Programes temporals, un greu problema a l’Ajuntament

Segons les dades parcials facilitades per Recursos Humans al mes d’octubre de l’any passat, a l’Ajuntament hi ha 91 llocs de treball per programes temporals amb finançament 100% municipal. D’aquests hi ha 74 llocs ocupats i 17 desocupats.

No ens han lliurat la resta d’informació relativa als nomenaments o contractes per programes temporals amb  finançament compartit amb una altra administració.

Per aquest motiu CCOO ja ha formulat una reclamació davant de la comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública de la Generalitat (GAIP) atès que necessitem tota la informació per poder analitzar tota la problemàtica i, a més a més, és molt necessària per poder exercir les funcions com a representants legals del personal afectat.

SÓN LEGALS AQUESTS NOMENAMENTS O CONTRACTES?

. La normativa de funció pública així com la laboral regulen aquesta modalitat per l’execució de programes temporals amb una durada determinada i per cobrir  necessitats no permanents a l’administració.

El problema deriva de l’ús abusiu que es fa d’aquesta modalitat quan s’utilitzen, de forma reiterada i perllongada en el temps, per la prestació de serveis estructurals a les administracions.

UNA PRÀCTICA HABITUAL QUE INCIDEIX NEGATIVAMENT A DOS ÀMBITS IMPORTANTS:

  • Àmbit laboral: al personal nomenat o contractat amb aquesta modalitat no se’ls reconeix una ocupació estable i resten obligats a participar en processos selectius de borsa de treball temporal de forma reiterada i no genera cap mena de dret com per exemple una indemnització.
  • Àmbit ciutadà: comporta tenir serveis que es presten a la ciutadania supeditada  a decisions polítiques i de finançament el que perjudica clarament a la qualitat de la seva prestació.

No podem oblidar que tant a la normativa laboral nacional com a la comunitària, s’estableix que les relacions indefinides són la forma típica de contractació i a través d’elles hauran de cobrir-se els llocs de treball per a desenvolupar funcions i competències pròpies, restant l’ús dels vincles no indefinits per a qüestions concretes i limitades en el temps.

Si traslladem aquest principi a l’administració pública, les funcions permanents i estructurals les han de fer personal fix o interí per vacant fins que es convoquin els corresponents processos selectius, no per personal temporal.

Empleo 1170x632 1

Quadre01
Quadre per serveis

Quadre02
Dades per categories

QUINA ÉS LA SITUACIÓ A L’AJUNTAMENT DE SABADELL?

Hi ha un total de 20 serveis municipals amb programes temporals. El rànquing de la llista l’encapçala el servei de Recursos Humans amb un 19% i Gestió Tributària amb el 16%

Quadre01

Per categories, majoritàriament són de llocs de treball estructurals i permanents d’Auxiliar d’administració i d’Auxiliars informadors/tramitadors. També hi ha molts programes de llocs de treball  de Tècnic Superior en Dret.

Quadre02

PLANTILLA MUNICIPAL I PROGRAMES TEMPORALS

La plantilla municipal en el període 2019-2023 s’ha incrementat, només, en 69 places.

Per l’any 2023, entre personal funcionari i laborals hi ha 1701 efectius. Però una dada significativa és que hi ha 115 vacants desocupades que estan pressupostades per tot l’any al capítol I.

El que no entenem és perquè es mantenen aquestes vacants desocupades i alhora hi ha 74 persones ocupant llocs de treball per programes temporals molts dels quals exerceixen  funcions que són estructurals i permanents, per exemple a l’àmbit d’acció social, assessorament legal, riscos laborals, nòmines, professors de música, arquitectes, atenció ciutadana, recollida residus…

QUÈ DEMANEM DES DE CCOO?

  • Analitzar les funcions dels programes temporals que hi ha actualment a l’ajuntament
  • Si es detecten que són funcions estructurals i permanents de l’organització, crear les places en la plantilla municipal
  • De les 115 places pressupostades i vacants a la plantilla 2023, analitzar la seva situació i si cal reclassificar-les en places necessàries a altres serveis o categories que actualment són programes temporals
  • Reservar la modalitat de programes temporals només per necessitats no permanents.

Cal analitzar i planificar correctament les necessitats de recursos humans a cada servei municipal per garantir uns serveis de qualitat a la ciutat i alhora garantir una ocupació estable de les persones que el presten.