el nostre treball, productors i treballadors, posem a disposici贸 de la societat en general perqu猫 puguin acreditar la seva excel路l猫ncia i atendre les seves qualitats a tot arreu.

.

.

Article Preliminar. Parts signat脿ries

.

  S贸n parts signat脿ries del present Conveni, d’una part i com a representaci贸 dels treballadors: Federaci贸 de Ind煤stries i Treballadors Agroalimentaris de UGT i Federaci贸 Agroaliment脿ria de CCOO de les Comarques Gironines, i d’altra part l’Associaci贸 de Centrals Hortofruct铆coles de la Prov铆ncia de Girona, com a representaci贸 empresarial.

  Ambdues parts es reconeixen m煤tuament legitimaci贸 i capacitat suficient per negociar aquest Conveni.

.

.

Article 1. 脌mbit funcional.

.

  Aquest Conveni col路lectiu obligar脿 totes les empreses, d’emmagatzematge, conservaci贸, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures, i afectar脿 la totalitat dels treballadors de les esmentades empreses.

  Les empreses de nova creaci贸 que, per ra贸 territorial o funcional, hagin d’estar compreses en aquest conveni, es regiran en les seves activitats pel mateix, a partir de la data de la seva creaci贸.

.

.

Article 2. 脌mbit territorial.

.

  El Conveni afectar脿 tots els centres de treball que, dins del seu 脿mbit funcional, es trobin situats a la prov铆ncia de Girona, encara que el domicili social de l’empresa a la qual pertanyen radiqui fora de la prov铆ncia.

.

.

Article 3. Vig猫ncia.

.

  La durada d’aquest Conveni ser脿 de tres anys a partir de l’1 de gener del 2017 i finalitzar脿, per tant, el 31 de desembre del 2019. Es podr脿 prorrogar any rere any, per t脿cita reconducci贸, si no es produ铆s una den煤ncia d’aquest conveni. Produir脿 efectes econ貌mics a partir de l’1 de gener del 2017.

.

.

Article 4. Den煤ncia i revisi贸.

.

  Qualsevol de les parts firmants del present conveni podran sol路licitar per escrit a l’altra la revisi贸 del mateix, amb un m铆nim de tres mesos d’antelaci贸 al venciment del termini inicial de la vig猫ncia senyada en l’article anterior, o de qualsevol de les seves pr貌rrogues.

.

.

Article 5. Jornada.

.

  La jornada durant els anys 2017, 2018 i 2019 ser脿 de 1792 hores anuals de treball efectiu.

  Els treballadors fixos que desenvolupen el seu treball en jornada continuada, com tamb茅 els eventuals i fixos discontinus que hagin realitzat una jornada de sis o de m茅s hores consecutives, tindran dret a quinze minuts de descans no retribu茂ts que en cap cas es computaran com a jornada de treball.

  Els treballadors tindran dret a sol路licitar de les empreses la permuta del seu torn de treball amb altres treballadors de la seva mateixa categoria i lloc de treball.

  La sol路licitud es far脿 per escrit amb una antelaci贸 de set dies com a m铆nim a la data en la qual s’hagi d’efectuar la permuta. Les empreses resoldran la sol路licitud d’acord amb les necessitats de la producci贸 i comunicaran la seva decisi贸 als interessats i als delegats de personal o comit猫 d’empresa.

.

.

Article 6. Vacances.

.

  Els treballadors compresos en l’脿mbit d’aplicaci贸 d’aquest Conveni amb una antiguitat m铆nima d’un any en l’empresa, gaudiran d’un total de 30 dies naturals de vacances, corresponent a 22 dies laborables, distribu茂t entre els mesos de novembre al juliol, a fi d’evitar perjudicis a les empreses durant els mesos de m茅s activitat laboral. El personal que presta els seus serveis en l’脿mbit administratiu, podr脿 gaudir de les vacances al llarg de tot l’any.

  Les retribucions a percebre durant el per铆ode de vacances seran el salari mensual realment cobrat.

  Per als treballadors no fixos, l’import de les vacances est脿 prorratejat dins el salari hora de les taules annexes.

  Respecte de l’elaboraci贸 del calendari de vacances aquest es far脿 a primers d’any d’acord amb la legislaci贸 vigent, sense perjudici de la modificaci贸 posterior mitjan莽ant l’acord corresponent.

  Quan el per铆ode de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embar脿s, el part o la lact脿ncia natural o amb el per铆ode de suspensi贸 del contracte de treball previst a l’article 38.3 de l’Estatut dels treballadors, es tindr脿 dret a gaudir les vacances en data diferent de la incapacitat temporal o a la de gaudir del perm铆s que per aplicaci贸 d’aquest precepte li correspongu茅s, al finalitzar el per铆ode de suspensi贸, encara que hagi acabat l’any natural a qu猫 corresponguin.

  En el sup貌sit que el per铆ode de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per conting猫ncies diferents a les assenyalades en el par脿graf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les, total o parcialment, durant l’any natural a qu猫 corresponguessin, el treballador podr脿 fer-les un cop finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut m茅s de divuit mesos a partir del final de l’any en qu猫 s’hagin originat.

.

.

Article 7. Llic猫ncies retribu茂des.

.

  El treballador/a, sempre que avisi amb la major antelaci贸 possible i ho justifiqui de manera adequada, podr脿 faltar o absentar- se del treball, amb dret a remuneraci贸, durant el temps i algun dels motius que a continuaci贸 s’exposen:

  - Per matrimoni del treballador/a o per uni贸 de fet: quinze dies. En aquest 煤ltim sup貌sit el treballador/a haur脿 d’aportar certificat de conviv猫ncia expedit per l’ajuntament o organisme competent. Aquesta llic猫ncia nom茅s es concedir脿 un cop cada deu anys.

  - Tres dies en els casos de naixement de fill, per defunci贸, accident o malaltia greu o hospitalitzaci贸 o intervenci贸 quir煤rgica sense hospitalitzaci贸 que precisi rep貌s domiciliari de parents fins el segon grau de consanguinitat i afinitat. Quan per aquest motiu, el treballador/a necessiti fer un despla莽ament, el termini ser脿 de cinc dies, sempre que el despla莽ament sigui superior a 150 kil貌metres des de la resid猫ncia del treballadors.

  En els casos de malaltia, accident o hospitalitzaci贸 referenciats en l’apartat anterior, es podr脿 exercir el gaudi d’aquest perm铆s en qualsevol moment de la hospitalitzaci贸 o durant la situaci贸 de convalesc猫ncia del familiar.

  - Casament de fills, n茅ts, germans, germans pol铆tics, pares o pares pol铆tics: d’un a tres dies, segons les mateixes condicions que l’apartat anterior.

  - Pel temps indispensable, pel compliment de un deure inexcusable de car脿cter p煤blic i personal.

  - Ex脿mens: el temps indispensable per a la seva realitzaci贸, amb l’obligaci贸 per part del treballador/a de justificar-ne l’assist猫ncia a les proves que es tracti.

  - Per canvi de domicili habitual: dos dies.

  - Un dia per any natural per a assumptes propis, havent d’avisar amb la major antelaci贸 possible i sense necessitat de justificaci贸 posterior.

  - Les treballadores, per lact脿ncia d’un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’abs猫ncia del treball, que podran dividir en dues fraccions. La dona, a voluntat pr貌pia, podr脿 substituir aquest dret per a una reducci贸 de mitja hora de la jornada normal amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes. En aquest 煤ltim cas, el nombre de jornades a gaudir per la total acumulaci贸 ser脿 de 13 dies efectius de treball. Aquest perm铆s podr脿 ser gaudit indistintament per la mare o el pare en cas que ambd贸s treballin.

.

.

Article 8. Drets de la dona treballadora en el cas d’embar脿s.

.

  Pel que fa als drets de la dona treballadora en cas d’embar脿s s’estar脿 a all貌 que estableix la legislaci贸 vigent.

.

.

Article 9. Protecci贸 del treballador.

.

  Els treballadors/es que, per accident, malaltia o altres circumst脿ncies vegin disminu茂da la seva capacitat, seran destinats a llocs de treball adequats a les seves aptituds, dintre de la localitat on presten el seus serveis, sempre que aix貌 sigui possible.

.

.

Article 10.

.

  Maternitat:

  La dona embarassada tindr脿 dret des del moment en que tingui diagn貌stic de l’embar脿s, quan existeixin diferents llocs de treball, al canvi de lloc si es demostra que les condicions de treball, toxicitat, perillositat, penositat, mat猫ries primeres, etc., poden influir negativament a la treballadora o al fetus, assegurant-se el mateix salari, categoria i la incorporaci贸 al seu lloc de treball habitual quan la treballadora es reincorpori despr茅s del part.

  Aquest canvi es produir脿 per certificaci贸 facultativa de la Seguretat Social.

  L’empresa designar脿 a la persona que es veur脿 afectada per la permuta, qui, pel car脿cter de provisionalitat de la situaci贸 es reincorporar脿 al seu lloc anterior quan l’embarassada es reincorpori despr茅s del part. Els permisos sol路licitats per les treballadores per a realitzar, pr猫via justificaci贸, en hores laborables els exercicis del part sense dolor, han de ser concedits per les empreses, essent aquestes abs猫ncies a c脿rrec de les empreses.

.

  Paternitat:

  En el sup貌sit de naixement de un fill, adopci贸 o acolliment, el treballador tindr脿 dret a la suspensi贸 del contracte durant 4 setmanes ininterrompudes ampliables en el sup貌sit de part, adopci贸 o acolliment m煤ltiples en dos dies m茅s per cada fill a partir del segon. El treballador haur脿 de comunicar a l’empresari amb una antelaci贸 de 15 dies l’exercici d’aquest dret. En el cas d’utilitzar-lo a continuaci贸 del perm铆s de naixement, el preav铆s ser脿 amb dos dies d’antelaci贸.

.

  Lact脿ncia:

  Les treballadores, per lact脿ncia per un fill menor de nou mesos, tindran dret a una hora d’abs猫ncia de treball, que podran dividir en dos fraccions. La duraci贸 del perm铆s s’incrementar脿 proporcionalment en el cas de part m煤ltiple. La dona per pr貌pia voluntat podr脿 substituir aquest dret per una reducci贸 de mitja hora a la seva jornada normal amb la mateixa finalitat o b茅 acumular-ho en jornades completes. En aquest 煤ltim cas el n煤mero de jornades que es gaudir脿 per la total acumulaci贸 ser脿 de 13 dies de treball. Aquest perm铆s podr脿 ser gaudit indistintament per la mare o el pare en el cas que els dos treballin.

.

  Atenci贸 als fills menors:

  Pel que fa a l’atenci贸 als fills menors s’estar脿 a all貌 que disposa la legalitat vigent.

  Els treballadors/es que tinguin fills menors de 12 anys al seu c脿rrec, podran sol路licitar el canvi de torn amb algun company/a que tingui la mateixa categoria professional i tingui similar lloc de treball.

  Les empreses concediran aquesta permuta, sempre que les necessitats de producci贸 ho permetin.

.

.

Article 11. Retribuci贸 salarial.

.

  El salari que percebran els treballadors acollits a aquest Conveni ser脿 el que figura en les taules salarials annexes. Els salaris es pagaran del dia 1 al 5 de cada mes.

  Els treballadors eventuals, percebran el salari hora que s’especifica, tamb茅, en les taules salarials i que inclou la part proporcional de vacances, gratificacions extraordin脿ries, diumenges i festius.

.

.

Article 12. Gratificacions extraordin脿ries.

.

  En els mesos de juny i de desembre, les empreses abonaran als seus treballadors una paga corresponent a trenta dies del salari m茅s els complementes ad personam de l’article 44 d’aquest Conveni. El pagament de la paga de desembre es far脿 el dia 23 de desembre.

  Les quantitats corresponents a les gratificacions extraordin脿ries figuren prorratejades en el salari hora especificat en les taules annexes dels treballadors no fixes.

.

.

Article 13. Hores extraordin脿ries.

.

  La Direcci贸 de l’empresa informar脿 peri貌dicament al Comit猫 d’Empresa, als delegats sindicals respecte del nombre d’hores extraordin脿ries fetes, especificant-ne les causes i, si s’escau, de la distribuci贸 que se n’ha fet per seccions. Per a la resta en aquesta mat猫ria s’estar脿 al que estableixen les disposicions legals vigents o a all貌 que es pacti a cada empresa. Les hores extres festives tindran un rec脿rrec d’un 27,5%. Tamb茅 s’estableix un plus festiu per quan es treballin els dies festius intersetmanals de 5,5 鈧 l’hora.

  Les hores extres corresponents a festius, i pel que fa al plus festiu, podr脿 ser compensat, a triar pel treballador, pel plus dinerari o amb temps de descans equivalent.

.

.

Article 14. Sortides, viatges, dietes i despla莽aments.

.

  Els treballadors que per necessitats de l’empresa hagin de realitzar un servei fora de l’empresa tindran dret a que se’ls aboni les despeses que hagin efectuat, un cop feta la corresponent justificaci贸.

  Els treballadors que per motius de feina siguin despla莽ats per l’empresa a localitats diferents d’aquelles on hagin de realitzar el seu treball habitual, tindran dret a percebre a c脿rrec de l’empresa les quantitats que es determinen, de com煤 acord entre ambdues parts, o a que se’ls faciliti els mitjans de transport necessaris.

  En tot cas es fixen els imports seg眉ents per l’any 2017:

  - M itja dieta: 12 Euros, per l’any 2017; pels anys 2018 i 2019: 12’50 Euros.

  - Dieta completa: 50 Euros, per l’any 2017; pels anys 2018 i 2019: 55,50 Euros.

  - Kilometratge: 0’25 Eur/km, per l’any 2017; pels anys 2018 i 2019: 0’26 Eur/km.

.

.

Article 15. Indemnitzaci贸 per causa de mort o per invalidesa absoluta.

.

  A partir de l’1 de gener de 2017, si com a conseq眉猫ncia d’accident laboral s’esdevingu茅s una situaci贸 d’invalidesa en el grau d’incapacitat permanent i absoluta per a tota classe de treball, l’empresa abonar脿 al treballador la quantitat de vint-i-cinc mil euros (25.000 鈧), a un tant al莽at i per una sola vegada. Si esdevingu茅s la mort la quantitat a percebre ser脿 tamb茅 de vint-i-cinc mil euros (25.000 鈧). Tindran dret a aquesta percepci贸 els beneficiaris de la persona accidentada o, en el seu defecte, la v铆dua o dret havent.

  Les empreses que en la actualitat tinguin ja coberta tal conting猫ncia sigui mitjan莽ant asseguran莽a col路lectiva o individual a nom dels seus treballadors, s’entendr脿 que compleixen aquesta obligaci贸, sempre que cobreixi l’esmentada quantitat. Tanmateix, les empreses podran complir aquesta obligaci贸 subscrivint, soles o en grup, una p貌lissa individual o col路lectiva, a elecci贸 de l’empresa.

.

.

Article 16. Plus de treballs nocturns, t貌xics, penosos i perillosos.

.

  Les hores treballades entre les deu de la nit i les sis del mat铆, com tamb茅 els treballs qualificats com excepcionalment perillosos, t貌xics o penosos per la normativa legalment establerta , tindran una retribuci贸 del salari que es cobri en cada moment m茅s un 25%.

.

.

Article 17. Cl脿usula d’inaplicaci贸.

.

  17.1. Amb l’objectiu del manteniment de l’ocupaci贸 en les empreses i previ a la amortitzaci贸 o p猫rdua de llocs de treball de car脿cter individual o col路lectiu, d’acord amb l’establert legalment, es podr脿 inaplicar en l’empresa les condicions previstes en el present conveni col路lectiu, determinant amb exactitud les noves condicions de treball aplicables i la seva durada, que no es podr脿 prorrogar m茅s enll脿 del moment en qu猫 resulti aplicable un nou conveni.

  L’empresa que decideixi no aplicar el seg眉ent conveni ha d’informar a la Comissi贸 Parit脿ria del present Conveni de l’obertura del procediment.

  Per acord entre els representants de l’empresa i la direcci贸 de la mateixa, les causes que van motivar la inaplicaci贸 podran ser revisades amb car脿cter anual, mitjanant l’obertura d’un nou procediment d’inaplicaci贸.

  17.2. Per a l’efectivitat de les anteriors mesures, s’haur脿 de desenvolupar, en les empreses en qu猫 existeixin representants legals dels treballadors, un per铆ode de consultes amb els mateixos de durada no superior a quinze dies, que versar脿 sobre les causes motivadores de la decisi贸 empresarial i la possibilitat d’evitar o reduir els seus efectes, aix铆 com sobre les mesures necess脿ries per atenuar les seves conseq眉猫ncies per als treballadors afectats.

  L’empresa haur脿 de justificar la necessitat de posar en marxa aquestes mesures aportant per a aix貌 la documentaci贸 i informaci贸 necess脿ries a l’efecte: mem貌ria explicativa de les causes i relaci贸 de les previsions i de les mesures de car脿cter general que tingui previst prendre per solucionar la situaci贸, depenent de si les causes s贸n organitzatives, productives, t猫cniques o econ貌miques.

  17.3. La intervenci贸 com a interlocutors davant la direcci贸 de l’empresa en el procediment de consultes correspondr脿 a les seccions sindicals quan aquestes aix铆 ho acordin, sempre que sumin la majoria dels membres del comit猫 d’empresa o entre els delegats de personal.

  17.4. Durant el per铆ode de consultes, les parts han de negociar de bona fe, amb vistes a la consecuci贸 d’un acord. Aquest acord requereix la conformitat de la majoria dels membres del comit猫 o comit猫s d’empresa, dels delegats de personal, si 茅s el cas, o de representacions sindicals, si n’hi ha, que, en conjunt, representin la majoria d’aquells.

  17.5. L’empresari i la representaci贸 dels treballadors podran acordar, en qualsevol moment, la substituci贸 del per铆ode de consultes per la sol路licitud de mediaci贸 o d’arbitratge establert en el present conveni col路lectiu.

  17.6. En les empreses en qu猫 no hi hagi representaci贸 legal dels mateixos, aquests podran optar per atribuir la seva representaci贸 per a la negociaci贸 de l’acord, a la seva elecci贸, a una comissi贸 d’un m脿xim de tres membres integrada per treballadors de la pr貌pia empresa i triada per aquests democr脿ticament o a una comissi贸 d’igual nombre de components designats, segons la seva representativitat, pels sindicats signants del present Conveni Col路lectiu.

  En aquest segon sup貌sit, l’empresari podr脿 atribuir la seva representaci贸 a les organitzacions empresarials en les que estigu茅s integrat.

  En tots els casos, la designaci贸 s’ha de fer en un termini de cinc dies a comptar des de l’inici del per铆ode de consultes, sense que la falta de designaci贸 pugui suposar la paralitzaci贸 del mateix. Els acords de la comissi贸 requereixen el vot favorable de la majoria dels seus membres.

  17.7. En cas d’acord, aquests ha de ser notificat a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni Col路lectiu en els set dies seg眉ents a la seva consecuci贸, amb indicaci贸 expressa de les condicions de treball a aplicar en aquesta empresa.

  17.8. La Comissi贸 Parit脿ria ha d’acusar recepci贸 de l’acord, i a inst脿ncia de qualsevol dels seus integrants, emetr脿 dictamen en els set dies seg眉ents, sobre si l’acord de inaplicaci贸 i la programaci贸 de la recuperaci贸 de les condicions de treball suposen o no l’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni Col路lectiu, relatives a l’eliminaci贸 de les discriminacions retributives per raons de g猫nere.

  17.9. En cas de desacord, qualsevol de les parts podr脿 sotmetre la discrep脿ncia a la Comissi贸 Parit脿ria del Conveni Col路lectiu que disposar脿 d’un m脿xim de set dies per pronunciar-se, a comptar des de que la discrep脿ncia sigui plantejada. En cas de desacord en la Comissi贸 Parit脿ria, la mateixa decidir脿 sotmetre a l’arbitratge recollit en el conveni o sotmetre als mecanismes previstos en el V Acord sobre Soluci贸 Aut貌noma de Conflictes Laborals. En cas de no arribar a un acord o un laude arbitral en el termini m脿xim de quinze dies, s’entendr脿 que no s’ha solucionat la discrep脿ncia als efectes legals oportuns.

.

.

Article 18. Salaris pactats.

.

  Han estat incrementats en un 1’8% respecte dels de l’any immediatament anterior.

  Aquests salaris ja venen incorporats a les Taules Salarials de l’Annex 1, Annex 2 i Annex 3.

  Pels anys 2017, 2018 i 2019 els nivells salarials establerts per categoria professional x 3.

.

.

Article 19. Roba de treball.

.

  Les empreses lliuraran als seus treballadors, a l’inici de la campanya, com a m脿xim, la roba de treball necess脿ria per a l’exercici efectiu de les tasques encomanades.

  L’empresa lliurar脿 roba d’abric adient als treballadors que realitzin tasques a l’interior de cambres frigor铆fiques. L’empresa reposar脿 quan sigui necessari la roba deteriorada.

  Tota la roba de treball que s’entregui als treballadors es far脿 sempre d’acord amb el servei de prevenci贸.

.

.

Article 20. Bestretes.

.

  Els treballadors afectats per aquest Conveni, tindran dret a percebre, bestretes a compte del treball ja realitzat, abans del dia assenyalat per al pagament amb car脿cter excepcional.

.

.

Article 21. Classificaci贸 dels treballadors segons la seva perman猫ncia.

.

  a) Fixos: aquells treballadors que presten els seus serveis en l’empresa d’una forma continuada i permanent, es consideraran fixos.

  b) Fixos discontinus: aquells treballadors que realitzen treballs normals i propis del sector d’activitat discontinua de cada campanya, es consideraran fixos discontinus.

  c) Eventuals: aquells que sense tenir relaci贸 permanent amb l’empresa, s贸n contractats per un temps determinat, per circumst脿ncies de mercat, acumulaci贸 de treball, exc茅s de comandes o raons de campanya o temporada, encara que es tracti d’una activitat normal de l’empresa, es consideraran eventuals.

  d) Eventuals a temps parcial: aquells treballadors que per les circumst脿ncies assenyalades en l’apartat anterior, s贸n contractats per un temps determinat per treballar un nombre espec铆fic d’hores al dia o a la setmana o de dies a la setmana o al mes, inferiors a la jornada habitual de treball en l’activitat, es consideraran com a eventuals a temps parcial.

  e) Interins: els treballadors contractats per substituir els fixos o fixos discontinus, que els afecti l’horari i la classificaci贸 professional, com el treball que el treballador substitu茂t efectuava, es consideraran interins. En cas que el treballador substitu茂t no es reincorpor茅s al treball, i qued茅s sense efecte la causa que va produir la substituci贸, els interins tindran prefer猫ncia a ocupar la seva pla莽a, davant de qualsevol altre treballador.

.

.

Article 22. Classificaci贸 Professional.

.

  Els grups que a continuaci贸 es descriuen corresponen als habituals en aquest sector. El nivell salarial que s’assigna en cada grup salarial ve determinat en les taules salarials annexes.

  Descripci贸 dels grups professionals Nivell 1. Gerents: directors departament: persones que tenen la responsabilitat directa en la gesti贸. Desenvolupen les seves funcions amb un alt grau d’iniciativa, autonomia i responsabilitat.

  Nivell 2. Administratius: persones que actuen sota les ordres d’un cap, si n’hi ha, i porten a terme feines administratives que requereixin iniciativa.

  Nivell 3. Auxiliars administratius: persones que es dediquen a realitzar operacions administratives elementals.

  Nivell 4. T猫cnics i caps de departament i comercials: persones que sota la depend猫ncia directa de la ger猫ncia o direcci贸 es fan directament responsables d’un o m茅s departaments o desenvolupen les tasques de comercial.

  Nivell 5. Auxiliars t猫cnics i de departament: persones sota les ordres dels t猫cnics, caps de Departament o administratius, si ni hagu茅s, que realitzen feines amb iniciativa i responsabilitat restringida.

  Nivell 6. Oficials i caps de secci贸: experts en un ofici com a mec脿nic, electricistes, instal路ladors: cap de secci贸.

  Nivell 7. Auxiliars d’oficial: persones que sense ser oficials realitzen tasques de suport als oficials o feines que no requereixen uns alts coneixements d’algun ofici.

  Nivell 8. Especialistes de 1a: operaris que realitzen feines molt especialitzades i que requereix un alt grau de coneixement dels processos en els quals estan treballant. Amb un cert grau d’autonomia i alta responsabilitat .

  Nivell 9. Especialistes de 2a: realitza feines especialitzades amb un nivell inferior de responsabilitat i sense tenir un coneixement tant profund dels processos.

  Nivell 10. Auxiliar d’especialista: comen莽a a realitzar algunes feines pr貌pies d’especialista alhora que desenvolupa feines pr貌pies d’operari.

  Nivell 11. Operaris polivalents: operaris de producci贸 dels quals es pot requerir un esfor莽 f铆sic m茅s alt que als operaris de producci贸. O que en un moment determinat de la campanya realitzen diferents tasques polivalent, que comporten un coneixement espec铆fic d’algun proc茅s determinat.

  Nivell 12. Operaris de producci贸 1a: tasques pr貌pies de producci贸 com envasar fruita, etiquetatge, preparar comandes, seleccionar fruita, tasques diferents en funci贸 del moment de la campanya. Entrar fruita, carregar o descarregar palox o palets. Fer controls, operar m脿quines, etc., Amb experi猫ncia i responsabilitat.

  Nivell 13. Operari de producci贸 2a: menys experi猫ncia, feines m茅s senzilles, treballs manuals o de poca complexitat.

  Nivell 14. Auxiliar de producci贸: desenvolupen tasques senzilles d’ajudants dels operaris de producci贸. Degut a la temporalitat i rotaci贸 del sector i la seva incid猫ncia en aquest grup aquelles persones que ostentin el mateix als dotze mesos pujaran al grup corresponent al nivell 13.

.

.

Article 23. Contractes de treball.

.

  Sobre aquesta mat猫ria s’estar脿 a all貌 que reguli la legislaci贸 vigent en cada moment.

.

.

Article 24. Treballadors fixos discontinus.

.

  La concessi贸 de treball als treballadors fixos discontinus es realitzar脿 respectant l’ordre d’antiguitat en l’empresa, dins de cada categoria professional, la qual cosa es comunicar脿 als membres del Comit猫 d’empresa o delegats de personal, perqu猫 en tinguin coneixement.

  Els treballadors fixos discontinus que no s’incorporin al treball, sense causa justificada, quan hagin estat requerits els seus serveis per l’empresa, ja sigui per escrit o telegr脿ficament, els hi quedar脿 extingida la seva relaci贸 laboral.

.

.

Article 25. Exced猫ncies.

.

  Sobre aquesta mat猫ria s’estar脿 a all貌 que disposi la legislaci贸 vigent.

.

.

Article 26. Formaci贸 professional i cultural.

.

  El treballador tindr脿 dret als seg眉ents permisos:

.

  a) Els permisos que calguin per presentar-se als ex脿mens, com tamb茅 tindr脿 prefer猫ncia per a escollir el torn de treball, si aquest 茅s el r猫gim instaurat en l’empresa, en el cas que cursi estudis per a l’obtenci贸 d’un t铆tol acad猫mic o professional. En aquest cas ho comunicar脿 a l’empresa amb set dies d’antelaci贸 com a m铆nim.

  b) Els treballadors tindran tamb茅 dret a l’adaptaci贸 de la jornada ordin脿ria de treball per assistir a cursos de formaci贸 professional o els permisos que calguin per a formaci贸 o perfeccionament professional amb reserva del lloc de treball, un cop concedit el perm铆s de l’empresa d’acord amb les necessitats de producci贸.

.

.

Article 27. Abs猫ncia al treball.

.

  En totes les situacions d’abs猫ncia al treball, el treballador presentar脿 els justificants en el termini m脿xim de dos dies des que li siguin requerits per l’empresa.

.

.

Article 28. Garantia de compliment d’obligacions socials.

.

  Les empreses lliuraran fotoc貌pia del comunicat d’alta a la Seguretat Social, degudament diligenciat per l’INSS a tots els treballadors que portin al seu servei un mes com a m铆nim, sempre que ho sol路licitin, en un termini de deu dies.

.

.

Article 29. Funcions dels representants sindicals: comit猫s i delegats.

.

  Les funcions principals dels representants dels treballadors reconeguts legalment, seran les seg眉ents:

.

  a) Tindran acc茅s a les llistes dels treballadors fixos i fixos-discontinus, on constar脿 l’antiguitat inicial, els quals seran facilitats per l’empresa.

  b) Informaci贸 dels expedients per faltes greus o molt greus.

  c) L’empresa els facilitar脿 informaci贸 anticipada en els seg眉ents assumptes:

  1. Iniciaci贸 d’expedients per reestructuraci贸 de plantilla i per cessaments totals o parcials, definitius o temporals.

  2. Plans de formaci贸 professional de l’empresa.

  3. Trasllat total o parcial d’instal路lacions.

  d) En les diferents modalitats de contractes de treball que s’utilitzen en l’empresa, com tamb茅 dels documents relatius a l’acabament del contracte laboral.

  e) Rebre informaci贸 de les situacions de possible absentisme laboral.

  Aquestes funcions s’entenen sense perjudici de les establertes en la legislaci贸 vigent.

  Les empreses tenen l’obligaci贸 de donar als legals representants dels treballadors la informaci贸 especificada en els par脿grafs anteriors.

.

.

Article 30 . Garanties dels representants sindicals.

.

  Els membres del Comit猫 d’empresa i els delegats de personal, com a representants legals dels treballadors, tindran les seg眉ents garanties:

.

  a) Obertura d’expedient contradictori en el sup貌sit de sancions per faltes greus o molt greus, on seran escoltats, a part de l’interessat, el comit猫 d’empresa o la resta de delegats de personal.

  b) Prioritat de perman猫ncia en les empreses o centres de treball en els sup貌sits de suspensi贸 o d’extinci贸 de contractes per causes tecnol貌giques o econ貌miques.

  c) No ser脿 acomiadat ni sancionat durant l’exercici de les seves funcions, ni dins de l’any seg眉ent a l’expiraci贸 del seu mandat, sempre que no concorri un expedient contradictori.

  d) Expressar, col路legiadament si es tracta de comit猫, amb llibertat, les seves opinions en les mat猫ries concernents a l’esfera de la seva representaci贸, podent publicar i distribuir, sense pertorbar el normal desenvolupament del treball, les publicacions d’inter猫s laboral o social.

  e) Cadascun dels membres del comit猫 o delegats de personal disposar脿 d’un cr猫dit d’hores mensuals retribu茂des, en cada centre de treball, per exercir les seves funcions de representaci贸, d’acord amb el que recull l’Estatut dels treballadors.

.

.

Article 31. Hores sindicals.

.

  Els delegats de personal i membres dels comit猫s d’empresa podran acumular les hores sindicals en benefici d’un o m茅s d’ells.

  Aquesta acumulaci贸 es notificar脿 a l’empresa, amb la suficient antelaci贸, amb els noms i cognoms de les persones que cedeixin el seu cr猫dit d’hores, i els dels beneficiats per l’acumulaci贸, com tamb茅 el nombre d’hores que hagin acumulat.

.

.

Article 32 . Locals i tauler d’anuncis.

.

  En les empreses o centres de treball, sempre que les seves caracter铆stiques ho permetin, es posar脿 a disposici贸 dels delegats de personal o del comit猫 d’empresa, un local adequat on puguin desenvolupar les seves tasques i comunicar-se amb els treballadors, com tamb茅 un o diversos taulers d’anuncis amb la finalitat que els representants dels treballadors puguin informar-los, puntualment.

.

.

Article 33. Quotes sindicals.

.

  A requeriment dels treballadors afiliats al sindicat, les empreses descomptaran de la n貌mina mensual l’import de la quota sindical corresponent.

  El delegat o representant sindical, amb l’autoritzaci贸 per escrit dels treballadors enviar脿 a la Direcci贸 de l’empresa un escrit, on sol路licitar脿 la quantia de la quota, l’ordre de descompte, el sindicat al qual pertany el treballador com tamb茅 el n煤mero de compte o el de la llibreta d’estalvis.

  En les empreses sense delegats de personal o sense delegat sindical, els treballadors interessats en aquesta operaci贸, podran demanar individualment aquest servei per escrit, on consti les dades esmentades anteriorment.

.

.

Article 34. Drets laborals.

.

  Els treballadors tindran dret a sindicar-se lliurement i a no 茅sser discriminats en la feina per raons de sexe, estat civil, edat dins els l铆mits marcats en l’Estatut dels treballadors, ra莽a, condici贸 social, idees religioses o pol铆tiques, afiliaci贸 o no a un sindicat, com tampoc per ra贸 de llengua dins de l’estat espanyol.

.

.

Article 35.

.

  1. Els treballadors afiliats a un sindicat dins l’脿mbit de l’empresa o centre de treball tindran dret a:

  a) Constituir seccions sindicals d’acord amb l’establert en la Llei org脿nica de llibertat sindical.

  b) Fer reunions, un cop feta la notificaci贸 a l’empresari, cobrar quotes i distribuir informaci贸 sindical, fora de les hores de treball sempre que no es pertorbi l’activitat normal de l’empresa.

  c) Rebre la informaci贸 que li envi茂 el seu sindicat.

  2. Les seccions sindicals dels sindicats m茅s representatius i d’aquells que tinguin representaci贸 en els comit猫s d’empresa i en els 貌rgans de representaci贸 que s’estableixi en les administracions p煤bliques o tinguin delegat de personal, tindran dret a:

  a) La difusi贸 d’aquells avisos que puguin interessar els afiliats al sindicat i els treballadors en general. L’empresa posar脿 a la seva disposici贸 un tauler d’anuncis que es situar脿 en el centre de treball i en un lloc adequat per a l’acc茅s dels treballadors.

  b) A la negociaci贸 col路lectiva, en els termes establerts en la seva legitimaci贸 espec铆fica.

  c) A la utilitzaci贸 d’un local adequat on puguin desenvolupar les seves activitats, en aquelles empreses o centres de treball amb m茅s de 250 treballadors.

.

.

Article 36. Comit猫s intercentres.

.

  En aquelles empreses que tinguin centres de treball en una o m茅s prov铆ncies, es podran constituir comit猫s intercentres amb un m脿xim de 13 membres, els quals seran designats d’entre els components dels diferents comit猫s de centre.

.

.

Article 37. Legitimaci贸.

.

  Tindran dret legal per a intervenir en la Comissi贸 Negociadora d’aquest conveni, els sindicats, federacions o confederacions sindicals amb un m铆nim del 10% dels membres del comit猫 o delegats de personal d’脿mbit territorial d’aplicaci贸 d’aquest conveni i les associacions empresarials amb el 10% dels empresaris afectats per aquest conveni.

  La Comissi贸 Negociadora quedar脿 v脿lidament constitu茂da quan els sindicats, federacions o confederacions sindicals i les associacions empresarials a les quals es refereix l’apartat anterior, representin com a m铆nim la majoria absoluta dels membres dels comit猫s d’empresa i delegats de personal, com tamb茅 la majoria dels empresaris afectats per aquest conveni.

.

.

Article 38. Llic猫ncies en cas de negociaci贸 del conveni.

.

  Els representants dels treballadors, com a membres de la Comissi贸 Negociadora d’aquest conveni, tindran dret a gaudir de les hores necess脿ries retribu茂des per assistir a totes les reunions que l’esmentada Comissi贸 efectu茂 fins a l’acabament de la negociaci贸.

.

.

Article 39. Comissi贸 Parit脿ria.

.

  La Comissi贸 Parit脿ria entendr脿 de les q眉estions que es derivin de la representaci贸, aplicaci贸, vigil脿ncia, mediaci贸 i control d’aquest conveni, que s’haur脿 de reunir cada 6 mesos.

  Aquesta Comissi贸 estar脿 composta per quatre representants de les empreses i per quatre dels treballadors, dos membres d’UGT i dos membres de CCOO, i d’entre ells s’escollir脿 un secretari si be s’entendr脿 v脿lidament constitu茂da la reuni贸 quan assisteixin dos representants dels treballadors i dos de les empreses. En cas de desacord entre ambdues parts en els temes a tractar, es recorrer脿 a l’arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.

  Cada una de les parts de l’esmentada Comissi贸 podr脿 ser assistida, si ho considera convenient, de forma permanent o ocasional per assessors. El temps que destinin els representants dels treballadors a l’exercici de les seves funcions, dins de l’脿mbit de funcionament d’aquesta Comissi贸, tindr脿 la consideraci贸 d’abs猫ncia justificada i retribu茂da. La Comissi贸 de vigil脿ncia ser脿 煤nica per a tota la prov铆ncia.

  El domicili de la Comissi贸 Parit脿ria es indistintament el de les seus de UGT Girona, carrer Miquel Blay, n煤m. 1 i/o CCOO Ind煤stria Girona.

  Els components de la Comissi贸 Parit脿ria han d’haver estat membres de la Comissi贸 Negociadora del conveni.

.

.

Article 40. Funcions de la Comissi贸 Parit脿ria.

.

  La Comissi贸 Parit脿ria tindr脿 les seg眉ents funcions:

  - Interpretaci贸 del conveni.

  - Vigilar脿 i garantir脿 la correcta aplicaci贸 del conveni.

  - Mediaci贸 en el cas de conflicte col路lectiu, quan sigui requerida la seva intervenci贸.

  - Intentar脿 que, durant el temps de vig猫ncia d’aquest conveni, empresaris i treballadors arribin a un acord en les situacions de car脿cter excepcional que es puguin presentar i que per al seu car脿cter anormal afectin les bones relacions d’ambdues parts.

  - L’adequaci贸 dels salaris al pactat al conveni, la vigil脿ncia en el seguiment als cursos de formaci贸 i tot all貌 que s’hi encarregui al present conveni.

  - Ser脿 obligatori el dictamen previ de la Comissi贸 Parit脿ria per iniciar qualsevol via contenciosa o judicial en tot all貌 regulat per aquest Conveni que siguin d’脿mbit col路lectiu.

  - Si per qualsevol circumst脿ncia no hi ha avinen莽a en l’aplicaci贸 del present Conveni, les parts es comprometen a no fer 煤s de cap acci贸 de for莽a sense pr猫viament haver-se sotm猫s al dictamen de la Comissi贸 Parit脿ria, la qual emetr脿 un informe en el termini m脿xim de 15 dies. Nom茅s en el cas que els bons oficis de la Comissi贸 Parit脿ria no port茅s a una soluci贸 negociada, es recorrer脿 al Tribunal Laboral de Catalunya, i en 煤ltima inst脿ncia a les vies ordin脿ries del conflicte col路lectiu.

.

.

Article 41. Procediment.

.

  Els empresaris i treballadors afectats per l’脿mbit d’aplicaci贸 d’aquest Conveni podran formular les reclamacions, consultes o les q眉estions que se’ls puguin presentar en relaci贸 amb l’aplicaci贸 o interpretaci贸 d’aquest Conveni. Per la qual cosa, cadascuna de les parts faran arribar escrit on es far脿 constar la q眉esti贸 o q眉estions a estudiar als seus representants en la Comissi贸 negociadora.

  Aquest escrit es traslladar脿 a l’altra part com tamb茅 al secretari de la Comissi贸, el qual citar脿 a ambdues representacions en el termini m脿xim de cinc dies, on s’hi far脿 constar dia, hora i lloc de reuni贸 de la Comissi贸 de vigil脿ncia.

  En cas de desacord, en el si de la Comissi贸, en relaci贸 amb qualsevol dels assumptes plantejats, es tindr脿 en compte els seg眉ents requisits:

  a) Les votacions es realitzaran per cadascuna de les representacions, en bloc, per la qual cosa no es produir脿 l’errada de comptabilitzar el vot de qualsevol membre d’una representaci贸, amb els vots de l’altra part.

  b) Les votacions, en cada representaci贸, en el cas que no existeixi unanimitat, es resoldran per majoria simple.

  c) A fi que la Comissi贸 es sotmeti a l’arbitratge voluntari, requerir脿 el vot un脿nime de tots els membres de la Comissi贸.

  Per solventar les discrep脿ncies que sorgeixin en el si de la comissi贸 Parit脿ria, les parts es sotmetran expressament als procediments de conciliaci贸 i mediaci贸 del Tribunal Laboral de Catalunya.

.

.

Article 42. R猫gim disciplinari.

.

  Els treballadors per incompliment laboral seran sancionats d’acord amb el que es recull en els articles 54, 55 i 58 de l’Estatut dels treballadors i en altres disposicions legals d’aplicaci贸.

.

.

Article 43. Indivisibilitat del conveni.

.

  Les condicions pactades en aquest conveni formaran un tot org脿nic i indivisible, i a efectes de la seva aplicaci贸 pr脿ctica, seran considerades globalment i conjunta.

  En el sup貌sit que la jurisdicci贸 competent, en l’exercici de les seves facultats, adopti mesures contr脿ries a tot all貌 que les parts han pactat, la Comissi贸 Negociadora, haur脿 de reconsiderar novament el conjunt del conveni, dins els cinc dies seg眉ents a aquell en qu猫 hagi recaigut la resoluci贸 ferma.

.

.

Article 44. Garanties individuals.

.

  Es respectaran les condicions personals que globalment considerades, superin all貌 pactat en aquest conveni i en c貌mput anual.

  Es respectaran les garanties personals, sense que puguin entendre’s vinculades a llocs de treball, categories professionals i altres circumst脿ncies, per la qual cosa el personal de nou ingr茅s, no podr脿 al路legar al seu favor les condicions m茅s beneficioses gaudides pels treballadors que anteriorment ocuparen els llocs de treball a qu猫 siguin destinats o promoguts, i es mantindr脿 estrictament “ad personam” tenint el mateix tractament que el salari a tots els efectes.

  Es consideraran conceptes garantits ad personam les quanties econ貌miques que els treballadors en actiu a 1 de gener del 2004 cobrin per sobre de conveni, quanties que els hi seran respectades.

.

.

Article 45. Condicions anteriors a l’entrada en vigor del conveni.

.

  Tots els conceptes econ貌mics existents en les empreses, amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest conveni, valorades en el seu conjunt, absorbiran i compensaran els existents al moment del comen莽ament de la seva vig猫ncia qualsevol que sigui la seva forma, denominaci贸 i naturalesa.

.

.

Article 46. Condicions futures a l’entrada en vigor del conveni.

.

  Les disposicions legals futures que signifiquin una variaci贸 econ貌mica, en tots o en alguns dels conceptes retribu茂ts existents, o que suposin creaci贸 d’altres nous, 煤nicament tindran efic脿cia pr脿ctica, quan considerats aquests i/o aquestes en la seva totalitat i en c貌mput anual, superin el nivell total d’aquest conveni. Cas contrari es consideraran absorbides per les millores aqu铆 pactades.

.

.

Article 47. Dret supletori.

.

  En all貌 no previst en aquest conveni, regir脿 el que disposa l’Estatut dels treballadors i altres disposicions legals i reglament脿ries vigents d’aplicaci贸.

.

.

Article 48. Increment salarial.

.

  Els increments salarials establerts per la vig猫ncia d’aquest conveni es reflecteixen a l’annex de les Taules Salarials de conformitat amb all貌 establert a l’art.18 d’aquest conveni.

.

.

Article 49.

.

  Les empreses que tinguin treballadors que s’hagin de quedar a dinar a l’empresa; condicionaran les seves instal路lacions en la forma prevista a la normativa vigent.

.

.

Article 50.

.

  En el cas d’IT derivada de malaltia comuna, acreditada mitjan莽ant la corresponent baixa m猫dica lliurada pel facultatiu, el treballadors tindr脿 dret a:

  - El 100% del seu salari real en el cas d’ingr茅s en un centre hospitalari o cl铆nic, sempre que aquesta hospitalitzaci贸 superi les 48 hores consecutives, i mentre duri.

  - El 75% del seu salari real en el cas de que no es doni aquest ingr茅s en centre hospitalari o cl铆nic, durant 120 dies a l’any com a m脿xim. La difer猫ncia entre el que pagui la Seguretat Social i els percentatges abans esmentats, en ambd贸s casos, seran a c脿rrec de l’empresa.

  En cas d’IT derivada d’accident de treball, el treballador tindr脿 dret a cobrar el 100% del seu salari real sempre que es produeixi ingr茅s en un centre hospitalari i durant tot el temps que duri la baixa.

.

.

Article 51. Fred industrial.

.

  Els treballadors que hagin de romandre en les cambres frigor铆fiques o que s’encarreguin del fred industrial, s’hauran d’acollir a les normes legals vigents o noves que desenvolupen la CEE.

.

.

Article 52.

.

  Les empreses del sector hauran de disposar d’una farmaciola amb tot el necessari per als primers auxilis i situat en un lloc visible de l’empresa.

.

.

Article 53.

.

  S’acorda que les persones que restin durant 4 hores treballant ininterrompudament davant d’una pantalla, tindran dret a un descans del temps que marqui la normativa vigent.

.

.

Article 54.

.

  L’endarreriment en el pagament dels salaris superior a dos mesos, implicar脿 un rec脿rrec del 30% sobre la seva quantia excepte que s’estableixi un pacte en un altre sentit entre l’empresa i la legal representaci贸 dels treballadors

.

.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL PRIMERA.

.

  Les organitzacions signants del present conveni acorden mantenir de cara al futur el model negociador actual conservant la negociaci贸 del conveni provincial com un valor que garanteix la defensa espec铆fica del sector d’emmagatzematge, conservaci贸, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures a la prov铆ncia de Girona. Es a dir, tal com s’ha definit en el Pre脿mbul d’aquest conveni, abra莽a tot el recorregut de la “poma de Girona” des de la recol路lecci贸 fins el consum.

.

.

DISPOSICI脫 ADDICIONAL SEGONA. Igualtat d’oportunitats.

.

  Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’脿mbit laboral i amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminaci贸 laboral entre dones i homes, mesures que hauran de negociar, i si escau acordar, amb els representants legals dels treballadors/es en els termes establerts en l’art. 85.1 del TRET. En el cas de les empreses de m茅s de 250 treballadors/es, les mesures d’igualtat que es refereix l’apartat anterior hauran de dirigir-se l’elaboraci贸 i aplicaci贸 d’un pla d’igualtat, que igualment haur脿 de ser objecte de negociaci贸, en els termes abans esmentats.

  Als efectes previstos en el par脿graf anterior, s’ent茅n per pla d’igualtat el conjunt ordenat de mesures, adoptades despr茅s de realitzar un diagn貌stic de situaci贸, tendents a arribar en l’empresa a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminaci贸 per ra贸 de sexe.

.

.

DISPOSICI脫 TRANSIT脪RIA PRIMERA.

.

  Els endarreriments derivats de l’aplicaci贸 d’aquest conveni es faran efectius com a m脿xim al m茅s seg眉ent a la publicaci贸 d’aquest conveni en el DOGC o BOP corresponent.

.

.

DISPOSICI脫 TRANSIT脪RIA SEGONA.

.

  Tal com es va acordar durant las reunions de la negociaci贸 del conveni, es crea una Comissi贸 de Classificaci贸 Professional, la missi贸 de la qual es establir la manera de que a la finalitzaci贸 del present Conveni, es pugui fer la substituci贸 de les categories professionals i puguin ser substitu茂da per grups professionals tal com ordena la legislaci贸 laboral des de fa temps.

.

.

.

ANNEX I. Taules 2017.

.

.

.

.

.

.

ANNEX 2. Taules 2018.

.

.

.

.

.

.

ANNEX 3. Taules 2019.

.

.

.

.

.

.

CORRECCI脫N TABLA (BOP N煤m. 70 – 9 d’abril de 2019)

.

.

Resoluci贸 per la qual es disposa la inscripci贸 i la publicaci贸 de la modificaci贸 del Conveni col路lectiu del sector d’emmagatzematge, conservaci贸, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona (codi de conveni n煤m. 17002095012005).

.

.

  Vist el text de l’acord de modificaci贸, subscrit, d’una banda, per l’Associaci贸 de Centrals Hortofruct铆coles de la prov铆ncia de Girona, i de l’altra, per UGT i CCOO, el dia 18 de febrer de 2019, i d’acord amb el que estableixen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text ref贸s de l’Estatut dels treballadors; l’article 2 del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dip貌sit de convenis i acords col路lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuraci贸 del Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lies, i altres normes d’aplicaci贸,

  Resolc:

.

  -1 Disposar la inscripci贸 de la modificaci贸 del Conveni col路lectiu del sector d’emmagatzematge, conservaci贸, manipulaci贸 i venda de fruites i verdures de les comarques de Girona (codi de conveni n煤m. 17002095012005) al Registre de convenis i acords col路lectius de treball dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Fam铆lies a Girona.

  -2 Disposar la seva publicaci贸 en el BOP de Girona.

.

  Girona, 28 de mar莽 de 2019.

  Marta Casacuberta i Sol脿.

  Directora dels Serveis Territorials.

.

.

.

.

MODIFICACI脫 DEL CONVENI COL路LECTIU DEL SECTOR D’EMMAGATZEMATGE, CONSERVACI脫, MANIPULACI脫 I VENDA DE FRUITES I VERDURES DE LES COMARQUES DE GIRONA.

.

.

  ACTA.

.

  A la ciutat de Girona, a les 16:00 hores del dia 18 de febrer de 2019 i als locals d’UGT es reuneixen les representacions respectives de les empreses i la legal representaci贸 dels treballadors, composada pels membres a continuaci贸 relacionats, per tal d’efectuar les rectificacions que per imperatiu legal cal introduir a la taula salarial de l’any 2019 del Conveni Col路lectiu de Treball del sector d’Emmagatzematge, Conservaci贸, Manipulaci贸 i Venda de fruites i verdures de les comarques de Girona.

  Assistents:

.

  Representaci贸 empresarial.

  Lloren莽 Frigola Vidal.

  Jordi de Puig – Assessor.

  Legal representaci贸 dels treballadors.

  UGT: Juan Jose Carmona Ortega.

  Francisco Folch Fornos.

  Olga Calvo Calvo.

  Benito Mart铆n Guerrero.

  Josep Nicolau Isern.

  CCOO: Carmen Dominguez Viejo.

  Gloria Exp贸sito Casta帽茅.

  Josep Serra Frigola.

.

  Oberta la sessi贸, es constata per part de tots els assistents que en el BOE n煤m. 312, de 27 de desembre de 2018, el Govern de l’Estat ha dictat el RD 1462/2018 pel qual s’estableix el salari m铆nim interprofessional per a l’any 2019. Igualment es constata que aix貌 provoca que el nivell 14 de la Taula Salarial del Conveni de refer猫ncia sigui inferior al salari m铆nim establert per a l’any 2019. Per tant, es procedeix a canviar els salaris per ajustar-ho a la legalitat vigent.

.

.

.

  Es faculta expressament als Srs. Jordi de Puig i Josep Ma. Prat, indistintament, per que efectu茂n les gestions que corresponguin davant el Departament de Treball, Afers Socials i Fam铆lia, per tal de que la present rectificaci贸 sigui inclosa en el Conveni i es publiqui en el BOP.

.

  S’aixeca la sessi贸 a les 17 hores del dia al principi indicat, de la que es redacta la present acta que en prova de conformitat firmen tots els assistents.

.

.

Deja un comentario