Plantem cara a les retallades!

L’Ajuntament sense negociar amb la part social ha iniciat d’ofici el procediment de suspensió de l’article 19 i l’Annex 2 de l’actual Acord de condicions/Conveni. Això significa que a partir del 7 de juny, dia del Ple Municipal, es deixaran sense efecte 2 temes claus d’aquest Acord de Condició/Conveni:

  1. Productivitat per servei actiu prolongat per la qual el personal municipal en actiu percep, en complir els 25 i els 35 anys de servei actiu prolongat, mitja mensualitat de l’any en el qual es complien.
  2. Annex 2. Acord de Racionalització i ordenació de la Plantilla de l’Ajuntament de Sabadell. Incentius pel personal que voluntàriament sol·liciti la jubilació anticipada, dintre de l’edat legalment establerta, i que els hi sigui d’aplicació els corresponents coeficients reductors pel càlcul de la pensió.
Gabriel Mihalcea 5kjzolsdvvw Unsplash

CCOO DEFENSEM QUE:

  1. La Productivitat per servei actiu prolongat està emparada per l’article 24 del Text Refós Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic on s’estableix les retribucions complementàries, complement de productivitat, que retribueix el grau d’interès, la iniciativa o l’esforç amb què el personal municipal fa la seva feina i el rendiment o els resultats obtinguts. Amb aquesta productivitat el que es fa precisament és tenir en compte tots aquests aspectes al llarg de la vida laboral a l’Ajuntament.
  2. Els incentius per jubilació anticipada. Segons el que s’estableix a l’article 37 és un acord a conseqüència d’un Pla d’Ordenació de Recursos Humans a l’empara de la disposició 21a. de la Llei 30/1984 plenament vigent. Els incentius establers a l’annex 2 tenen com a objectiu anar revertint l’elevada edat mitjana de la plantilla municipal i millorar la seva renovació gradual i també de la prestació d’uns serveis públics, cada vegada més, condicionats per l’ús intensiu de l’administració electrònica i de sistemes més sofisticats de gestió i transformacions.

Té plena viabilitat jurídica com a millora de l’acció protectora de la Seguretat Social dins de les prestacions socials.

CCOO així ho ha exposat en el marc de la Mesa General de Negociació i ho ha fet d’acord amb les següents consideracions:

  1. Cal respectar l’Article 4 de l’actual Acord Conveni, on es parla de la indivisibilitat del text.

…En el cas que la jurisdicció contenciosa administrativa, en l’exercici de les seves facultats, deixés sense efecte o modifiqués alguna de les estipulacions del present Acord/conveni, la Mesa general negociarà, dins del marc legal establert, un nou text que permeti restablir l’equilibri d’allò pactat.

2. Aval jurídic: És un acord d’acord amb la disposició vigent addicional vint-i-unena de la llei 30/1984:

Las comunidades autónomas y las corporaciones locales, de acuerdo con su capacidad de autoorganización, podrán adoptar, además de Planes de Empleo, otros sistemas de racionalización de los RH, mediante programas adaptados a sus especificidades, que podrán incluir todas o algunas de las medidas mencionadas en los apartados 2 y 3 del artículo (planes de empleo) 18 (oferta de empleo público) de la presente Ley, así como incentivos a la excedencia voluntaria y a la jubilación anticipada.

3. La llei 30/1984 habilita aquest tipus de prestacions amb motiu de la jubilació voluntària anticipada quan van lligades a altres mesures organitzatives i de racionalització dels serveis i dels recursos humans com és el cas del nostre Acord de condicions/Conveni

4. No es pot oblidar que és un Acord aprovat al Ple Municipal i l’article 38.10 del TREBEP estableix una garantia de compliment important, no és tan fàcil la seva suspensió:

Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público

5. Quan s’aprova l’Acord de Condicions/Conveni, no tenim coneixement que fos reparat per l’Interventor ni es van posar cap problema per part dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament ni pel Secretari Municipal

6. Per tant, entenem que el Pla de racionalització i ordenació tenen la presumpció de legalitat, perquè ni a la part interna de l’Ajuntament (Intervenció, Secretaria, Serveis Jurídics) es va qüestionar la seva validesa ni l’Administració de l’Estat ni la CCAA va apreciar extralimitació competencial (Article 56 de la llei 7/1985 Reguladora de les bases de Règim Local)

7. Que al TREBEP: article 14.n) reconeix el dret dels empleats públics a la jubilació segons els termes i condicions establertes en les normes aplicables i l’article 67.2 contempla que es procedirà a la jubilació voluntària, a sol·licitud de l’interessat, sempre que el funcionari reuneixi els requisits y condicions establerts en el Règim de Seguretat Social aplicable

8. Que al TREBEP: article 37.1.g) i i) matèries objecte de negociació s’estableix: els criteris generals per la determinació de prestacions socials i pensions de classes passives i els criteris generals d’acció social, que no té per que coincidir. Per tant, no es pot excloure millores voluntàries de l’acció protectora del règim general de la seguretat social

9. La Seguretat Social garanteix prestacions socials davant situacions de necessitat, com és en el cas de la jubilació (Jubilació anticipada té coeficients reductors) i a més a més millores voluntàries de l’acció protectora del règim general, per tant, aquestes indemnitzacions per jubilació constitueixen prestacions socials, matèria objecte de negociació a la MGN

10. Cal tenir en compte que quan s’aprova el Pla de racionalització no es trobava incurs en cap causa de nul·litat de ple dret amb la qual cosa entenem que no procedeix la seva revisió d’ofici. 

11. Els incentius per jubilació voluntària anticipada estan establerts a la llei 30/1984 que habilita a les corporacions locals a establir-los com a sistema de racionalització dels seus Recursos Humans.

No es pot considerar que és una retribució, atès que la seva raó de ser i meritació és molt diferent.

Cal tenir en compte que les retribucions són la contraprestació directa del treball i es meriten per la totalitat dels empleats públics amb regularitat periòdica en un mateix import, mentre que les mesures d’acció social no són compensació del treball realitzat, sinó protecció o ajuda de caràcter assistencial que es generen o meriten quan es produeix contingències que col·loquen al beneficiari en una singular o desigual situació de necessitat.

Per una altra banda, la mateixa regulació tributària en matèria d’IRPF les diferencia clarament i el tractament que tenen és de rendiments irregulars, en cap cas de rendiments del treball. La Secció Sindical de CCOO ho va consultar al Ministeri d’Hisenda i en una consulta vinculant ens van donar la raó.


CCOO també hem demanat a la MGN

  1. Que fins que no sigui ferma la suspensió dels articles, esperant l’informe del Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, hi hagi una moratòria i es puguin aplicar a aquells treballadors municipals que ja ho haguessin sol·licitat
  2. Que s’iniciï un període de negociació real amb els caps de RH, amb la regidora de l’àrea i l’alcaldessa, de cara a trobar solucions possibles per no perdre la partida pressupostària aplicada a aquests punts i que en el moment que quedin en suspensió es perdrien
  3. Recuperem el Fons d’Acció Social (FAS). Com a CCOO hem plantejat recuperar els ajuts per ulleres, dentistes, escoles bressol, revisions ginecològiques i urològiques…, que l’any 2012 se’ns van treure de l’Acord/conveni de manera unilateral. Ara legalment és possible i seria una de les maneres d’equilibrar el conveni.

 


Per tot l’exposat com a CCOO us convoquem:

  • DILLUNS, 30 DE MAIG DE 13:00 h A 15:00 h, ASSEMBLEA GENERAL DE TREBALLADORES I TREBALLADORS MUNICIPALS  A L’AUDITORI PERE QUART (c/. Lacy, 11)
  • DIMARTS, 7 DE JUNY A LES 17:00 h, US ESPEREM AL PLE MUNICIPAL

PARTICIPA EN LA DEFENSA DELS NOSTRES DRETS!