La Veu de la Policia | 26.04.2017

INFORMACIÓ REUNIÓ MESA SECTORIAL POLICIA
Celebrada dimecres 26/04/2017

Ordre del dia:

PLANTEJAMENT DE MODIFICACIONS DEL CALENDARI
En aquesta reunió La Prefectura modifica la primera proposta que en aquest moment es concretaria en la següent:

I. Mantenir la mateixa jornada anual actual 1.498 hores amb 6 AAPP a lliure disposició.

II. Cadència de treball descans general de 7×7.

III. Jornada diària de 8:15 hores al dia. El que significarien 5 dies més de treball a l’any.

IV. En els mesos de juliol i agost 21 dies de treball i 10 de festa, (actualment 16 T. i 15 F.).

V. Pla de formació: 4 dies de formació obligatòria com a màxim a l’any. Es farien de dimarts a divendres en horari diürn, entre les 9 i les 19 hores. El canvis d’horaris no genera compensació. Es farien dos orientacions formatives:

 • Formació interna, orientada a donar coherència i previsibilitat a totes les praxis policials amb subjecció plena a l’ordenament jurídic, es treballarà tipus taller sobre casos concrets i es donaran pautes a través de processos normalitzats de treball. El professorat variarà entre funcionaris interns de l’Ajuntament i externs, en funció dels temes a tractar.
 • Formació externa, orientada a fitxar més concretament els coneixements que els agents disposen per la seva formació, s’orientarà a l’actualització jurídica i a l’incorporació de noves eines de gestió de conflictes de convivència, seguretat i trànsit. El professorat serà majoritàriament extern.

VI. Cobrir les demandes de serveis extraordinaris amb la pròpia plantilla sense necessitat de la realització d’hores extres. (Determinar un numero de dies sense incrementar la jornada anual).

 • 4 Dies de flexibilitat programats en calendari de l’agent/comandament. Per reforç en dies de demanda de serveis (festius, dies especials, controls…).
 • 1 dies anuals motivats per demandes de serveis no programats (imprevistos).
 • Aquests dies generaran una compensació econòmica que serà un mòdul econòmic fix de 150 €, es pagarà per dia efectivament treballat.
  El mòdul tindrà la mateixa quantia econòmica per a tots els dies de l’any i trams horaris de prestació del servei, s’establirà entre els agents i comandaments un torn rotatiu per dotar d’efectius els dies 23 de juny, 24 de desembre i 31 de desembre al torn nocturn, la resta de dies de flexibilitat necessaris estaran programats, llevat del l’excepcional.

  • Es treballaria la jornada completa de 8 hores.
  • Els dies de reforços podrien ser sol·licitats segon preferència de l’agent i permutats entre agents. – Es podria establir la previsibilitat del dia imprevisible
  • Els 5 (4+1) dia de reforços serien voluntaris. Els no voluntaris treballarien els mateixos dies però sense reforços. No va determinar la Prefectura què dies de les setmana podrien ser
  • A la secció motorista caldria redefinir el conveni perquè poguessin entrar al sistema de reforços.

VII. Els AAPP en cap de setmana no seria retribuïda la festivitat.

VIII. Els reforços serien voluntaris, per a aquest any cohabitarien en jornada diària de 8:15 hores qui s’acollissin als reforços, i amb 8:30 els que no s’acollissin, però per a l’any 2018 la Prefectura planteja que el calendari sigui de 8:15 hores per a tot el personal, els mateixos dies de treball als vacances i els AAPP en cap de setmana no seria retribuïda la festivitat.

La Prefectura presenta un llistat aproximat de quins serien els dies de reforç. També una simulació de calendari amb reforços. A aquest calendari faltarien incloure 6 dies més de treball en concepte de reforços.

S’acorda celebrar la propera reunió per al 10 de maig, perquè els sindicats puguin estudiar en detall la proposta i presentar també les seves propostes abans de la reunió.

CCOO considerem que la proposta presentada no és acceptable. També reiterem que qualsevol canvi de calendari estaria sotmesa a l’assemblea i votació de la plantilla.

Dies de reforços (aproximats):

Calendari amb modul:

Agrupació de Policia Local CCOO